Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

1) Czy zniszczone/uszkodzone banderole stanowią koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy banderole te nie mogą być rozliczone w deklaracji akcyzowej?2) Czy legalizacyjne znaki akcyzy stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Spółka nie będzie miała możliwości obniżenia wpłaty dziennej o wartość naniesionych legalizacyjnych znaków akcyzy?

sygnatura: IBPBI/2/423-1013/14/JD

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-01

słowa kluczowe:akcyza, koszty uzyskania przychodów, znaki akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 3 lipca 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2014 r. (wpływ do tut. Organu 20 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym 14 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów:

 • uszkodzonych (zniszczonych) banderoli - jest nieprawidłowe,
 • legalizacyjnych znaków akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów:

 • uszkodzonych (zniszczonych) banderoli,
 • legalizacyjnych znaków akcyzy.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 4 listopada 2014 r. Znak: IBPBI/2/423-1013/14/JD, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 14 listopada 2014 r.

We wniosku zostało przedstawione następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka składa deklaracje akcyzowe i dokonuje ,,wpłat dziennych", które obniża o podatkowe znaki akcyzy prawidłowo naniesione na wyroby akcyzowe. Po analizie kont księgowych w Spółce stwierdzono, że Spółka nie rozliczyła w okresach poprzednich 2010-2013 wszystkich zużytych prawidłowo znaków akcyzowych (banderol) wskutek błędów matematycznych (dodawania i odejmowania).

Spółka rozliczając podatkowe znaki akcyzy naniesione na wyroby akcyzowe, otrzymuje dzienne raporty zużycia banderol zarówno z produkcji krajowej, jak i z produkcji zagranicznej (wcześniej wysłane do danego producenta) od osoby odpowiedzialnej za ewidencje wszystkich banderol, tj. kasjera banderol. Na powyższych raportach zużycia banderol wykazywane są zarówno prawidłowo naniesione banderole na wyroby akcyzowe, jak i zniszczone/uszkodzone banderole w trakcie procesu produkcji. Dodatkowo jest sporządzany protokół zniszczonej/uszkodzonej banderoli/banderol. W art. 23 ustawy o podatku akcyzowym mowa jest o obniżeniu wpłat dziennych o podatkowe znaki akcyzy, natomiast Spółka dokonuje nabycia również legalizacyjnych znaków akcyzy, o których nie ma mowy w art. 23.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy zniszczone/uszkodzone banderole stanowią koszt uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy banderole te nie mogą być rozliczone w deklaracji akcyzowej...
 2. Czy legalizacyjne znaki akcyzy stanowią koszt uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji gdy Spółka nie będzie miała możliwości obniżenia wpłaty dziennej o wartość naniesionych legalizacyjnych znaków akcyzy...

Zdaniem Spółki:

 1. banderole, które nie zostały rozliczone w deklaracji akcyzowej, stanowią koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 2. banderole legalizacyjne, które nie zostały rozliczone w deklaracji akcyzowej, stanowią koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., określanej w dalszej części skrótem ,,ustawa o pdop"), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest:

 • istnienie pomiędzy nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo - skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu lub służy zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów,
 • istnienie przesłanek aby poniesiony wydatek wpływał na zachowanie lub zabezpieczenie istniejącego źródła przychodów,
 • wydatek musi mieć charakter definitywny.

Ponadto, zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów uzależnione jest od tego, czy nie znajduje się on w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop, tj. w grupie wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Z treści wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych. Spółka rozliczając podatkowe znaki akcyzy naniesione na wyroby akcyzowe, otrzymuje dzienne raporty zużycia banderol zarówno z produkcji krajowej, jak i z produkcji zagranicznej (wcześniej wysłane do danego producenta) od osoby odpowiedzialnej za ewidencje wszystkich banderol, tj. kasjera banderol. Na powyższych raportach zużycia banderol wykazywane są zarówno prawidłowo naniesione banderole na wyroby akcyzowe, jak i zniszczone/uszkodzone banderole w trakcie procesu produkcji. Dodatkowo jest sporządzany protokół zniszczonej/uszkodzonej banderoli/banderol. W art. 23 ustawy o podatku akcyzowym mowa jest o obniżeniu wpłat dziennych o podatkowe znaki akcyzy, natomiast Spółka dokonuje nabycia również legalizacyjnych znaków akcyzy, o których nie ma mowy w art. 23.

Poniesiony przez Spółkę wydatek nie został wymieniony w tzw. katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop. Wskazać jednak należy, że fakt ten nie oznacza, że automatycznie można taki wydatek uznać za koszt podatkowy. Pomiędzy poniesionym kosztem, a potencjalnym przychodem musi bowiem zaistnieć związek przyczynowo - skutkowy, albo musi być to wydatek poniesiony w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów; ww. wydatek powinien być przy tym racjonalny i ekonomicznie uzasadniony.

Z interpretacji indywidualnej wydanej dla Spółki przez tut. Organ 15 września 2014 r. Znak: IBPP4/443-249/14/PK wynika m.in., że Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy uszkodzonych lub zniszczonych albowiem przepisy w ogóle nie przewidują takiej możliwości w stosunku do uszkodzonych i zniszczonych znaków akcyzy. (...) Art. 138 ust. 1-3 przewiduje, że w razie wystąpienia strat znaków akcyzy wskutek ich utraty, uszkodzenia albo zniszczenia w procesie oznaczania wyrobów akcyzowych tymi znakami w granicach dopuszczalnej normy strat, podmiotowi prowadzącemu skład podatkowy, właścicielowi wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 3, jeżeli oznaczenie następuje w składzie podatkowym na terytorium kraju, oraz podmiotowi dokonującemu produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, przysługuje odpowiednio zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy. Znaki akcyzy uszkodzone lub zniszczone w procesie oznaczania są zwracane podmiotowi, który je wydał albo zniszczone pod nadzorem właściwego naczelnika urzędu celnego. Zwrot wpłaconych kwot stanowiących wartość podatkowych znaków akcyzy albo prawo do otrzymania w zamian nowych znaków akcyzy przysługuje pod warunkiem przedstawienia protokołu potwierdzającego:

 • utratę, uszkodzenie lub zniszczenie znaków akcyzy oraz
 • zwrot uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy albo zniszczenie uszkodzonych lub zniszczonych znaków akcyzy.

W powołanym wcześniej art. 138 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), jest mowa o ,,znakach akcyzy". Pod pojęciem tym, stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku akcyzowym, rozumie się znaki, określone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, służące do oznaczenia wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczenia, obejmujące:

 1. podatkowe znaki akcyzy, które są potwierdzeniem wpłaty kwoty stanowiącej wartość podatkowych znaków akcyzy,
 2. legalizacyjne znaki akcyzy, które są potwierdzeniem prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, do przeznaczenia tych wyrobów do sprzedaży.

Jak z powyższego wynika, chociaż Spółce nie przysługuje rozliczenie uszkodzonych/ zniszczonych znaków akcyzy poprzez pomniejszenie wpłat dziennych, to jednak ma ona możliwość odzyskania środków przeznaczonych na zakup tych znaków, a tym samym wydatek ten nie ma charakteru poniesionego definitywnie, co dyskwalifikuje go z kategorii kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko w tym zakresie należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Odmiennie należy ocenić stanowisko w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie legalizacyjnych znaków akcyzy. Znaki te mają wpływ na wysokość ceny detalicznej sprzedawanego towaru akcyzowego i przekładają się wprost na wysokość osiąganych przez Spółkę przychodów, co wypełnia przesłankę wynikającą z powołanego na wstępie art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY