Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Prawo do odzyskania podatku z tytułu realizacji projektu.

sygnatura: ILPP4/443-495/14-2/EWW

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2014-12-01

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, odliczenia, podatnik, zwrot

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2014 r. (data wpływu 18 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku zawartego w fakturach nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. ,,Promocja twórczości ..." #61485; jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku zawartego w fakturach nabycia towarów i usług w związku z realizacją projektu pn. ,,Promocja twórczości ...".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną pozarządową skupiającą 120 członków będących osobami fizycznymi. Realizuje wymiany ze stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi, z którymi ma podpisaną umowę współpracy. Prowadzi także imprezy kulturalno regionalne, sportowe, tj.: Festiwal Kolęd i Pastorałek, Święto Pyry, Rumel na fogelce, rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy studyjne pod hasłem ,,Poznajemy miasta europejskie". Prowadzi też szkolenia z różnych dziedzin dla społeczeństwa na terenie gminy. Wnioskodawca aktywnie działa w kierunku rozwoju aktywności ruchowej społeczności lokalnej. W ramach tego zorganizował już m.in.: Nordic Walking, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem przyrody.

Zainteresowany brał też udział w wielu festynach promocji lokalnej twórczości i produktów lokalnych, a także sam organizował m.in.: festyny związane z tradycjami chleba, wiankami czy świętem pyry. Stowarzyszenie kultywuje także miejscowe tradycje, obrzędy i zwyczaje poprzez organizowanie i udział w festynach tradycji i zwyczajów ludowych, które umożliwiają mieszkańcom gminy i gmin zagranicznych rozwijanie aktywności społecznej wraz z jej promowaniem. Obecnie Wnioskodawca planuje zorganizowanie wyjazdu do S, gdzie od ponad kilkudziesięciu lat tradycją utrzymywaną przez mieszkańców całej Alzacji są festyny adwentowobożonarodzeniowe, później przekształcone w parlamentarne z uwagi na umiejscowienie siedziby Parlamentu Europejskiego. Współcześnie to miesięczny kiermasz odbywający się w centrum miasta S i kilkudniowe festyny w innych okolicznych miejscowościach. Planuje on udział w tych festynach promocji produktów lokalnych organizowanych na terenie okolicy S. Zainteresowany współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami zagranicznymi, w tym ze stowarzyszeniem Polonii alzackiej i wspólnie bierze udział w organizowanych wydarzeniach, gdzie można promować lokalne produkty. Stowarzyszenie wykorzystując organizację festynów z okazji Bożego Narodzenia w Alzacji, chce promować swoje produkty i zespoły regionalne do zachowania i kultywowania tradycji, które mają głębokie historyczne korzenie. Planuje ono zaprezentowanie wytworów rękodzieła lokalnego, w tym wytworów związanych z okresem bożonarodzeniowym oraz tanecznego zespołu regionalnego, który zaprezentuje regionalne, tańce. Przed wyjazdem Wnioskodawca zaprezentuje produkty regionalne, prezentując tańce i piosenki, z którymi wyjedzie do Francji. Na planowaną operację wyjechać ma 32 mieszkańców gminy, w tym 8 wystawców produktów lokalnych oraz 24 osobowy zespół taneczny.

W czasie targów przewinie się ok. 40000 mieszkańców okolic S, w tym europarlamentarzyści i turyści zagraniczni. Planowane koszty to transport uczestników autokarem oraz noclegi i wyżywienie, a także materiały promocyjne w postaci ozdób świątecznych. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wyposażeni zostaną w jednolite okolicznościowe parasole w celu promowania w czasie targów regionu. Potrawy zostaną przygotowane przez miejscowych producentów i przedstawiane na targach przez wolontariuszy Stowarzyszenia.

Planowana operacja ma niedochodowy charakter. Projekt nosi nazwę: ,,Promocja twórczości ...". Wszystkie wydatki są finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Zainteresowany nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie zasadnie uznaje, że w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu nie ma możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w fakturach nabycia usług i towarów...

Zdaniem Wnioskodawcy, jest on organizacją nieprowadzącą działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i jako podmiot nieuprawniony do odliczenia podatku naliczonego, na podstawie art. 86 ustawy o VAT, ma prawo uznać podatek zawarty w dokonanych zakupach jako koszt kwalifikowany podlegający w całości finansowaniu zgodnie z wnioskiem o dotację. Stowarzyszenie nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT zawartego w dokonanych zakupach. Nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) #8722; zwanej dalej ustawą #8722; podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy #8722; działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy #8722; w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Art. 86 ust. 2 określa, że kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów - kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;
 5. (uchylony);
 6. różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;
 7. u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

I tak, według art. 88 ust. 4 ustawy #61485; obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest on organizacją społeczną pozarządową skupiającą 120 członków będących osobami fizycznymi. Realizuje wymiany ze stowarzyszeniami zagranicznymi i krajowymi, z którymi ma podpisaną umowę współpracy. Prowadzi także imprezy kulturalno regionalne, sportowe, tj.: Festiwal Kolęd i Pastorałek, Święto Pyry, Rumel na fogelce, rajdy rowerowe, spływy kajakowe oraz wyjazdy studyjne pod hasłem ,,Poznajemy miasta europejskie". Prowadzi też szkolenia z różnych dziedzin dla społeczeństwa na terenie gminy. Zainteresowany aktywnie działa w kierunku rozwoju aktywności ruchowej społeczności lokalnej. W ramach tego zorganizował już m.in.: Nordic Walking, rajdy piesze i rowerowe, spływy kajakowe, szkolenie z bezpiecznego korzystania ze szlaków turystycznych z wykorzystaniem przyrody.

Obecnie w ramach projektu pn. ,,Promocja twórczości ...", Wnioskodawca planuje zorganizowanie wyjazdu do S, gdzie od ponad kilkudziesięciu lat tradycją utrzymywaną przez mieszkańców całej Alzacji są festyny adwentowobożonarodzeniowe, później przekształcone w parlamentarne z uwagi na umiejscowienie siedziby Parlamentu Europejskiego. Planuje on udział w festynach promocji produktów lokalnych organizowanych na terenie okolicy S. Stowarzyszenie wykorzystując organizację festynów z okazji Bożego Narodzenia w Alzacji, chce promować swoje produkty i zespoły regionalne do zachowania kultywowania tradycji, które mają głębokie historyczne korzenie. Planuje ono zaprezentowanie wytworów rękodzieła lokalnego, w tym wytworów związanych z okresem bożonarodzeniowym oraz tanecznego zespołu regionalnego, który zaprezentuje regionalne, tańce. Na planowaną operację wyjechać ma 32 mieszkańców gminy, w tym 8 wystawców produktów lokalnych oraz 24 osobowy zespół taneczny. Planowane koszty to transport uczestników autokarem oraz noclegi i wyżywienie, a także materiały promocyjne w postaci ozdób świątecznych. Wszyscy uczestnicy wyjazdu wyposażeni zostaną w jednolite okolicznościowe parasole w celu promowania w czasie targów regionu. Potrawy zostaną przygotowane przez miejscowych producentów i przedstawiane na targach przez wolontariuszy Stowarzyszenia. Planowany projekt ma niedochodowy charakter. Wszystkie wydatki będą finansowane uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją w ramach działania 413 ,,Wdrażania lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów". Nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie są i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W zakresie przedmiotowego projektu, Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 1656). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 cyt. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku na podstawie przepisów rozdziału 4 ww. rozporządzenia.

Podsumowując, Zainteresowany nie będzie mógł odzyskać podatku naliczonego związanego z nabyciem na terytorium Polski towarów i usług w ramach projektu pn. ,,Promocja twórczości ...".

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu i wyjazdem do S, Wnioskodawca może dokonać zakupu towarów i usług również poza terytorium kraju, np. noclegi, wyżywienie itp.

Przez podatek od wartości dodanej - w myśl art. 2 pkt 11 ustawy - rozumie się podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego, z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego tą ustawą.

Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy - przez terytorium kraju rozumie się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...).

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy - przez państwo członkowskie rozumie się państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Mając na uwadze przepisy ustawy oraz powołanego rozporządzenia należy stwierdzić, że nie przewidują one sytuacji, w której podatnikowi przysługiwałoby prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek od wartości dodanej (w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy), wynikający bezpośrednio z dokumentów potwierdzających transakcje realizowane w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązują przepisy Dyrektywy 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE z dnia 20 lutego 2008 r. L 44/23). Dotyczą one również polskich podatników podatku od towarów i usług, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) zapłaconego przy nabyciu towarów i usług w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

W myśl art. 6 ww. Dyrektywy, aby być uprawnionym do uzyskania zwrotu w państwie członkowskim zwrotu, podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu musi dokonywać transakcji dających prawo do odliczenia w państwie członkowskim siedziby. W przypadku gdy podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu dokonuje w państwie członkowskim, w którym ma siedzibę, zarówno transakcji dających prawo do odliczenia, jak i transakcji niedających prawa do odliczenia w tym państwie członkowskim, przedmiotem zwrotu przez państwo członkowskie zwrotu może być jedynie ta część VAT podlegającego zwrotowi zgodnie z art. 5, która odpowiada pierwszemu rodzajowi transakcji, zgodnie z art. 173 dyrektywy 2006/112/WE na zasadach stosowanych przez państwo członkowskie siedziby.

Od dnia 1 stycznia 2010 r. podatnicy VAT mogą ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w cenie nabywanych towarów lub usług w innym państwie członkowskim (w państwie członkowskim zwrotu), składając wniosek w formie elektronicznej w państwie członkowskim siedziby, za pośrednictwem portalu elektronicznego, utworzonego przez to państwo członkowskie. Zasady te dotyczą wniosków składanych po dniu 31 grudnia 2009 r.

Odpowiednie przepisy umożliwiające podatnikom podatku od towarów i usług zastosowanie się do powyższych regulacji (złożenie wniosku o zwrot podatku zgodnie z nowymi zasadami), zostały zawarte w ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. Nr 224, poz. 1800, z późn. zm.).

W myśl art. 89 ust. 1h ustawy #61485; podatnik, o którym mowa w art. 15, ubiegający się o zwrot podatku od wartości dodanej w odniesieniu do nabytych przez niego towarów i usług lub w odniesieniu do zaimportowanych przez niego towarów wykorzystywanych do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium kraju, składa wniosek za pomocą środków komunikacji elektronicznej o dokonanie takiego zwrotu za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego do właściwego państwa członkowskiego.

Zgodnie z ust. 1i powołanego artykułu #61485; wniosek o dokonanie zwrotu, o którym mowa w ust. 1h, nie jest przekazywany do właściwego państwa członkowskiego w przypadku gdy w okresie, do którego odnosi się wniosek, podatnik:

 1. nie był podatnikiem, o którym mowa w art. 15;
 2. dokonywał wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku innych niż transakcje, do których stosuje się art. 86 ust. 9;
 3. był zwolniony od podatku na podstawie art. 113.

Z przedstawionych przez Wnioskodawcę #8210; nieprowadzącego działalności gospodarczej #8210; informacji wynika, że nabyte przez niego towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Reasumując, Stowarzyszenie nie będzie miało także prawa do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej od ewentualnych zakupów towarów i usług dokonanych poza terytorium kraju, w związku z realizacją projektu pn. ,,Promocja twórczości ...".

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY