Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy wykonywanie usługi założenia ogrodu z systemem nawadniającym, wraz z materiałem (ziemia, drzewa, nasiona traw i kwiatów, zraszacz, złączki) będzie opodatkowane podatkiem VAT według stawki VAT wynoszącej 8%?

sygnatura: ILPP2/443-961/14-4/EN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2014-12-01

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, stawka, stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 29 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z 20 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.) o klasyfikację statystyczną wykonywanych usług.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą według PKG 81.30.Z polegającą na zagospodarowaniu terenów zielonych. Wnioskodawca zamierza wykonywać usługę zagospodarowania terenów zielonych - poprzez kompleksowe założenie ogrodu, w skład którego wchodzi:

  1. Przygotowanie gruntu do nasadzeń poprzez wycinkę istniejących drzew i krzewów,
  2. Prace ziemne polegające na nawiezieniu gruntu oraz jego rozplanowanie,
  3. Montaż drenażu oraz systemu nawadniającego,
  4. Założenie trawnika, nasadzenie krzewów i bylin.

Całość prac jest jedną usługą kompleksową polegającą na zagospodarowaniu terenu zielonego.

W uzupełnieniu do wniosku wskazano klasyfikację ww. usług - PKWiU 2008 - 81.30.10.0 ,,Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wykonywanie usługi założenia ogrodu z systemem nawadniającym, wraz z materiałem (ziemia, drzewa, nasiona traw i kwiatów, zraszacz, złączki) będzie opodatkowane podatkiem VAT według stawki VAT wynoszącej 8%...

Zdaniem Wnioskodawcy, wykonanie kompleksowej usługi założenia ogrodu, w ramach których zostanie zamontowany system nawadniający będzie podlegało opodatkowaniu VAT według stawki 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się - zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy - każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl przepisu art. 5a ustawy - towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. na potrzeby podatku od towarów i usług stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 1293, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy - dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 176 tego załącznika wymieniono - sklasyfikowane w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 - ,,Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zagospodarowaniu terenów zielonych. Wnioskodawca zamierza wykonywać usługę zagospodarowania terenów zielonych - poprzez kompleksowe założenie ogrodu, w skład której wchodzi:

  • Przygotowanie gruntu do nasadzeń poprzez wycinkę istniejących drzew i krzewów,
  • Prace ziemne polegające na nawiezieniu gruntu oraz jego rozplanowanie,
  • Montaż drenażu oraz systemu nawadniającego,
  • Założenie trawnika, nasadzenie krzewów i bylin.

Całość prac jest jedną usługą kompleksową polegającą na zagospodarowaniu terenu zielonego. Przedmiotowe usługi klasyfikowane są według PKWiU 2008 do grupowania 81.30.10.0 ,,Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości jaką stawkę podatku VAT powinien zastosować do świadczonych usług.

Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia niejednokrotnie odwołują się do grupowań PKWiU przy ustalaniu preferencyjnych stawek podatkowych i zwolnień przedmiotowych. W takim przypadku prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania podatkiem VAT w stosunku do towarów i usług dla których przepisy VAT powołują stosowną klasyfikację statystyczną.

Jednocześnie należy wskazać, że to podatnik jest zobowiązany do prawidłowego określenia przedmiotu opodatkowania, co wiąże się z prawidłowym zdefiniowaniem i zaklasyfikowaniem wykonywanych czynności.

Stosownie bowiem do pkt 1 komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11), zgodnie z zasadami metodycznymi klasyfikacji zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej. Wynika to z faktu, że właśnie m.in. producent, bądź usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu, czy usługi do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania lub przeznaczenia wyrobu, bądź zakresu świadczonych usług.

Jak wskazał Wnioskodawca wykonywane przez niego czynności klasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 81.30.10.0 ,,Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni".

Mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi - polegające na zagospodarowaniu terenów zielonych - poprzez kompleksowe założenie ogrodu z systemem nawadniającym wraz z materiałami (tj. ziemią, drzewami, nasionami traw i kwiatów, zraszaczami i złączkami) - sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 81.30.10.0 ,,Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni" będą korzystały z obniżonej stawki podatku VAT w wysokości 8% zgodnie z art. 41 ust. 2 w zawiązku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 176 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY