Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy koszt uzyskania przychodów z tytułu wskazanych wyżej wydatków powinien być przez Wnioskodawcę rozpoznany w momencie ich poniesienia, czyli w momencie ujęcia faktur otrzymanych z tytułu poniesionych wydatków w księgach rachunkowych Wnioskodawcy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

sygnatura: IBPBI/2/423-1067/14/MO

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-01

słowa kluczowe:infrastruktura techniczna, inwestycje, koszty uzyskania przychodów, linia energetyczna, moment, nakłady, potrącalność kosztów, środek trwały

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 25 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 sierpnia 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie przemysłu hutniczego.

Na gruntach należących do Wnioskodawcy zlokalizowana jest infrastruktura kolejowa oraz infrastruktura energetyczna będąca własnością podmiotu prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą (dalej: ,,Dostawca") - odpowiednio w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz przewozów kolejowych - na rzecz Wnioskodawcy.

Obecnie Wnioskodawca planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. Na skutek planowanej inwestycji wzrośnie zapotrzebowanie Wnioskodawcy na energię elektryczną dostarczaną przez Dostawcę - zewnętrzny zakład energetyczny. W związku z powyższym, w celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego planowaną inwestycją, Wnioskodawca dokona w określonym zakresie nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej. Mianowicie, zgodnie z ustaleniami dokonanymi z zakładem energetycznym, Wnioskodawca poniesie nakłady na wybudowanie stacji transformatorowej oraz przeprowadzenie montażu kabli na potrzeby przyłączenia ich do sieci energetycznej należącej do zakładu energetycznego. Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest, że elementy infrastruktury energetycznej sfinansowane przez Wnioskodawcę zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia w celu zabezpieczenia dostarczania na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej o zwiększonej mocy zgodnie z wymogami licencyjnymi Dostawcy energii elektrycznej, których Wnioskodawca nie posiada.

Dodatkowo realizacja nowej inwestycji przez Wnioskodawcę spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Dostawcy położonej na terenach należących do Wnioskodawcy. W związku bowiem z budową nowej hali produkcyjnej zniszczeniu ulegnie część istniejącego układu torowego. Odbudowa zniszczonego odcinka układu torowego zostanie zgodnie z umową z Dostawcą, sfinansowana przez Wnioskodawcę. Po zakończeniu przebudowy infrastruktury kolejowej planowane jest, że elementy infrastruktury kolejowej składające się na odbudowę zniszczonego w toku realizacji nowej inwestycji przez Wnioskodawcę odcinka układu torowego zostaną przekazane na rzecz Dostawcy bez odrębnego wynagrodzenia na rzecz Wnioskodawcy.

Jednocześnie, zgodnie z przyjętą przez Wnioskodawcę polityką rachunkowości, wydatki ponoszone na wskazane wyżej cele ujmowane będą w kosztach rachunkowych na bieżąco, w momencie ich poniesienia ze względu na fakt, że nie spełniają one definicji aktywów zgodnie z ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości), a tym samym nie można ich aktywować jako środki trwałe w budowie. Również po zakończeniu inwestycji nie będzie można ich uznać jako odrębne środki trwałe, gdyż nie spełniają warunku kompletności i zdatności do użytku zgodnie z art. 16a ustawy o PDOP. Wnioskodawca oraz Dostawca stanowią podmioty powiązane w rozumieniu przepisu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy koszt uzyskania przychodów z tytułu wskazanych wyżej wydatków powinien być przez Wnioskodawcę rozpoznany w momencie ich poniesienia, czyli w momencie ujęcia faktur otrzymanych z tytułu poniesionych wydatków w księgach rachunkowych Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z budową infrastruktury kolejowej oraz energetycznej, które następnie zostaną przekazane kontrahentowi Wnioskodawcy, stanowić będą koszty uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ,,ustawa o PDOP") i będą potrącane na potrzeby rozliczenia podatku dochodowego w momencie ich poniesienia.

Wnioskodawca podkreśla, że przedmiotowe elementy infrastruktury, które zostaną odtworzone lub powstaną w związku z poniesionymi przez niego nakładami, nie będą stanowiły środków trwałych Wnioskodawcy w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o PDOP, gdyż jako elementy infrastruktury nie będą spełniały warunku kompletności i zdatności do użytkowania. Po zakończeniu prac całość infrastruktury w dalszym ciągu będzie wykorzystywana przez kontrahenta - Dostawcę, na potrzeby świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług transportowych lub usług dostarczania energii elektrycznej. W związku zatem z faktem, że nakłady te nie zostaną przyjęte do używania przez Wnioskodawcę niemożliwe będzie również uznanie ich za inwestycje w obcym środku trwałym, o których mowa w art. 16a ust. 2 ustawy o PDOP.

W świetle powyższego wydatki związane z nakładami poniesionymi przez Wnioskodawcę na infrastrukturę kolejową oraz infrastrukturę energetyczną podlegać będą bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki, których nie da się przypisać wprost do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia stanowią koszty uzyskania przychodów inne niż bezpośrednio związane z osiąganymi przychodami. Brak jest przy tym możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2014 r. znak: IPPB3/423-405/10-2/JG).

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe nakłady należy zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. Poniesione w związku z przeprowadzoną inwestycją wydatki przyczynią się do powstania przychodów po stronie Wnioskodawców w przyszłości; nie jest jednak możliwe przyporządkowanie im w tym momencie (ani w jakimkolwiek innym) konkretnie powstałych przychodów. W związku z tym, stanowić one będą, zgodnie z treścią art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP, koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami. Koszty takie potrącane są w dacie ich poniesienia, przy czym za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień, w którym ujęto go w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury (art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP).

Choć wydatki te nie mają bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskiwanych przez Wnioskodawcę przychodach, to ich poniesienie warunkuje powstanie przychodów w przyszłości, odnosząc się do całokształtu działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Mając powyższe na uwadze, wydatki związane z nakładami poczynionymi przez Wnioskodawcę na infrastrukturę kolejową i energetyczną stanowić będą w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie wydatki te stanowić będą koszty inne niż bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami i jako takie powinny zostać potrącone w momencie ich poniesienia, na podstawie art. 15 ust 4d w związku z art. 15 ust 4e ustawy o PDOP. Oznacza to, że Wnioskodawca uprawniony będzie do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu przedmiotowych wydatków w momencie ich ujęcia w księgach rachunkowych jako kosztu rachunkowego.

Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w praktyce organów podatkowych. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 15 marca 2013 r. znak ITPB3/423-742/12/PST, wskazał, że:

,,Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe skoro przebudowa linii energetycznej znacząco poprawi infrastrukturę przedsiębiorstwa, usprawni prowadzenie działalności gospodarczej na terminalu, zwiększy jego wydajność, umożliwi swobodną pracę bardziej wydajnym i większym sprzętem to wydatki te mogą stanowić koszt podatkowy, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy, ponieważ będą przyczyniały się do powstawania przychodów pośrednio w dłuższym okresie, a nie w konkretnym momencie. Jak bowiem sama Spółka wskazała, przebudowa linii energetycznej przedłoży się na zwiększenie konkurencyjności firmy i obniżenie kosztów prowadzonej działalności. Wskazać trzeba również, że przedmiotowe wydatki dotyczą całokształtu działalności Spółki, które wpływają w sposób pośredni na przychody mimo, że związane są z działalnością gospodarczą, nie mają jednak bezpośredniego związku z przychodami, zatem jako koszty pośrednie należy odnieść w koszty podatkowe w dacie ich faktycznego poniesienia. Podsumowując, przedmiotowe wydatki z tytułu przebudowy linii energetycznej mogą stanowić koszty uzyskania przychodów stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy i jako koszty pośrednie będą potrącane zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy".

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 11 września 2012 r. (nr ILPB3/423-220/12-2/EK) wskazał, że ,,Z uwagi na powyższe, nakłady poniesione na infrastrukturę kolejową pozostawać będą w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami osiąganymi przez Wnioskodawcę, a więc stanowić będą koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowe wydatki nie będą stanowiły wydatków poniesionych na wytworzenie własnego środka trwałego, jak ,,inwestycji w obcym środku trwałym", a tym samym nie będą rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych. Wydatki poniesione przez Spółkę na zabezpieczenie i przywrócenie ruchu kolejowego do cukrowni należy uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, bowiem nie będą one miały bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach, lecz ich poniesienie będzie warunkiem ich uzyskania (...) Reasumując, poniesione przez Spółkę wydatki na infrastrukturę kolejową stanowić będą koszt uzyskania przychodu w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który zgodnie z art. 15 ust. 4d cyt. ustawy będzie potrącalny w dacie jego poniesienia".

Z kolei Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2010 r. (nr ILPB3/423-547/09-2/DS) stwierdził, że: ,,Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że wydatki poniesione na wybudowanie przyłącza energetycznego mają pośredni związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością, gdyż mają na celu uzyskanie możliwości poboru energii w związku z budową nowej hali produkcyjnej W tym przypadku zachowany więc zostanie związek przyczynowo - skutkowy pomiędzy poniesieniem wydatku a osiągnięciem przychodu. Odnosząc powyższe do przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego, należy stwierdzić, że wydatek poniesiony przez Spółkę na realizację infrastruktury technicznej (wybudowanie przyłącza energetycznego), którą to przekazała nieodpłatnie zakładowi energetycznemu, spełnia niewątpliwie wszystkie wyżej wymienione warunki ustawowe do zakwalifikowania go jako kosztu podatkowego. (...) Biorąc pod uwagę powyższe należy uznać, że wydatki poniesione przez Spółkę na wybudowanie przyłącza energetycznego, stanowią - na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - koszt uzyskania przychodów w dacie poniesienia."

W świetle podniesionych wyżej argumentów stanowisko Wnioskodawcy, że wydatki poniesione na odtworzenie/rozbudowę infrastruktury kolejowej oraz energetycznej, której efekty zostaną następnie przekazane bez wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu określone usługi na rzecz Wnioskodawcy (usługi odpowiednio dostawy energii elektrycznej oraz usługi transportowe), stanowić będą po stronie Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów podlegające potrąceniu w momencie ich poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem, a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy.

Zatem, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy,
 • został właściwie udokumentowany.

Ponadto, dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik powinien rozpoznać rodzaj powiązania kosztów z przychodami. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania koszty podatkowe można podzielić na:

 • bezpośrednio związane z przychodami, których poniesienie przekłada się wprost na uzyskanie konkretnych przychodów (możliwe jest ustalenie, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód),
 • inne niż bezpośrednio związane z przychodami, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako prowadzące do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Klasycznym przykładem bezpośredniego związku kosztów z przychodami jest relacja, w jakiej pozostają wydatki na nabycie lub wytworzenie jednostki towaru i przychód ze zbycia tej jednostki towaru. Pośrednie koszty uzyskania przychodów to takie wydatki, które nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przysporzeniami podatnika - brak jest możliwości ustalenia, w jakim okresie i w jakiej wysokości powstał związany z nimi przychód. Do tego rodzaju kosztów zalicza się m.in. koszty ogólnego zarządu, koszty administracyjne, wydatki na utrzymanie obiektów, obsługę prawną, ubezpieczenia, koszty promocji i reklamy.

Należy przy tym podkreślić, że obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu - każdorazowo spoczywa na podatniku.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Z art. 16a ust. 1 ww. ustawy wynika, że amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

 1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
 3. inne przedmioty

-o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1, zwane środkami trwałymi.

Do środków trwałych na podstawie art. 16a ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy, zaliczane są m.in. przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia ,,inwestycji w obcych środkach trwałych". Wobec tego, należy zastosować wykładnię językową, zgodnie z którą inwestycje w obcych środkach trwałych są to poniesione przez podatnika nakłady na ulepszenie (polegające na przebudowie, rozbudowie), rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego używanego przez niego w prowadzonej działalności gospodarczej, a niestanowiącego jego własności. Powyższe dotyczy środka trwałego używanego na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka planuje przeprowadzenie inwestycji polegającej na wybudowaniu nowej hali produkcyjnej. W celu zaspokojenia zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowanego planowaną inwestycją, Wnioskodawca dokona nakładów na rozbudowę infrastruktury energetycznej tj. wybudowanie stacji transformatorowej oraz przeprowadzenie montażu kabli na potrzeby przyłączenia ich do sieci energetycznej należącej do zakładu energetycznego. Po zakończeniu przebudowy infrastruktury energetycznej planowane jest nieodpłatne przekazanie elementów infrastruktury energetycznej na rzecz Dostawcy w celu zabezpieczenia dostarczania na rzecz Wnioskodawcy energii elektrycznej o zwiększonej mocy zgodnie z wymogami licencyjnymi. Dodatkowo realizacja nowej inwestycji spowoduje konieczność przebudowy istniejącej infrastruktury kolejowej Dostawcy położonej na terenach należących do Wnioskodawcy, bowiem z budową nowej hali produkcyjnej zniszczeniu ulegnie część istniejącego układu torowego. Odbudowa zniszczonego odcinka układu torowego zostanie zgodnie z umową z Dostawcą, sfinansowana przez Wnioskodawcę, a następnie nieodpłatnie przekazana na rzecz Dostawcy.

Z uwagi na powyższe, ww. nakłady poniesione na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, pozostawać będą w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami osiąganymi przez Wnioskodawcę, a więc stanowić będą koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotowe wydatki nie będą stanowiły wydatków poniesionych na wytworzenie własnego środka trwałego, jak i ,,inwestycji w obcym środku trwałym", a tym samym nie będą rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych. Ww. wydatki poniesione przez Spółkę należy uznać za koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, bowiem nie będą one miały bezpośredniego odzwierciedlenia w uzyskanych przychodach, lecz ich poniesienie będzie warunkiem ich uzyskania.

Zasady potrącalności kosztów uzyskania przychodów regulują przepisy art. 15 ust. 4 - 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 15 ust. 4d tej ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z kolei, jak stanowi art. 15 ust. 4e cyt. ustawy, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydatki poniesione przez Wnioskodawcę z tytułu nakładów na odbudowę infrastruktury kolejowej oraz na rozbudowę niektórych elementów infrastruktury energetycznej, które zostaną następnie przekazane bez odrębnego wynagrodzenia kontrahentowi świadczącemu na rzecz Wnioskodawcy określone usługi z wykorzystaniem tej infrastruktury, stanowić będą koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, rozumianej jako moment ujęcia kosztu w księgach rachunkowych, stosownie do art. 15 ust. 4d w zw. z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygniecie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY