Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

skutki podatkowe przedstawionego we wniosku potrącenia.

sygnatura: IBPBI/1/415-999/14/SK

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-01

słowa kluczowe:kompensata, wierzytelność

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z 21 sierpnia 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 1 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych przedstawionego we wniosku potrącenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych przedstawionego we wniosku potrącenia.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest rezydentem podatkowym w Polsce i podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: ,,PIT"). Spółka, w której Wnioskodawczyni posiada prawa i obowiązki komandytariusza (dalej: ,,sp.k." lub ,,Spółka") jest krajową spółką komandytową. Intencją wspólników Spółki, jest przekształcenie jej w spółkę z o.o. Struktura właścicielska w Spółce przekształconej pozostanie niezmieniona. Przez cały okres działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej, zysk wypracowany przez Spółkę był wypłacany wspólnikom jedynie w części (stosownie do potrzeb bieżących, w tym związanych m.in. z koniecznością zapłaty podatku dochodowego), wspólnicy podlegali jednak opodatkowaniu na bieżąco z tytułu całości osiąganych przychodów odpowiednio pomniejszonych o koszty ich uzyskania, stosownie do treści art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przed przekształceniem wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o wypłacie wypracowanego przez Spółkę zysku (w tym zysku z lat ubiegłych niewypłaconego wspólnikom, zaksięgowanego w pozycji kapitałów własnych). W uchwale zostanie określona kwota wypłaty oraz jej termin lub terminy realizacji, jeżeli przedmiotowa wypłata nie miałaby nastąpić jednorazowo. W związku z powyższym zakładana jest sytuacja, że do realizacji całości, bądź części wypłaty dojdzie po przekształceniu Spółki. Równocześnie planowane jest, że po przekształceniu Spółki w spółkę z o.o. udziałowcy podejmą decyzje o wniesieniu dopłat do tejże spółki (zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych dotyczącymi wniesienia dopłat do spółki z o.o.). Umowa przekształconej Spółki przewidywać będzie możliwość wniesienia przez udziałowców dopłat w odpowiedniej wysokości. W wyniku powyższego, może dojść do sytuacji, gdzie Spółka przekształcona w spółkę z o.o. będzie posiadała wierzytelność w stosunku do udziałowców o wniesienie dopłat, a jednocześnie będzie zobowiązana do wypłaty wypracowanego przez Spółkę, przed przekształceniem, zysku. Nie można więc wykluczyć, że Spółka po przekształceniu zawrze z udziałowcami umowę o potrąceniu wzajemnych wierzytelności pieniężnych (do wysokości wierzytelności niższej). W wyniku umownego potrącenia wygaśnie zobowiązanie udziałowców do wniesienia dopłaty, zaś zobowiązanie Spółki przekształconej z tytułu wypłaty zysku przekazanego do podziału pomiędzy wspólników przed przekształceniem ulegnie stosownemu obniżeniu o równowartość kwoty potrąconej dopłaty. Wnioskodawczyni zakłada, że w przyszłości dopłaty zostaną zwrócone udziałowcom.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy dokonanie potrącenia zobowiązania Spółki z tytułu wypłaty zysku spółki komandytowej z zobowiązaniem Wnioskodawczyni do wniesienia dopłat do Spółki, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawczyni...

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawczyni, ewentualne umowne potrącenie wierzytelności przysługującej Wnioskodawczyni wobec Spółki z tytułu wypłaty zysku osiągniętego przez spółkę komandytową, przekazanego do podziału pomiędzy wspólników Spółki przed przekształceniem Spółki, z wierzytelnością przysługującą Spółce wobec Wnioskodawczyni z tytułu wniesienia dopłaty nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawczyni przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłata należnego zysku wypracowanego w spółce komandytowej dokonana przez spółkę z o.o., powstałą w wyniku przekształcenia tej spółki będzie neutralna podatkowo. Wynika to z faktu, że świadczeniem spełnionym na rzecz ,,byłego" wspólnika spółki komandytowej (a obecnego udziałowca spółki z o.o.) jest wypłata należnego zysku w spółce osobowej, czyli de facto rozdysponowanie zysku z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną. Zysk ten, zgodnie z zasadami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegał opodatkowaniu w czasie, gdy był generowany w spółce komandytowej, jako dochód Wnioskodawczyni, alokowany do niej zgodnie z art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak wypłacane świadczenie na rzecz wspólnika spółki komandytowej nie podlega dodatkowemu opodatkowaniu z tytułu jego wypłacenia, gdyż osiągnięty przez Spółkę dochód stanowił podstawę opodatkowania w każdym roku podatkowym trwania Spółki, niezależnie od tego, czy był faktycznie wypłacony Wnioskodawczyni, czy nie. Należy nadmienić, że wypłata zysku będzie ujęta na moment potrącenia (jak i na moment zadysponowania zyskiem jeszcze przez spółkę komandytową), jako zobowiązanie Spółki względem wspólników.

Sytuacji tej nie zmienia fakt przekształcenia spółki komandytowej w inną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wypłata dokonywana przez spółkę z o.o. nie będzie świadczeniem należnym udziałowcowi z tytułu udziału w spółce kapitałowej, ale świadczeniem spełnionym wierzycielowi Spółki przekształcanej w sp. z o.o., którego należność została już opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wypłacenie zysku spółki komandytowej ma w tym wypadku charakter odebrania dochodu, który był już raz opodatkowany (i który będzie zaksięgowany jeszcze przez spółkę komandytową, jako zobowiązanie względem wspólników).

Wnioskodawczyni podkreśla, że nie ma podstaw do tego, aby wypłacony w tym wypadku zysk był ujmowany, jako przychód z kapitałów pieniężnych, w rozumieniu art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż Wnioskodawczyni nie uzyska dywidendy, ani innej formy udziału w zyskach osoby prawnej. Świadczenie to jest z punktu widzenia wspólnika przychodem z udziału w spółce niebędącej podatnikiem podatku dochodowego (raz już opodatkowanym na zasadach przewidzianych dla tego typu przychodów), natomiast - z punktu widzenia Spółki przekształconej - wypłata ta będzie realizacją zobowiązania przejętego w trybie przekształcenia spółki komandytowej (powstałego przed przekształceniem Spółki).

Zdaniem Wnioskodawczyni, można dokonać potrącenia wierzytelności względem Spółki z tytułu wypłaty zysku przekazanego do podziału między wspólników Spółki z zobowiązaniem tytułu wniesienia dopłat do Spółki. Podstawą potrącenia będzie umowa stron (potrącenie umowne). Zauważyć należy, że istotą umownego potrącenia jest ograniczenie obrotu środkami pieniężnymi. Potrącenie jest więc formą wykonania zobowiązania, do którego, w myśl art. 503 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121), stosuje się przepisy o zaliczeniu zapłaty. Z istoty podatku dochodowego wynika, że o powstaniu przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych można mówić tylko wówczas, gdy podatnik osiąga trwałą korzyść w postaci zwiększenia stanu jego aktywów lub zmniejszenia stanu pasywów. Nie powinno budzić wątpliwości, że jeżeli Wnioskodawczyni oraz Spółka po przekształceniu w spółkę z o.o. dokonają umownego potrącenia przysługujących im wzajemnych wierzytelności pieniężnych to w następstwie tej czynności dojdzie jedynie do spłaty tych zobowiązań. W opisywanym zdarzeniu przyszłym nie dojdzie zatem do trwałego zwiększenia majątków obu stron umowy potrącenia (w tym majątku Wnioskodawczyni), ponieważ dokonanie potrącenia spowoduje jednocześnie zmniejszenie stanu należności i zobowiązań o tę samą wartość. Innymi słowy, wzajemne rozliczenie pomiędzy Spółką, a Wnioskodawczynią należy oceniać z perspektywy należności, które podlegają spłacie w wyniku potrącenia.

Jak wskazano powyżej, wypłata zysku (osiągniętego przed dniem przekształcenia i przeznaczonego do wypłaty) ze Spółki, również gdy będzie dokonana już po jej przekształceniu w spółkę kapitałową, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Bezsprzecznie nie mamy tu też do czynienia z wypłatą dywidendy. Tym samym potrącenie wzajemnych roszczeń (tj. wcześniejszego zobowiązania z tytułu wypłaty zysku oraz późniejszego zobowiązania do wniesienia dopłat) nie spowoduje powstania u Wnioskodawczyni przychodu do opodatkowania na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż będzie dla Wnioskodawczyni neutralne podatkowo (na gruncie podatku dochodowego).

Na potwierdzenie powyższego stanowiska, Wnioskodawczyni powołała interpretacje indywidualne wydane przez:

-Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z:

  • 23 czerwca 2009 r., Znak: IBPBI/2/423-698/09/MS,
  • 19 września 2011 r., Znak: IBPBII/2/415-733/11/AK,
  • 4 czerwca 2013 r., Znak: IBPBI/1/415-269/13/SK,

-Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 17 lipca 2009 r., Znak: ILPB2/415-443/09-2/ES Powołała również uchwałę Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2010 r. sygn. akt III CZP 117/09.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 oraz w zakresie skutków podatkowych wskazanego we wniosku potrącenia dla spółki z o.o. zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY