Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy zastosowana przez Spółkę stawka VAT -23% dla sprzedaży parapetów zewnętrznych stalowych jest prawidłowa?

sygnatura: ITPP1/443-1460/14/JP

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2014-12-01

słowa kluczowe:stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2014 r. (data wpływu 24 listopada 2014 r.), uzupełnionym w dniu 27 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży parapetów zewnętrznych stalowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2014 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 27 listopada 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla sprzedaży parapetów zewnętrznych stalowych.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Spółka zajmuje się działalnością gospodarczą w zakresie handlu parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi stalowymi, aluminiowymi oraz tworzywowymi, który odbywa się na terenie kraju. W związku ze zmianą przepisów od 1 października 2013 r. parapety stalowe Spółka sprzedaje ze stawką 23 % VAT, ponieważ asortyment ten zakwalifikowany został do grupowania PKWiU 25.11.23.0 - ,,Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtki itp. z żeliwa, stali lub aluminium". Parapet zewnętrzny stalowy jest zakończony zaślepkami PCV (boczne wygięcia montażowe), są one integralną częścią tego parapetu, ponieważ bez nich nie spełnia on swojej funkcji odprowadzenia wody deszczowej. Zaślepki zamontowane są na stałe - nie są demontowane. Sprzedany parapet zewnętrzny z zaślepkami w komplecie jest gotowym wyrobem do zamontowania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zastosowana przez Spółkę stawka VAT 23% dla sprzedaży parapetów zewnętrznych stalowych jest prawidłowa...

Zdaniem Wnioskodawcy wskazana we wniosku stawka dla parapetów zewnętrznych stalowych jest zgodna z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, ponieważ asortyment wskazany w grupie PKWiU 25.11.23.0 jest opodatkowany stawką VAT w wysokości 23 % zgodnie z art. 41.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl przepisu art. 5a ww. ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów i usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług, wprowadzona w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Przez dostawę towarów, w myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

Według art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zaznaczyć, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych do niej przewidziano możliwość zastosowania obniżonych stawek podatku oraz zwolnień od podatku.

Zauważyć także trzeba, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15,
  3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

W myśl art. 17 ust. 2 ustawy o VAT - w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, usługodawca lub dokonujący dostawy towarów nie rozlicza podatku należnego.

Przepis art. 17 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy wprowadza mechanizm polegający na przesunięciu obowiązku rozliczenia VAT na podatnika, na rzecz którego jest dokonywana dostawa towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy tzn. ,,odwrotne obciążenie".

Z opisu stanu faktycznego wynika, iż Spółka zajmuje się handlem parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi stalowymi, aluminiowymi oraz tworzywowymi. Parapet zewnętrzny stalowy jest zakończony zaślepkami PCV zamontowanymi na stałe (boczne wygięcie montażowe), które są integralną częścią tego parapetu, ponieważ bez nich nie spełnia on swojej funkcji odprowadzania wody deszczowej i mieści się w grupowaniu PKWiU 25.11.23.0.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że o ile ww. parapety zewnętrzne faktycznie mieszczą się w PKWiU w grupowaniu 25.11.23.0, a podana klasyfikacja jest prawidłowa - jako że w zał. nr 11 nie są wymienione towary z grupowania PKWiU 25.11.30.0 - ich dostawa przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy według stawki 23% VAT.

Zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o prawidłowości zaklasyfikowania opisanego we wniosku towaru według PKWiU. Minister Finansów nie jest bowiem uprawniony do przyporządkowywania formalnego towarów i usług do określonego grupowania klasyfikacyjnego. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług. Zatem wydając przedmiotową interpretacje tut. organ oparł się na wskazaniu przez Wnioskodawcę we wniosku, że wymieniony towar mieści się w grupowaniu 25.11.23.0.

Nadmienia się, że w sytuacji ustalenia przez właściwy organ podatkowy odmiennego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego niż przedstawiony we wniosku, niniejsza interpretacja nie wywrze skutku prawnego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY