Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Opodatkowania czynności wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do spółki cypryjskiej.

sygnatura: ILPP4/443-467/14-2/BA

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

data: 2014-12-01

słowa kluczowe:miejsce świadczenia usług, opodatkowanie, usługi, wkłady niepieniężne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2014 r. (data wpływu 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do spółki cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do spółki cypryjskiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

S.A. (dalej: Wnioskodawca lub Spółka) jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, posiadającym siedzibę w Polsce. Wnioskodawca podjął decyzję o wniesieniu aportu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze (dalej: Spółka Cypryjska). Spółka Cypryjska będzie mieć status zbliżony do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W zamian za udziały Spółki, Wnioskodawca otrzyma udziały Spółki Cypryjskiej. W wyniku powyższej transakcji Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Cypryjskiej i pokryje je w całości wkładem niepieniężnym. Udziały w Spółce Cypryjskiej zostaną objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Kwota stanowiąca nadwyżkę wniesionego aportu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Cypryjskiej (tzw. agio).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w tak przestawionym opisie sprawy, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego będzie czynnością opodatkowaną w Polsce podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie przez niego do Spółki Cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego nie będzie czynnością opodatkowaną w Polsce podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU, opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 2 pkt 6 VATU, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów VATU, a zatem transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. Rozważenia wymaga natomiast kwalifikacja opisywanej transakcji w kategorii odpłatnego świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 VATU.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 VATU, przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej. W konsekwencji, biorąc pod uwagę przytoczoną definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 VATU należy przyjąć, że co do zasady, wniesienie znaków towarowych, na gruncie polskich regulacji, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako odpłatne świadczenie usług.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatne świadczenie usług, ale dotyczy to wyłącznie usług świadczonych na terytorium kraju. W przedmiotowej sytuacji, zasadniczą kwestią pozostaje zatem ocena miejsca świadczenia usługi. Kwestia ta jest regulowana w rozdziale 3 VATU.

Aby ustalić miejsce świadczenia (a co za tym idzie opodatkowania) transakcji, w pierwszej kolejności należy zbadać status odbiorcy usługi.

Jak wynika z art. 28a pkt 1 VATU, na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału, ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:

 1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
 2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana do celów podatku lub podatku od wartości dodanej.

Z kolei zgodnie z art. 15 ust. 2 VATU, działalność gospodarcza (...) obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Spółka Cypryjska zajmować się będzie zarządzaniem, jak również udzielaniem licencji na wykorzystywanie znaków towarowych będących jej własnością. Będzie ona więc prowadziła działalność gospodarczą, w szczególności będzie udostępniała odpłatnie innym podmiotom prawa do korzystania z będących jej własnością znaków towarowych. Bez wątpienia zatem Spółka Cypryjska będzie wykonywała działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 VATU. Mając na uwadze powyższe, będzie ona zatem podatnikiem w rozumieniu przepisów VATU regulujących kwestię miejsca świadczenia usług.

Zgodnie z art. 28b VATU, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n. Należy zaznaczyć, że w przedmiotowej sprawie nie będzie miało zastosowania żadne z zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n, stąd też zastosowanie znajdzie zasada ogólna, o której mowa w art. 28b VATU.

Jeżeli zatem nabywcą znaku towarowego będzie Spółka Cypryjska z siedzibą i zarządem na terytorium państwa innego niż Polska, zarejestrowana na jego terytorium jako podatnik czynny VAT, to zgodnie z zasadą wynikającą z art. 28b ust. 1 VATU, transakcja ta będzie opodatkowana w państwie, w którym Spółka Cypryjska będzie miała siedzibę.

Miejsce świadczenia usługi będzie zatem poza terytorium Polski, co uwzględniając dodatkowo wskazywany art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU prowadzi do wniosku, że wniesienie przez Wnioskodawcę do Spółki Cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych, nie będzie czynnością opodatkowaną w Polsce podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca ponadto wyjaśnił, że opisywana transakcja bez wątpienia nie będzie żadną z czynności określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2-5 VATU.

Konkludując, zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisów VATU, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych do Spółki Cypryjskiej nie będzie podlegać opodatkowaniu polskim podatkiem VAT, ponieważ czynność ta stanowić będzie odpłatne świadczenie usług, dla których miejscem świadczenia będzie Cypr. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w bieżącej praktyce organów podatkowych, w tym m.in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 3 listopada 2010 r. (sygn. akt ILPP2/443-1683/10-2/EWW), w której za prawidłowe uznano stanowisko podatnika, zgodnie z którym ,,(...) Prawo do znaków towarowych nie stanowi towaru w rozumieniu przepisów ustawy VAT, a zatem transakcja wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych nie może być kwalifikowana jako odpłatna dostawa towarów. (...) W konsekwencji, biorąc pod uwagę wskazywaną definicję usługi zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy VAT można przyjąć, że co do zasady, wniesienie znaków towarowych, na gruncie polskich regulacji, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, jako odpłatne świadczenie usług. (...) Jeżeli zatem nabywcą znaku towarowego będzie spółka cypryjska z siedzibą na terytorium państwa innego niż Polska, to zgodnie z zasadą wynikającą z art. 28b ust. 1 ustawy VAT, transakcja ta będzie opodatkowana w państwie, w którym spółka cypryjska będzie miała siedzibę. Miejsce świadczenia usługi będzie zatem poza terytorium Polski, co uwzględniając dodatkowo wskazywany art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy VAT prowadzi do wniosku, że wniesienie przez Zainteresowanego do spółki cypryjskiej wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych, nie będzie czynnością opodatkowaną w Polsce podatkiem od towarów i usług";
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 25 sierpnia 2010 r. (sygn. akt ILPP1/443-605/10-5/AW), w której stwierdzono, że (...) ,,wniesienie aportu w postaci znaku towarowego do spółki osobowej lub cywilnej spełnia powyższe warunki posiadając wspomniany przymiot odpłatności, w szczególności, w przypadku aportu: mamy do czynienia ze stosunkiem prawnym wspólnika ze spółką do której wnoszony jest aport (w analizowanej sprawie - Wnioskodawcy ze spółką osobową lub cywilną); Istnieje bezpośredni związek pomiędzy danym świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem (w formie m.in. ogółu praw i obowiązków), będącym świadczeniem wzajemnym; wynagrodzenie otrzymywane w zamian za wniesienie aportu w postaci m.in. ogółu praw i obowiązków posiada określoną wartość ekonomiczną (...) wskazać należy, iż wniesienie aportu w postaci znaków towarowych do spółki osobowej lub cywilnej będzie stanowiło czynność o charakterze odpłatnym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (wnoszący aport uzyskuje pewną, wymierną korzyść) realizowaną przez podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy i będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych (według stawek podatku przewidzianych dla przedmiotu aportu) jako odpłatne świadczenie usług (w rozumieniu art. 8 ust. 1 w powiązaniu z art. 5 ust. 1 ustawy)";
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 29 czerwca 2011 r. (sygn. akt ILPP4/443-275/11-6/EWW);
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 28 stycznia 2010 r. (sygn. akt IBPP3/443-828/09/IK);
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w dniu 27 stycznia 2010 r. (sygn. akt ITPP1/443-1042a/09/DM).

Podsumowując, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci praw do znaków towarowych do Spółki Cypryjskiej nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez towary - zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 1. w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 2. świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Należy podkreślić, że oba ww. warunki powinny być spełnione łącznie, aby świadczenie podlegało, jako usługa, opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, posiadającym siedzibę w Polsce. Wnioskodawca podjął decyzję o wniesieniu aportu niepieniężnego w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do spółki kapitałowej z siedzibą na Cyprze. Spółka Cypryjska będzie mieć status zbliżony do polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W wyniku powyższej transakcji Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce Cypryjskiej i pokryje je w całości wkładem niepieniężnym. Udziały w Spółce Cypryjskiej zostaną objęte po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. Kwota stanowiąca nadwyżkę wniesionego aportu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Cypryjskiej (tzw. agio).

Z powyższego wynika zatem, że Wnioskodawca ma zamiar, jako wkład niepieniężny, wnieść do Spółki Cypryjskiej prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Przeniesienie prawa będzie stanowiło świadczenie na rzecz Spółki Cypryjskiej. W zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego, Spółka otrzyma udziały Spółki Cypryjskiej.

Aport praw do znaków towarowych spełnia definicję świadczenia usług, ponieważ stanowi świadczenie, które nie jest dostawą towarów. W konsekwencji, wniesienie wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego do Spółki Cypryjskiej będzie stanowiło świadczenie usług, w rozumieniu art. 8 ust. l ustawy.

W przypadku świadczenia usług, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług ważne jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dana usługa podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Stosownie do art. 28a ustawy na potrzeby stosowania niniejszego rozdziału:

 1. ilekroć jest mowa o podatniku - rozumie się przez to:
  1. podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2, lub działalność gospodarczą odpowiadającą tej działalności, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności, z uwzględnieniem art. 15 ust. 6,
  2. osobę prawną niebędącą podatnikiem na podstawie lit. a, która jest zidentyfikowana lub obowiązana do identyfikacji do celów podatku lub podatku od wartości dodanej;
 2. podatnika, który prowadzi również działalność lub dokonuje transakcji nieuznawanych za podlegające opodatkowaniu dostawy towarów lub świadczenia usług zgodnie z art. 5 ust. 1, uznaje się za podatnika w odniesieniu do wszystkich świadczonych na jego rzecz usług.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Art. 28a ustawy wprowadza drugą definicję podatnika do ustawy o podatku od towarów i usług. Definicja ta ma zastosowanie tylko w przypadku ustalania miejsca świadczenia usług. Podatnikiem według tej regulacji jest podmiot wykonujący samodzielnie działalność gospodarczą. Ustawodawca odwołuje się w tym celu do definicji działalności gospodarczej ustalonej w art. 15 ust. 2 ustawy. Za podatników są uznawane również podmioty wykonujące działalność gospodarczą zgodnie z regulacjami innych państw członkowskich oraz państw trzecich.

Jak wskazał Zainteresowany - Spółka Cypryjska zajmować się będzie zarządzaniem, jak również udzielaniem licencji na wykorzystywanie znaków towarowych będących jej własnością. Będzie ona więc prowadziła działalność gospodarczą, w szczególności będzie udostępniała odpłatnie innym podmiotom prawa do korzystania z będących jej własnością znaków towarowych. Bez wątpienia zatem Spółka Cypryjska będzie wykonywała działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy.

Mając na uwadze powyższe, Spółka Cypryjska spełnia przesłanki dla uznania jej za podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy.

Zgodnie z zasadą ogólną zawartą w art. 28b ust. 1 ustawy - miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W przedmiotowej sprawie wskazane w art. 28b ust. 1 ustawy zastrzeżenia nie będą miały zastosowania, w konsekwencji miejsce świadczenia usług wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Cypryjskiej ustalane będzie na podstawie zasady ogólnej wyrażonej w tym przepisie.

Zatem miejscem świadczenia (opodatkowania) usług wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki Cypryjskiej przez Wnioskodawcę w postaci prawa do zarejestrowanego znaku towarowego będzie - zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy - terytorium Cypru, tj. miejsce, gdzie usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Tym samym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na terytorium Polski.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY