Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

sygnatura: IBPP3/443-1366/14/MN

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2014-12-31

słowa kluczowe:bilety, ewidencjonowanie, kasa rejestrująca, obrót, rachunek bankowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu 2 października 2014 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Firma (Wnioskodawca) do roku 2011 prowadziła sprzedaż usług (projekty sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych, projekty oczyszczalni ścieków) wyłącznie na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

W roku 2012 miały miejsce przychody z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w kwocie 4 228,00 zł. Wnioskodawca korzystał ze zwolnienia w związku z niską kwotą ww. przychodu i zwolnienia z załącznika do rozporządzenia - poz. 34, 37.

W roku 2013 osiągnięte przychody z tytułu działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosiły 130 000,00 zł. Wnioskodawca nadal korzysta ze zwolnienia z załącznika do rozporządzenia poz. 37.

W roku 2014 do miesiąca sierpnia przychody z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyniosły 1 200,00 zł, ale przewiduje się wpłaty od ww. osób w tym i przyszłym roku.

Nadmieniam, że wszystkie wpłaty od ww. osób wpływają na rachunek bankowy firmy w całości z dokładnym opisem czego dotyczy wpłata (za projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, działka nr wieś....).

Firma wystawia faktury VAT z dniem otrzymania przelewu (przekazu).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy nadal możemy korzystać ze zwolnienia 37 (z załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012) w roku 2014 i 2015...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Firma może korzystać ze zwolnienia z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. (poz. 1382).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub usług.

Kwestie dotyczące między innymi zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, ustawodawca reguluje na mocy wydawanych rozporządzeń w zakresie kas rejestrujących.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących określone zostało w § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), zwanym dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Powyższe zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, tj. dotyczącym niektórych czynności wykonywanych przez podatnika.

Pod poz. 37 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Analiza powołanych przepisów prowadzi do wniosku, że aby podatnik miał możliwość skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia, muszą łącznie zostać spełnione następujące warunki:

  • zapłata za świadczenie musi być w całości dokonana za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika,
  • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi sprzedaż usług polegających na wykonaniu projektów sieci kanalizacji sanitarnych i wodociągowych oraz projektów oczyszczalni ścieków. Do roku 2011 Wnioskodawca prowadził sprzedaż ww. usług wyłącznie na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W roku 2013 osiągnięte przychody z tytułu działalności na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wynosiły 130 000,00 zł. Wnioskodawca korzysta ze zwolnienia z załącznika do rozporządzenia poz. 37. W roku 2014 do miesiąca sierpnia przychody z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wyniosły 1 200,00 zł, ale przewiduje się wpłaty od ww. osób w tym i przyszłym roku. Wnioskodawca nadmienia, że wszystkie wpłaty od ww. osób wpływają na rachunek bankowy firmy w całości z dokładnym opisem czego dotyczy wpłata (za projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej, działka nr ... wieś....).

Mając zatem na uwadze opis sprawy stwierdza się, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca będzie świadczyć opisane we wniosku usługi, za które otrzyma w całości zapłatę przelewem na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła, będzie miał prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego do 31 grudnia 2014 r., na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382), które obowiązuje jedynie do 31 grudnia 2014 r.

Z postawionego przez Wnioskodawcę pytania wynika, że jego wątpliwości dotyczące możliwości korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących na podstawie § 2 pkt 2 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących odnoszą się zarówno do roku 2014 jak i 2015.

Należy w tym miejscu zauważyć, że powyższe unormowanie nie uległo zmianie w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r. poz. 1544), które będzie obowiązywało od dnia 1 stycznia 2014 r. i zostało powtórzone w poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia z 4 listopada 2014 r., zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Pod poz. 38 ww. załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Mając zatem na uwadze przedstawiony we wniosku opis sprawy oraz obowiązujący w tym zakresie stan prawny stwierdzić należy, że Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2014 r. na podstawie § 2 pkt 1 w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Natomiast od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca będzie mógł korzystać ze zwolnienia na podstawie § 2 pkt 1 w powiązaniu z poz. 38 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY