Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wnioskodawcy będą zobowiązani do naliczenia podatku VAT od całej sprzedaży (działki budowlane), czy tylko od działki nabytej na nowych zasadach podatkowych - z podatkiem VAT?

sygnatura: P1-P/443-0086/07

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2008-02-20

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, działka pod budowę, majątek prywatny, zakup na potrzeby osobiste (własne)

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług i uznaje stanowisko podatnika odnoszące się do kwestii związanej z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych zakupionych z podatkiem od towarów i usług oraz bez podatku - za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 01.03.2007r. zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).
Do treści wniosku pytający złożyli dodatkowe wyjaśnienia.

Z przedstawionego przez wnioskodawców stanu faktycznego wynika, że w latach 2002, 2006 oraz 2007 dokonywali oni nabyć działek budowlanych:
-7.05.2002r. została nabyta działka nr 67/15 o pow. 0,4946 ha, którą następnie podzielono na 3 działki ? 67/79, 67/77, 67/78,
-30.06.2006r. nabyto działkę 67/28 o pow. 0,0379 ha,
-6.02.2007r. nabyto działki 67/26 o pow.0,01106 ha i 67/27 o pow.0,1163.
Wszystkie działki, jak oświadczyły strony, zostały zakupione ze środków prywatnych na własne potrzeby bez zamiaru ich dalszej odsprzedaży.
Pytający wskazali, iż cyt. ?wobec zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dokonanego przez władze Piły dla tego rejonu, uchwalonego w lutym 2004r. wystąpiła konieczność dokupienia od miasta działek 67/26, 67/27, 67/28, aby można było zagospodarować działkę 67/15 kupioną w 2002r. Zgodnie z nowym planem zagospodarowania z działki 67/15 nastąpiła konieczność wydzielenia gruntu pod stację Trafo a następnie ... odsprzedania jej Energetyce w Poznaniu rejon Piła. Na wniosek Energetyki został zainicjowany podział działki 67/15. Z uwagi na zapisy w planie zagospodarowania działkę podzielono na trzy części? koniec cytatu.
Wnioskodawcy wyjaśnili ponadto, iż wobec braku zdolności kredytowych oraz wysokich należności podatkowych nałożonych na nieruchomość podjęto decyzję o sprzedaży wskazanych gruntów.
Na wniosek nabywcy transakcję sprzedaży całej nieruchomości rozłożono na dwa etapy.
Pytający zaznaczyli ponadto, iż prowadzą działalność gospodarczą, ale nie w zakresie obrotu działkami budowlanymi.
Z wniosku wynika, iż pytający zamierzają sprzedać działki 67/78 i 67/79, które zostały zakupione bez podatku VAT oraz działkę 67/26 zakupioną z podatkiem VAT.

Ze stanowiska przedstawionego we wniosku wynika, iż pytający obowiązani są do naliczenia podatku od towarów i usług wyłącznie w przypadku sprzedaży działek budowlanych zakupionych z podatkiem od towarów i usług.
Postanowieniem z dnia 31.05.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko pytających za prawidłowe.
W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż sprzedaż nieruchomości podzielonych przez sprzedających na mniejsze działki wskazuje na wykonywanie czynności sprzedaży w sposób częstotliwy. W związku z tym, na podstawie art.15 ust.2 ustawy o VAT czynności te stanowią działalność gospodarczą, a zbywca gruntów z tego tytułu uzyska status podatnika podatku od towarów i usług.Biorąc powyższe pod uwagę Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że przedmiotowa dostawa działek budowlanych, niezależnie czy ich nabycie było opodatkowane podatkiem VAT czy też nie, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 22%.

W przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, dokonując analizy stanowiska podatników przedstawionego we wniosku stwierdza, co następuje:

W myśl art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę podlega, w myśl art.41 ust.1 ww. ustawy, opodatkowaniu według stawki 22% (z art.43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. wynika, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę).
Jednakże, aby dostawa takich gruntów podlegała opodatkowaniu musi być dokonana przez podmiot występujący w tym zakresie w charakterze podatnika.

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Ustawa o VAT definiuje działalność gospodarczą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art.15 ust.2 ww. ustawy).

W zakresie prawa unijnego, z mocy art.9 ust.1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopad 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L Nr 347, poz.1 ze zm.; obowiązująca od 1 stycznia 2007r.) działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.

Zarówno z art.15 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jak i art.9 ust.1 ww. Dyrektywy wynika, iż warunkiem niezbędnym do uznania danego podmiotu za podatnika podatku od towarów i usług jest ustalenie, że działa on jako producent, handlowiec, usługodawca, pozyskujący zasoby naturalne, rolnik czy wykonujący wolny zawód.
Tym samym, jeśli dana czynność wykonywana jest poza zakresem działań producenta, handlowca (..), to w świetle powołanych powyżej przepisów, z tytułu wykonania takiej czynności dany podmiot nie może być uznany za podatnika VAT i to bez względu na to, czy czynność tę wykonał jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy, czy też wielokrotnie.
Podkreślić przy tym należy, że w przypadku działalności w zakresie handlu, zamiar dalszej odsprzedaży ujawniony musi już być w momencie nabycia towaru. Pod pojęciem ?handel? rozumie się bowiem dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży.

Z powyższego wynika, że pojęcie podatnika uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, jeżeli czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Zakresem ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie będzie zatem objęta dostawa działek budowlanych realizowana przez osoby fizyczne, stanowiących ich majątek osobisty, gdy grunt nie został nabyty w celu jego zbycia.

Biorąc pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia przesłane przez wnioskodawców do treści zapytania i przyjmując, iż działki, o których mowa we wniosku zostały nabyte na własne potrzeby bez zamiaru ich dalszej odsprzedaży, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, że dostawa przedmiotowych działek, w warunkach opisanych przez wnioskodawców, nie wykazuje cech działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług), niezależnie czy ich nabycie było opodatkowane podatkiem VAT, czy też nie.
Tym samym stanowisko pytających przedstawione we wniosku uznano za nieprawidłowe.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY