Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należność wypłacona przez Gminę stanowi wynagrodzenie za wykonane na rzecz Gminy usługi dotyczące będącego jej własnością lokalu oraz ? związanych z tym prawem ? części wspólnych budynku? Czy występuje obowiązek udokumentowania tej transakcji?

sygnatura: IS.II/2-443/212/07

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2007-12-17

słowa kluczowe:gmina, nieruchomości, opodatkowanie, partycypacja, remonty

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisu art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.09.2007 r. (bez znaku), wniesionego przez Gminę na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 10.09.2007 r. znak: US/III/443/8/2007, w sprawie interpretacji prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług, odmawia zmiany postanowienia organu I instancji.

Wnioskiem z dnia 14.06.2007 r. Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z treści złożonego wniosku wynika, iż ?Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A 5496/03 z dnia 01.12.2003r. Państwo Tadeusz i Władysława Ch. (...) nabyli od Gminy i Miasta na prawach wspólności ustawowej lokal mieszkalny nr 1 i lokal mieszkalny nr 2 wraz z ułamkowymi częściami działki (...) za cenę łączną 230.501 zł. Nieruchomość ta w obowiązującym stanie prawnym korzystała ze zwolnienia przedmiotowego z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT . (..) lokal użytkowy nr 3 stał się własnością Gminy i Miasta S. Z własnością lokalu nr 3 związane są: współwłasność działki (...) oraz współwłasność części wspólnych i urządzeń budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w 34701/74140 części. Zgodnie z warunkami określonymi w przetargu Tadeusz i Władysława małżonkowie Ch. zobowiązali się wykonać własnym kosztem remont i modernizację całego budynku nr 15 w Rynku począwszy od ław fundamentowych, aż do wykonania pokrycia dachu, w tym zobowiązali się, odtworzyć i wykończyć cały lokal nr 3 w zakresie kubaturowym jak to uwidoczniono na projekcie wyodrębnienia samodzielnych lokali w budynku nr 15, z tym zastrzeżeniem, że Gmina i Miasto będzie partycypować w kosztach remontu i modernizacji w 4701/74140 cz. do wysokości 230.501 zł. (...) Rozliczenie finansowe zgodnie z ww. aktem notarialnym nastąpi po wykonaniu określonego etapu robót na podstawie przedstawionego i zatwierdzanego przez inspektora nadzoru kosztorysu a końcowe rozliczenie nastąpi po przedstawieniu zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego. (...) W związku z zaistniałym stanem faktycznym uważam, że do rozliczenia końcowego wystarczy sam fakt zawarcia umowy, gdyż partycypacja w kosztach do kwoty 230.501 zł. stanowi jedynie formę finansowania inwestycji i nie wiąże się z odsprzedażą usług. Otrzymana(przez Tadeusza i Władysławę Ch. ? przyp. tut. organu) kwota od partycypanta (Gminę ? przyp. tut. organu) w zamian za remont odtworzenie i wykończenie całego lokalu nr 3 oraz remont i modernizacja w 34701/74140 części do wysokości 230.501 zł. nie kreuje obrotu z tytułu odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług ? wobec czego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Biorąc powyższe pod uwagę uważam, że partycypowanie w poniesionych kosztach przy remoncie i modernizacji budynku nr 15 w S. może nastąpić na podstawie zawartej umowy na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego.?

Postanowieniem z dnia 10.09.2007 r. znak: US/III/443/8/2007 wydanym w trybie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzyżowie uznał stanowisko strony za nieprawidłowe. Rozstrzygnięcie to zostało przez wnioskodawcę zaskarżone. W zażaleniu (pismo z dnia 18.09.2007r. bez znaku) strona wniosła ?o uchylenie zaskarżonego postanowienia i orzeczenie zgodnie z przedstawionym przez stronę odwołującą się stanowiskiem w zakresie interpretacji przepisów prawa w podatku od towarów i usług?. W zażaleniu podniosła, iż ?za błędne należy uznać stanowisko organu podatkowego, w którym uznaje on partycypowanie Gminy w kosztach remontu i modernizacji budynku nr 15, położonego w Rynku w S. jako wynagrodzenie za wykonanie usług budowlanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?T.?. Jak już bowiem wskazano we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz jak to wynika z treści aktu notarialnego z dnia 1.12.2003 r., Gmina S. jedynie zobowiązała się ponieść część kosztów związanych z remontem i modernizacją do wskazanej w ww. akcie notarialnym kwoty 230.501 ?zł, podczas gdy jedynymi osobami zobowiązanymi do wykonania własnym kosztem remontu i modernizacji budynku byli Państwo C. Wobec powyższego więc nieuzasadnione jest traktowanie dokonanego przez nich remontu i modernizacji w kategorii odpłatnego wykonywania usług budowlanych(...)?.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po przeanalizowaniu akt sprawy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Dostawą towarów w myśl art. 7 ust. 1 ustawy jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast - stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy - świadczenie usług jest to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Stosownie do zapisu art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy. Zasady wystawiania faktur zostały uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze sprost.). Stosunki majątkowe między małżonkami, oparte na prawach ustawowej wspólności, regulowane są przepisami ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Autonomiczność prawa podatkowego wyklucza jednak możliwość kształtowania zakresu praw i obowiązków podatników podatku od towarów i usług poprzez stosunki majątkowe między małżonkami.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w akcie notarialnym dotyczącym nabycia dwóch lokali znajdujących się w budynku nr 15 w Rynku w S. wraz z ułamkowymi częściami działki, jako nabywcy figurują oboje małżonkowie Tadeusz i Władysława Ch. Prawo własności przedmiotowej nieruchomości weszło w skład majątku wspólnego małżonków. Trzeci lokal, znajdujący się w tym budynku, pozostał własnością Gminy S. We wniosku wskazano również, iż małżonkowie Tadeusz i Władysława Ch. zobowiązali się do wykonania na własny koszt remontu całego budynku, natomiast Gmina S. będzie partycypować w kosztach remontu lokalu do niej należącego do kwoty 230.501 zł. Wykonawcą robót jest Tadeusz Ch., który, jak wynika z dokumentów dołączonych do wniosku jest właścicielem Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ?T.?, posiadającego od 1.02.2003 r. status zakładu pracy chronionej. W akcie notarialnym z dnia 1.12.2003r. Repertorium A 5496/03 zawarto także informację, iż nabyte przez Tadeusza Ch., ?tym aktem lokale wraz z częściami wspólnymi budynku i udziałem we własności działki pod budynkiem będą przeznaczone do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?T.? Tadeusz Ch. (...)?.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż Tadeusz Ch. nabył przedmiotowe lokale z przeznaczeniem do działalności gospodarczej, a następnie jako firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ?T.? wykonał remont całego budynku, w tym także części należącej do Gminy S. W tej sytuacji nie ulega wątpliwości, iż należność wypłacona przez Gminę, określona przez nią jako ?partycypacja w kosztach remontu i modernizacji?, stanowi wynagrodzenie za wykonane na rzecz Gminy usługi dotyczące będącego jej własnością lokalu nr 3 oraz ? związanych z tym prawem ? części wspólnych budynku. W związku z tym na wykonawcy tej usługi ciąży obowiązek prawidłowego udokumentowania tej transakcji.

Wobec powyższego stanowisko prezentowane przez stronę, we wniosku z dnia 14.06.2007 r. znak: UM.FN.11-3100/G/19/2007, podtrzymane w zażaleniu z dnia z dnia 18.09.2007r. bez znaku, uznaje się za nieprawidłowe. W tej sytuacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie nie znajduje podstaw do uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzyżowie z dnia 10.09.2007 r. znak: US/III/443/8/2007.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY