Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu.

sygnatura: PP-II/443-161/07/KLM

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-12-17

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, sprzedaż gruntów

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007 r. oraz na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 21 września 2007 r. Nr PP/443-66-1/07, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług w zakresie sprzedaży gruntu.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 28.06.2007r., podatnik zwrócił się w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik prowadzi działalność rolniczą. Dla potrzeb rozliczeń produkowanych towarów rolnych podatnik zarejestrował się jako podatnik VAT. W złożonym wniosku strona informuje o chęci sprzedaży działki rolnej, która zakwalifikowana została przez Urząd Gminy ......, jako działka o przeznaczeniu inwestycyjnym. Jednocześnie podatnik zwrócił się z pytaniem, czy sprzedaż taka powinna być opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 21 września 2007r. Nr PP/443-66-1/07 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu udzielił podatnikowi interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie stwierdzając, że stanowisko podatnika przedstawione w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

W treści uzasadnienia w/w postanowienia organ pierwszej instancji wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terenie kraju. Przez towary będące przedmiotem czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 2 pkt 6 stawy o VAT należy rozumieć także grunty.

Organ podatkowy zauważa, iż odpłatna dostawa gruntów niezabudowanych realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce 22%. Zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy zwolniono od podatku VAT jedynie dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, w zakresie ustalenia czy dany teren jest przeznaczony pod zabudowę, odsyła do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do zapisów wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027) podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomościami oraz ewidencji gospodarstw rolnych, stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w myśl art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego danego obszaru jako dokument prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) rozstrzyga o kwalifikacji gruntu - jego przeznaczeniu, przy czym przepis art. 14 ust. 3 tej ustawy dopuszcza zmianę przez plan miejscowy przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W świetle powyższego, w ocenie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu odpłatna dostawa gruntu rolnego zakwalifikowanego przez Urząd Gminy ...... jako grunt inwestycyjny pod zabudowę, realizowana przez podatnika, będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług przy zastosowaniu 22% stawki podatku. Organ podatkowy uznał zatem, stanowisko podatnika wyrażone we wniosku z dnia 28 czerwca 2007r. za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego oraz prawnego sprawy wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Pojęcie towaru określone zostało w art. 2 pkt 6 w/w ustawy i obejmuje ono rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art.15 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Poprzez działalność gospodarczą rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl powołanego wyżej przepisu należy uznać, iż kryterium działalności gospodarczej wyklucza z grona podatników osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, nawet jeżeli dokonają one czynności dostawy towaru. Wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, jeżeli została wykonana w ramach działalności gospodarczej. Nie jest również tak, iż wykonanie czynności w sposób jednorazowy w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy skutkuje przekształceniem działalności danego podmiotu w działalność gospodarczą. Czynność dokonana przez podmiot, jak to wyraźnie wynika z wyżej przywołanego przepisu musi być związana z działalnością gospodarczą.

Niezbędnym więc do uznania dostawy towaru za działalność gospodarczą jest, aby w momencie dokonania czynności podatnik miał zamiar dokonywać tej czynności wielokrotnie, zmierzając do nadania jej stałego i zorganizowanego charakteru.Nie jest działalnością handlową, a zatem i działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego dalszej odsprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zwraca również uwagę, iż w wyroku NSA w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2007r. sygnatura I FSK 603/06 sąd odniósł się wprost do przepisów prawa unijnego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek.

Z wyroku tego wynika, że zgodnie z art. 2 ust. 1 VI Dyrektywy, nie wystarczy, by daną czynność wykonywał podatnik prowadzący działalność gospodarczą i ze względu na tę działalność zarejestrowany był dla celów podatku od towarów i usług. Mając na uwadze treść przepisów unijnych, uzasadnionym wydaje się twierdzenie, że warunkiem opodatkowania danej czynności podatkiem od towarów i usług jest spełnienie dwóch przesłanek łącznie:

- po pierwsze - dana czynność ujęta jest w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

- po drugie - czynność wykonana była przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem VAT.

Błędnie zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu uzależnił opodatkowanie podatkiem VAT odpłatnej dostawy gruntów rolnych od przesłanki z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten wyklucza zwolnienie z opodatkowania dostawę terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Uzasadniając swoje stanowisko poprzez powołanie się na zakwalifikowanie przedmiotowego gruntu przez Urząd Gminy ........... do gruntów o przeznaczeniu inwestycyjnym pod zabudowę, organ podatkowy całkowicie pominął podmiotowe przesłanki wystąpienia obowiązku podatkowego. Jak wskazano wyżej, w opisanej przez podatnika we wniosku z dnia 28.06.2007r. sytuacji, przesłanki te nie wystąpiły, gdyż podatnik wyjaśnił, że prowadzi tylko działalność rolniczą i zarejestrował się jako podatnik VAT dla potrzeb rozliczeń produkowanych towarów rolnych.

Mając na uwadze powyższe, sprzedaż działki rolnej, stanowiącej majątek osobisty podatnika, która nie została nabyta w celu dalszej odsprzedaży, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Ponadto informuje się, iż powyższa interpretacja udzielona jest jedynie w opisanym we wniosku stanie faktycznym, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. W razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji wygasa ona z mocy prawa. Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY