Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż działek budowlanych (stanowiących majątek prywatny) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: P1-P-443/04/07/Z

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2007-10-30

słowa kluczowe:czynności niepodlegające opodatkowaniu, działka pod budowę, majątek prywatny, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), w związku z art.4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.08.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 26.07.2007r. nr PP/443-20/07 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług uchyla zaskarżone postanowienie i stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.05.2007r. (uzupełnionym w dniu 28.06.2007r. oraz 03.07.2007r.) zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, że w latach 90 - tych nabył on wraz z małżonką teren rolny o powierzchni 1,2 ha w celu założenia plantacji malin. Koszty związane z ogrodzeniem oraz klasa gleby nie pozwoliły jednak, jak zaznaczono we wniosku, na realizację tego zamierzenia.

Pytający prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania architektonicznego i budowlanego. Zakupiona nieruchomość nie wchodzi jednak w skład majątku firmy. Zakup gruntu, o którym mowa, został sfinansowany ze wspólnych środków wnioskodawcy i jego małżonki. Zaznaczono przy tym we wniosku, że pytający nie nabywał wcześniej oraz nie sprzedawał innych terenów budowlanych i rolnych.

Wnioskodawca wskazał, że w dniu 25 stycznia 2000r. Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego w ramach posiadanej nieruchomości może on wydzielić 10 działek budowlanych oraz drogi publiczne.
Pytający zaznaczył ponadto, że w bieżącym roku przeprowadził się wraz z małżonką do innej miejscowości, wobec czego nie zamierza na wskazanym gruncie budować domu ani dla siebie, ani dla swoich dzieci.

Zdaniem strony sprzedaż działek budowlanych, o których mowa we wniosku, zakupionych z majątku osobistego - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem nr PP/443-20/07 z dnia 26.07.2007r. uznał je za nieprawidłowe stwierdzając, iż ?zbycie gruntów przeznaczonych pod zabudowę, o których mowa we wniosku, potwierdza zamiar wykonywania czynności sprzedaży w sposób wielokrotny, a więc częstotliwy?. W związku z tym, w myśl art.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, czynności dokonywane przez stronę stanowią działalność gospodarczą, a zbywca gruntów z tego tytułu uzyska status podatnika podatku od towarów i usług.

Na postanowienie z dnia 26.07.2007r. strona wniosła zażalenie podkreślając, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie wziął pod uwagę, że prowadzona przez wnioskodawcę działalność gospodarcza "obejmuje wyłącznie projektowanie architektoniczne i urbanistyczne a nie obrót nieruchomościami", a sprzedawane grunty stanowią własność prywatną.
Ponadto wnioskodawca podniósł, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując interpretacji przedmiotowego zagadnienia nie uwzględnił, wskazanego przez stronę, orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza, co następuje:

W myśl art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podatnikami w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r. są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności (art.15 ust.1 ustawy o VAT).
Z definicji zawartej w art.15 ust.2 ww. ustawy wynika, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle powołanych powyżej przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dostawa trenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu wg stawki 22% (ze zwolnienia od podatku, zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ustawy o VAT, korzysta dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę). Aby jednak dostawa tych terenów podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być dokonana przez podatnika tego podatku w ramach prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej (w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004r.).

Działalnością gospodarczą dla celów podatku od towarów i usług jest przede wszystkim profesjonalny obrót gospodarczy, realizowany w sposób zorganizowany, a co za tym idzie stały w jakimś horyzoncie czasowym. Natomiast w sytuacji gdy osoba fizyczna dokonuje dostawy gruntu budowlanego lub przeznaczonego pod zabudowę ze swojego majątku prywatnego, w warunkach wskazujących, że czynność ta nie ma charakteru zorganizowanego i nie będzie kontynuowana, a grunt nie był nabyty w celu jego zbycia ? czynność ta nie będzie uznana za działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez stronę wynika, iż:
- nieruchomość, o której mowa we wniosku została nabyta w celu założenia plantacji malin, a zatem nie z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży,
- zakupiony grunt stanowi majątek osobisty wnioskodawcy i jego małżonki,
- jak oświadczył wnioskodawca, wcześniej nie nabywał on ani nie sprzedawał innych terenów budowlanych i rolnych.

Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej przyjmując jako wiarygodny stan faktyczny przedstawiony przez stronę i nie dokonując analizy dodatkowego materiału stwierdza, że dostawa przedmiotowych działek, w warunkach opisanych przez wnioskodawcę, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy jednak podkreślić, iż w przypadku gdy czynności dostawy gruntów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę będą wykonywane w okolicznościach wskazujących na zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obrotu tymi gruntami (w przypadku gdy nastąpi sprzedaż działki w tym celu nabytej) wówczas strona stanie się podatnikiem podatku od towarów i usług z chwilą dokonania transakcji ( patrz art.113 ust.13 pkt 13 lit.d ustawy z dnia 11 marca 2004r.).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY