Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż działek budowlanych zakupionych z majątku osobistego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: P1-P/443-0002/07/Z

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2007-09-11

słowa kluczowe:cele osobiste, działka pod budowę, handel, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.07.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 26.06.2007r. nr PP /443-16/07 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług orzeka o zmianie ww. postanowienia i stwierdza, że:
- stanowisko podatnika w stosunku do nieruchomości nabytej w 2005r. jest prawidłowe,
- stanowisko podatnika jest nieprawidłowe w stosunku do sprzedaży nieruchomości nabytej w 2007 r. celem jej dalszej odsprzedaży.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 25.04.2007r. (uzupełnionym w dniu 15.06.2007r.) Pan Z. działając za pośrednictwem pełnomocnika, zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, że w dniu 01.02.2005r. Pan Z. nabył działkę budowlaną o powierzchni 0,5687 ha nr 278/1. Następnie w dniu 09.01.2007r. dokonał zakupu kolejnej działki budowlanej o powierzchni 0.1162 ha nr 279/06. Zakupione działki, jak wyjaśnił pełnomocnik strony, nie były zaewidencjonowane jako środki trwałe i nie podlegały rozliczeniom podatkowym.
Dnia 28.03.2007r. powyższe działki zostały sprzedane firmie L. Polska Spółka z o.o.

We wniosku zaznaczono, że działka o powierzchni 0,5687 nie została nabyta w celach handlowych lecz do realizacji celów osobistych.
Natomiast druga działka, o powierzchni 0,1162 ha nabyta została w celu scalenia z poprzednio nabytą działką, ponieważ tylko jako całość nabywca ? L. Polska Spółka z o.o. ? był skłonny dokonać ich zakupu.Pełnomocnik strony wskazał przy tym, że Pan Z. jest zatrudniony na umowę o pracę i nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto nie dokonywał on zakupu innych nieruchomości, które byłyby przedmiotem dalszej odsprzedaż, jak również dotychczas nie miała miejsca jakakolwiek sprzedaż nieruchomości.

Zdaniem pytającego sprzedaż działek budowlanych, o których mowa we wniosku, zakupionych z majątku osobistego - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Odnosząc się do stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem nr PP/443-16/07 z dnia 26.06.2007r. uznał je za nieprawidłowe stwierdzając, iż ?sprzedaż dwóch działek budowlanych, o których mowa we wniosku wskazuje na wykonywanie czynności sprzedaży w sposób częstotliwy?. Tym samym zbycie przedmiotowych działek przeznaczonych pod zabudowę, zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego, stanowi, zgodnie z art.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług, działalność gospodarczą, a zbywca gruntów uzyska w tym zakresie status podatnika.

Na postanowienie z dnia 26.06.2007r. strona, za pośrednictwem pełnomocnika, wniosła zażalenie przedstawiając stanowisko, iż sprzedaż działek, o których mowa we wniosku - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług mimo, iż w akcie notarialnym dokumentującym wskazaną transakcję strony ustaliły, że cena sprzedaży zawiera podatek VAT.
W zażaleniu podkreślono ponownie, że Pan Z. nie prowadzi działalności gospodarczej, nie posiada obecnie nieruchomości, które w przyszłości mogłyby być przedmiotem sprzedaży, a działki, których sprzedaży dokonał na rzecz Spółki L. Polska, stanowiły jego majątek osobisty.W związku z powyższym, zdaniem pełnomocnika, sprzedaż wskazanych działek nie wykazuje znamion działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Po rozpoznaniu sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdza, co następuje:

W myśl art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Dostawa terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę podlega, w myśl art.41 ust.1 ww. ustawy, opodatkowaniu według stawki 22% (z art.43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. wynika, że zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę).
Jednakże aby dostawa takich gruntów podlegała opodatkowaniu musi być dokonana przez podmiot występujący w tym zakresie w charakterze podatnika.

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Ustawa o VAT definiuje działalność gospodarczą jako wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art.15 ust.2 ww. ustawy).

W zakresie prawa unijnego, z mocy art.9 ust.1 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopad 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U.UE L Nr 347, poz.1 ze zm.; obowiązująca od 1 stycznia 2007r.) działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu.
Zgodnie z art.12 ust.1 lit. b ww. Dyrektywy państwa członkowskie mogą również uznać za podatnika każdego, kto okazjonalnie dokonuje transakcji związanej z działalnością, o której mowa w art.9 ust.1 akapit drugi, w szczególności dostawę terenów budowlanych.

Zarówno z art.15 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, jak i art.12 ust.1 ww. Dyrektywy wynika, iż okazjonalność (sporadyczność) czynności, względnie jednorazowe ich wykonywanie, tworzy z danej osoby podatnika wyłącznie w przypadku gdy te jednorazowo wykonywane czynności są czynnościami wykonywanymi w związku z działalnością producentów, handlowców lub usługodawców (...).

Handel to dokonywanie w sposób zorganizowany zakupów towarów w celu ich odsprzedaży. W świetle powołanych powyżej przepisów należy zatem uznać, że opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również jednorazowa czynność spełniająca kryteria zaliczenia jej do tak rozumianego pojęcia ?handel?, czyli polegająca na sprzedaży towaru poprzedzonej zakupem dokonanym w celu jego odsprzedaży.

Z powyższego wynika, że pojęcie podatnika zarówno w prawie polskim, jak i unijnym, uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, jeżeli czynność ta została wykonana w ramach działalności gospodarczej.
Zakresem ww. ustawy z dnia 11 marca 2004r. nie będzie zatem objęta dostawa działek budowlanych realizowana przez osoby fizyczne, stanowiących ich majątek osobisty, który nie został nabyty z zamiarem jego odsprzedaży.
W sytuacji jednak, gdy czynność kupna ? sprzedaży gruntów budowlanych lub przeznaczonych pod zabudowę będzie wykonywana w okolicznościach wskazujących na zamiar prowadzenia działalności gospodarczej w ramach obrotu tymi gruntami, tzn. w przypadku gdy nastąpi sprzedaż działki uprzednio w tym celu nabytej, bądź dany podmiot zamierza realizować czynności obejmujące sprzedaż nieruchomości gruntowych ? obrót nieruchomościami, wówczas zbywający staje się podatnikiem podatku od towarów i usług z chwilą dokonania transakcji, a dostawa winna być opodatkowana podstawową stawką podatku od towarów i usług.

Z wniosku z dnia 25.04.2007r. wynika, że podatnik w 2005r. dokonał zakupu działki budowlanej nr 278/1 o powierzchni 0,5687 ha. Działka ta, jak zaznaczono, nie została nabyta w celach handlowych, lecz z zamiarem realizacji celów osobistych.
Ponadto w toku postępowania odwoławczego pełnomocnik wyjaśnił (pismo z dnia 21.08.2007r.), że działka, o której mowa została zakupiona w 2005r. ?kiedy nie było jeszcze miejscowego planu przestrzennego zabudowy tej części miasta. Dopiero we wrześniu 2006r. władze określiły możliwość ale do budowy budynku handlowego.? W momencie zakupu tej działki podatnik zamierzał natomiast, jak zaznaczono w ww. piśmie, wybudować budynek mieszkalny. W związku z powyższym Pan Z. ?zmuszony był w 2007r. zbyć nieruchomość w postaci działki nr 278/1 o powierzchni 0.5687 ha?.

Z przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego wynika również, iż w 2007r. podatnik nabył drugą działkę nr 279/06 o powierzchni 0,1162 ha. Działka ta, jak oświadczyła strona, została nabyta w celu jej scalenia z działką o powierzchni 0,5587 ha (zakupioną w 2005r.), ponieważ tylko w takiej formie Spółka L. Polska była skłonna nabyć przedmiotową nieruchomość.

Wobec powyższego, biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż transakcja sprzedaży pierwszej działki - o powierzchni 0,5687 ha, nabytej przez podatnika 01.02.2005r. w celu realizacji osobistych potrzeb (budowy domu jednorodzinnego), w sytuacji gdy nie posiadał on w chwili nabycia tej nieruchomości zamiaru przeznaczenia jej do dalszej odsprzedaży - nie wykazuje cech działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług (nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

W przypadku natomiast drugiej działki o powierzchni 0,1162 ha, nabytej przez podatnika 09.01.2007r. Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, iż została ona nabyta wyłącznie w celu odsprzedaży. Transakcja zbycia przedmiotowej nieruchomości wykazuje zatem cechy właściwe dla obrotu nieruchomościami (wystąpił zamiar odsprzedaży nabytej nieruchomości), co umieszcza ją w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a sprzedawcy nadaje status podatnika podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art.113 ust.13 pkt 1 lit.d ustawy o podatku od towarów i usług zwolnień, o których mowa w ust.1 i 9 nie stosuje się do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę

W oparciu o okoliczności przedstawione przez stronę oraz uwzględniając fakt, iż wnioskodawca w toku postępowania odwoławczego wyjaśnił, iż nieruchomość ? działka budowlana nr 278/1 o powierzchni 0,5687 została nabyta przez podatnika w celu realizacji jego potrzeb osobistych (budowa budynku mieszkalnego), który to cel z przyczyn niezależnych od podatnika nie mógł być przez niego realizowany, co w konsekwencji spowodowało konieczność zbycia wskazanej nieruchomości ? Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) dokonał zmiany interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego postanowieniem nr PP/443-16/07 z dnia 26.06.2007r., orzekając jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY