Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy sprzedaży działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego.

sygnatura: PP-II-44071-27/07/IW

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2007-07-11

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, działki, podatnik podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntów

D E C Y Z J A

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2007r., Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach nr PP/443-8/07/JZS z 23 kwietnia 2007r., którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług ? uwzględnia zażalenie i zmienia zaskarżone postanowienie w ten sposób, że uznaje stanowisko zawarte w piśmie z 19 marca 2007r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 19 marca 2006 r. Pan X zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik posiada nieruchomość gruntową, stnowiącą część gospodarstwa rolnego Podatnik otrzymał je w drodze darowizny od rodziców dnia 27 grudnia 1989r. W planie z zagospodarowania przestrzennego dla miasta ........... częśc działek rolnych została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Działki użytkowane były rolniczo. Podatnik w związku z otrzymaną propozycja sprzedaży gruntu dokonał podziału geodezyjengo działek nabytych 2 lata temu w celach rolnych. Wydzielono 15 działek, z których 3 są własnością gminy na wyznaczenie drogi publicznej. Pozostałe działki podatnik zamierza zbyć. Podatnik uważa, iż w okolicznościach sprawy tego rodzau czynnościom nie można przypisać znamion działaności gospodarczej, prowadzonej w sposób częstotliwy, co w świetle art. 15 ust. 1i 2 ustawy o podatku od towarów iusług czyniłoby go podatnikiem VAT, wykonującym działaność gospodarczą. Stoi na stanowisku, iż skoro nie dokonywał nabycia działek w celu ich odsprzedazy , działki te stanowią jego majątek osobisty, to sprzedaż ww. działek nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krapkowicach postanowieniem nr PP/443-8/07/JSZ z 23 kwietnia 2007r. uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Organ podatkowy I instancji wskazał, iż w świetle przepisu art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.), wnioskodawca uzyska status podatnika podatku od towarów i usług na podstawie okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, jeżeli wynikać z nich będzie zamiar dokonywania tych czynności wielokrotnie, tj. w sposób częstotliwy. Wydzielenie kilku działek z gospodarstwa rolnego oraz zamiar ich sprzedazy wskazuje na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy a zatem czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Dostawa działek pod zabudowę będzie działanością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a dokonujący dostawy uzyska status podatnika podatku od towarów i usług już przy dokonaniu pierwszej dostawy gruntu.

W zażaleniu z dnia 30 kwietnia 2007r. podatnik podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wnosząc o zmianę zaskarżonej interpretacji i uznanie jej za nieprawidłową względnie zawieszenie postepowania do czasu podjęcia uchwały przez NSA dotyczącej art. 15 ust.2 ustawy o VAT (sygn.akt I FSK 526/06).
Podniesiono, iż stanowisko oragnu podatkowego I instancji jest niezgodne z definicją działaności gospodarczej zawartej w VI Dyrektywie.
Wskazano, iż wnioskodawca jest rolnikiem działki zostały nabyte 20 lat temu w celach rolnych, stanowia majątek osobisty, a zatem ich sprzedaż nie jest dokonywana z zamiarem wykonywania w sposób częstotliwy. W związku z tym wnoszący zażalenie podniósł, iż nie jest podatnikiem VAT wykonującym działąnośc gospodarczą, a więc sprzedaż działekniepodlega opodatkowaniupodatkiem VAT.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego stwierdza, co następuje:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje wówczas, jeżeli zostaną spełnione przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu na podstawie przepisu art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535 ze zm.) i podmiotowym, gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest dokonywana przez osobę będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy , działającego w takim charakterze.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle art. 2 pkt 6 ww. ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ww. ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub innych usługodawców, w tym również podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, jak również działalność osób wykonujących wolne zawody, także wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub dóbr niematerialnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy, iż działalność gospodarcza powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym. Zasady wykładni gramatycznej i funkcjonalnej definicji działalności gospodarczej zawartej w cyt. art. 15 ust. 2 ww. ustawy prowadzą do wniosku, że działalnością gospodarczą jest nawet pojedyncza czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar wykonywania w sposób częstotliwy (czyli stały i powtarzalny), przy czym czynność ta winna być wykonana przez producenta, handlowca, usługodawcę, pozyskującego zasoby naturalne, rolnika lub wykonującego wolny zawód. Nie można bowiem z oderwanego od kontekstu normy prawnej sformułowania "również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania w sposób częstotliwy" budować samodzielnej definicji działalności gospodarczej. Podmiot, który jest producentem, handlowcem, usługodawcą, pozyskującym zasoby naturalne, rolnikiem lub wykonuje wolny zawód nawet jeżeli wykona tylko jedną czynność mając zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy w świetle art. 15 ust. 1 w zw. z ust. 2 ww. ustawy staje się podatnikiem VAT niezależnie od tego, czy po wykonaniu tej jednej czynności ostatecznie zaprzestanie wykonywania czynności. Okoliczność, iż podmiot wykonuje czynności wymienione w art. 5 ww. ustawy (m.in. odpłatną dostawę towarów) nie jest wystarczającą przesłanką do ich opodatkowania podatkiem od towarów i usług, bowiem musi działać w charakterze podatnika, a zatem podmiotu wykonującego samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww.ustawy. Wykorzystywanie majątku prywatnego przez osoby fizyczne stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu cyt. art. 15 ust. 2 zd. 2 ww. ustawy, jeżeli jest dokonywane w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W przypadku nabycia majątku - gospodarstwa rolnego od rodziców w drodze darowizny w roku 1989r. trudno przypuszczać, aby takie nabycie nastąpiło z zamiarem sprzedaży części działek nabytych i użytkowanych rolniczo.

Podatnik dokonując sprzedaży działek wydzielonych z gospodarstwa rolnego, tj. majątku osobistego nie uzyska status podatnika VAT zobowiązanego do zapłaty podatku od tych czynności, gdyż wnioskodawca nie działa w charakterze "handlowca". Nie jest bowiem działalnością handlową, a zatem i gospodarczą w rozumieniu cyt. art. 15 ust. 2 sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży. Sprzedaż - nawet kilkakrotna - przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą prowadzoną w formie zorganizowanej oraz nie były nabyte w celu ich odsprzedaży nie ma charakteru handlowego podlegającego opodatkowaniu (por. J. Zubrzycki, Leksykon VAT 2006, Tom I, Wrocław 2006, s. 349-350).

Biorąc to pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż sprzedaż działek budowlanych, w przedstawionym przez wnioskodawcę stanie faktycznym, nie nosi znamion przedsięwzięcia realizowanego w ramach działalności gospodarczej, bowiem nie wykracza poza zwykłe czynności konieczne dla zbycia składników majątku osobistego i potwierdza stanowisko wnioskodawców.

Odnośnie alternatywnego wniosku podatnika o zawieszenie postępowania stwierdza się, iż organ odwoławczy nie stwierdził wystąpienia przesłanek do obligatoryjnego zawieszenia postępowania, a skoro żądanie podatnika odnośnie zmiany zaskarżonego postanowienia zostało w całości uwzględnione, zawieszenie postępowania w tej sytuacji nie byłoby zgodne z żądaniem wnioskodawcy.

Wobec uznania stanowiska podatnika za prawidłowe, organ odwoławczy uznał, iż nie ma potrzeby odnoszenia się do zarzutów podniesionych na gruncie uchwały NSA oraz implementacji VI Dyrektywy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Zgodnie z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawoo postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) na decyzję przysługuje stronie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się (wraz z jej odpisem) za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY