Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie podatnika dotyczy: sposobu rozliczania podatku od towarów i usług przez Zakład Gospodarki Komunalnej i podległe tej jednostce Administacje Domów Mieszkalnych.

sygnatura: PP/4430-0032/07

autor: Izba Skarbowa w Zielonej Górze Ośrodek Zamiejscowy w Gorzowie Wielkopolskim

data: 2007-05-07

słowa kluczowe:podatek od towarów i usług, podatnik, podmiot uprawniony, prawo ogólne (lex generalis)

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani ... z dnia 17 marca 2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06 marca 2007r., Nr PP/443-14/07 w przedmiocie podatku od towarów i usług Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze:
- odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia

UZASADNIENIE

W przedstawionym stanie zawartym we wniosku wynika, iż Strona zarzuca zarządcy nieruchomościami (oraz jej lokalem) ? Zakładu Gospodarki Komunalnej błędny sposób rozliczania kosztów eksploatacji tych nieruchomości w składanych przez te podmioty do Urzędu Skarbowego deklaracjach podatkowych VAT-7, jak również sposób obciążania jej kosztami eksploatacji należącego do jej lokalu oraz informuje, że w tej sprawie aktualnie toczy się postępowanie sądowe.

W dniu 06 marca 2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wydał postanowienie Nr PP/443-14/07, którym odmówił udzielenia interpretacji.
Z treści przedmiotowego postanowienia wynika, iż w myśl art. 7 § 1 oraz art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.) ? do otrzymania pisemnej interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług uprawniony jest podatnik podatku VAT, który na mocy przepisów tej ustawy podlega obowiązkowi podatkowemu.
Ustalono, iż Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp., tym samym nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania żądanej interpretacji podatkowej.
W oparciu o powyższe ustalenia Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił odmówić wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06 marca 2007r. Nr PP/443-14/07 Strona złożyła zażalenie z dnia 17 marca 2007r.
W uzasadnieniu złożonego zażalenia Strona nie wnosi konkretnych zarzutów co do prawidłowości rozstrzygnięci zaskarżonego postanowienia, lecz ponownie zwraca się z prośbą o wydanie oceny prawnej zagadnienia poruszonego we wniosku, w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT, które zamierza przedstawić jako dowód w Sądzie.

Organ odwoławczy po rozpatrzeniu sprawy stwierdza co następuje:

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.
Aby zatem móc skutecznie ubiegać się o jej uzyskanie, należy już w momencie wystąpienia z wnioskiem o interpretację posiadać status prawny jednego z ww. podmiotów.

Podatnikiem zaś w myśl art. 7 § 1 cytowanej na wstępie ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu. O tym więc, czy dany podmiot będzie podatnikiem określonego podatku decyduje treść przepisów prawa materialnego, które określają krąg podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w danym podatku.
W niniejszej sprawie zapytanie dotyczyło interpretacji postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Ustawa powyższa reguluje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. I tak zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą (...).

A zatem stwierdzić należy, iż w oparciu o w/w uregulowania Strona nie spełnia żadnej przesłanki wynikającej z art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, a mianowicie nie posiada statusu prawnego jednego z w/w podmiotów, w związku z czym nie może skutecznie żądać udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W tej sytuacji Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze nie znajduje podstaw do uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 06.03.2007r Nr PP/443-14/07.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY