Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych przy prowadzonej działalności gospodarczej.

sygnatura: 1461/DCi-II/443-47/07/SG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2007-04-18

słowa kluczowe:działka pod budowę, działki, sprzedaż nieruchomości

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14b par.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia złożonego 27.02.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 19.02.2007r. Nr 1419/UPP-443-4/07/EN w sprawie wydania pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarow i usług, postanawia:- odmówić zmiany postanowienia organu I instancji.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 17 stycznia 2007r. Podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w Płocku wniosek o wydanie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług. W wniosku wskazał, że w 2001r. zakupił działkę o powierzchni 1,67 ha, obecnie wchodzi ona w skład 9 ha gospodarstrwa rolnego. Podatnik korzystając z tego, że w 2006r. przekształcono ten zakupiony teren pod budownictwo jednorodzinne, zamierza sprzedać 3 lub 4 działki.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku w dniu 19.02.2007r. wydał postanowienie, w którym stwierdził, że dostawy działek budowlanych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.W uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż czynność dostawy przedmiotowych działek wyczerpuje znamiona częstotliwości, przez co spełniona jest definicja działalnośći gospodarczej w rozumieniu ar.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W dniu 27 lutego 2007r. Podatnik złożył zażąlenie na postanowienie, w którym stwierdził, że nie należy przypisywać jemu działalności gospodarczej w tym zakresie, sam nie wie kiedy będzie sprzedawał pozostałe działki. Podatnik powołał się na wyrok WSA w Warszawie z dnia 15 stycznia 2007r. (sygn. akt III SA/Wa 3885/06), twierdząc, że znajduje się w analogicznej sytuacji jak przedstawiona w tym wyroku.Ponadto Podatnik w złożonym zażaleniu wskazał, iż grunt rolny, który zakupił w 2001r. nie był w zamiarze być dochodem ze sprzedaży działek budowlanych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu sie z materiałem dowodowym w sprawie oraz złożonym zażaleniem zważył, co następuje:Art. 15 ust.1 i ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie działalnośc gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez wzgledu na cel i rezultat takiej działalności.Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznosciach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposó ciągły dla celów zarobkowych.

W świetle art.15 ust.2 ustawy z działalnością gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT mamy do czynienia również, gdy określona czynność, spełniająca kryterium dostawy towarów lub świadczenia usług, została wykonana jednorazowo, w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania tej czynności w sposób częstotliwy.W ocenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości prowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza jedynie dokonywania sprzedaży, ale za działalność gospodarczą należy uznać także czynności przygotowawcze (zmiana przeznaczenia gruntów, wydzielenie działaek prace inwestycyjne).

Z akt sprawy wynika, że Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: budownictwo, nieruchomości, finanse na zasadach ogólnych, nie jest podatnikiem czynnym VAT. W piśmie uzupełniającym z dnia 14.02.2007r. Podatnik oświadczył, że obecnie zajmuje się tylko prowadzeniem gospodarstwa rolnego a działalność gospodarczą, która jest wpisana do ewidencji przepisze na syna.

Organ podatkowy II instancji uznał, że rozpatrywana sytuacja nie jest analogiczna do sytuacji określonej w wyroku, na który powołał się Podatnik w złożonym zażaleniu. We wskazanym orzeczeniu skarżący sprzedał działki, które wchodzą w skład jego własnego majątku osobistego.Ocena tego typu transakcji powinna być zawsze dokonanna jednostkowo. Podatnik podejmując złożone czynności związane ze zmianą przeznaczenia gruntów, podzielenia 1,67 ha wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego na działki budowlane i przygotowania ich do sprzedaży, a następnie podejmując czynności zmierzające do ich sprzedania w różnym czasie różnym osobom, bedzie realizował działalność gospodarczą w zakresie handlu działakmi budowlanymi.W świetle powyższych ustaleń w analizowanej sprawie istotne jest również to, że Podatnik nabył przedmiotowy grunt z zamiarem odsprzedaży. Świadczy o tym wypowiedź Podatnika zawarta w piśmie z 14.02.2007r., w którym stwierdza: odczekaliśmy 5 lat karencji by być zwolnionym z podatku dochodowego". Powyższe stwierdzenie wskazuje na wystąpienie zamiaru odsprzedaży gruntu przez Stronę, a dokonanie tych czynności po 5 latach od chwili nabycia gruntu, miało uchronić ją od opodatkowania.

Od 1 maja 2004r. grunt jest towarem w rozumieniu art.2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z brzmieniem art.43 ust.2 pkt 9 ustawy zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Oznacza to, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, które są przeznaczone pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego danego obszaru.

Z akt rozpatrywanej sprawy wynika, że przedmiotowa nieruchomość nabyta w 2001r. jest nieruchomością rolną. Zgodnie z art.46 (1) Kodeksu cywilnego nieruchomość rolna to grunty rolne, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, zaś gospodarstwo rolne to zgodnie z art.55 (3) Kodeksu cywilnego, grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowana całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Majątkiem osobistym (odrębnym) jest natomiast, jak wskazał Europejski Trybunał Sprawiedliwosci w wyroku z dnia 21 kwietnia 2005r. (sygn. akt C-25/03 Finanzamt Bergisch Gladbach vs HE), mienie wykorzystane do zaspokojenia potrzeb własnych.Okoliczności sprawy wskazują, iż działki budowlane zostały wyodrębnione nie na własne potrzeby, ale z zamiarem ich sprzedaży, świadczy o tym ciąg czynności podejmowanych przez Podatnika: zmiana przeznaczenia gruntu, podział nieruchomosci na kilka działek.Dlatego też nie można zgodzić się, że w rozpatrywanym przypadku sprzedaż przedmiotowych działek budowlanych będzie sprzedażą majątku osobistego.Według organu II instancji, sprzedaż ww. działek będzie dostawą gruntu opodatkowana podatkiem VAT. Zbywane mienie nie może być potraktowane jako majątek odrębny, gdyż działania podatnika mają znamiona działaności gospodarczej, świadczy o tym nabycie działki z zamiarem dalszej jej odsprzedaży.

W tych okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY