Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik wraz z żoną jest właścicielem działki o pow. 2,35 ha , którą otrzymał od rodziców w ramach darowizny. Powyższy teren przekształcił pod budownictwo jednorodzinne i wyodrębnił z tego gruntu 15 działek. Podatnik pyta czy sprzedaż działek będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1461/DCi-II/443-41/07/SG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2007-03-15

słowa kluczowe:sprzedaż, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości

D E C Y Z J A

Na podstawie art.14 b par.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po zapoznaniu się z zażaleniem złożonym na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 6.02.2007r.Nr 1419/UPP-443-01/EN w sprawie wydania pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, postanawia:

- zmienić postanowienie organu I instancji i orzeka, iż sprzedaż działek, które wchodzą w skład majątku osobistego, nie podlega opodatkowaniu VAT.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 8 stycznia 2007r. Podatnik złożył w Urzędzie Skarbowym w Płocku wniosek z prośbą o wydanie interpretacji, co do zakresu stosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług. W w/w wniosku wskazał, iż wraz z zoną sa właścicielami działki o powierzchni 2,35 ha oznaczonej w ewidencji gruntów nr(-). Podatnik korzystając z tego, że Urząd Gminy przekształcił ten teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, wydzielił z tego gruntu 15 działek.Naczelnik Urzedu Skarbowego w dniu 6.02.2007r. wydał postanowienie, w którym stwierdził, że dostawy działek budowlanych będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki 22%.W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że czynność dostawy przedmiotowych działek wyczerpuje znamiona częstotliwości, przez co spełoniona jest definicja działalności gospodarczej w rozumieniu art.15 ust. 2 ustawy o podatku od towaów i usług.

Podatnik na postanowienie organu pierwszej instancji złożył zażalenie, w którym stwierdził, że nigdy nie prowadził i nie prowadzi dzałalności gospodarcej. Ponadto wskazał, iż grunt, który podzielił na działki otrzymał od rodziców w ramach darowizny, a sprzedaży własnego majątku nie uznaje się za prowadzenie działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z materiałem dowodowym w sprawie oraz złożonym zażaleniem zważył, co następuje:

Art.15 ust.1 i ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, iż podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel i rezultat tej działalności.Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługowców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne od rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujacych na zamiar wykonania czynnosci w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Z akt sprawy wynika, że Podatnik w 1973r. otrzymał od swoich rodziców działkę o powierzchni 2,35 ha oznaczonej w ewidencji gruntów (nr-).Korzystając z tego, że Urząd Gminy przekształcił ten teren pod budownictwo jednorodzinne Podatnik wydzielił z tego gruntu 15 działek, a w styczniu 2007r. sprzedał 2 działki.

Organ podatkowy II instancji uznał, że ocena tego typu transakcji powinna być dokonana jednostkowo, gdyż okoliczność odpłatnej dostawy towarów, nie jest wystarczającą przesłanką do opodatkowania podatkiem VAT. Sprzedaż działek będzie opodatkowana tylko wówczas, gdy podmiot jej dokonujący działa w charakterze podatnika, to znaczy gdy czynność dokonywana jest w ramach działalności gospodarczej.Działalność ta powinna cechować się stałością, powtarzalnością i niezależnością jej wykonywania, bowiem związana jest z profesjonalnym obrotem gospodarczym.

Działalnością gospodarczą jest także pojedyńcza czynność, jeżeli wiąże się z nią zamiar wykonywania w sposób częstotliwy (czyli stały i powtarzalny, w nieokreślonej liczbie) przez osobę działającą w charakterze podatnika VAT.

Orzecznictwo sądowe potwierdza fakt, iż nie można uznać za poprawny poglądu, aby sprzedaż wielu działek budowlanych, jeżeli tylko stanowią one odrębny majątek podatnika i nie służą prowadzonej przez niego działaności, skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w VAT (wyrok WSA w Warszawie z 15.01.2007r.).

W rozpatrywanej sprawie Podatnik sprzedał część mienia osobistego, które otrzymał w ramach darowizny bez zamiaru odsprzedaży. Według organu II instancji taka czynność nie podlega opodatkowaniu VAT, nawet jeśli jest dokonywana dwukrotnie, czy 15 - krotnie.Sprzedaż ww. działek będzie zatem podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W tych okolicznosciach faktycznych i prawnych sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY