Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę.

sygnatura: PPII/4407-005-1/07

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2007-03-22

słowa kluczowe:działki, grunty

Dyrektor Izby Skarbowej, na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.01.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 12.01.2007 r. znak: USIV/111/443-61/06, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę,

zmienia przedmiotowe postanowienie i stwierdza, że stanowisko Wnioskodawców wyrażone we wniosku z dnia 17.10.2006 r, uzupełnione pismem z dnia 22.11.2006 r., jest prawidłowe.

Zaskarżonym postanowieniem organ I instancji, udzielił interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Wnioskodawcy wskazali, iż w 1982 r. nabyli działkę o powierzchni 0,5 ha, która miała charakter gruntów rolnych i wchodząc w skład gospodarstwarolnego do 2004 r. była wykorzystywana w charakterze rolniczym.

W wyniku zmiany w 2003 r. planu zagospodarowania przestrzennego gminy, teren ten został ujęty jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z ogrodami. Decyzją Wójta Gminy S. zatwierdzony został projekt podziału ww. nieruchomości na cztery działki. W wyniku tego podziału powstały trzy działki położone w strefie oznaczonej symbolem "IMN"- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z ogrodami i jedna działka oznaczona symbolem "4KW" - stanowiąca ulicę wewnętrzną.

W związku z powyższym Wnioskodawcy zwrócili się z zapytaniem, czy sprzedaż jednej działki przeznaczonej pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz w jakim przedziale czasu, od sprzedaży jednej nieruchomości gruntowej, sprzedaż następnej będzie uznana za czynność wykonywaną w sposób częstotliwy.

Podatnicy stwierdzili, że nie są zobowiązani do zapłacenia podatku od towarów i usług od przedmiotowej sprzedaży w związku z tym, iż nie są czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług, nie wykonują samodzielnie działalności gospodarczej, nie dokonywali w przeszłości sprzedaży gruntów pod zabudowę mieszkalną a sprzedać zamierzają wyłącznie jedną działkę, bowiem w stosunku do pozostałych nie mają skonkretyzowanych planów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał stanowisko Wnioskodawców za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te w myśl art. 5 ust. 2 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa. Ponadto, w myśl art. 2 pkt 6 ww. ustawy, pod pojęciem towarów rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Wskazał również, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei działalność gospodarcza, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Organ I instancji uznał tym samym, iż dokonanie sprzedaży przedmiotowej działki, w sytuacji, gdy w wyniku podziału Wnioskodawcy posiadają jeszcze dwie działki przeznaczone pod zabudowę, wskazuje na zamiar dokonywania sprzedaży działek w sposób częstotliwy, a przez to należy zakwalifikować powyższą czynność jako opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Tym samym czyni to Wnioskodawców podatnikami podatku od towarów i usług.

W złożonym zażaleniu Wnioskodawcy nie zgadzają się z interpretacją przepisów dokonaną przez organ I instancji. Podnoszą, iż wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego, zawierający pytanie kiedy dokonanie jednorazowej czynności może zostać uznane za dokonanie jej w okolicznościach wskazujących na wykonanie w sposób częstotliwy, nie może być podstawą do stwierdzenia zamiaru wykonywania tej czynności (w przedmiotowej sprawie sprzedaży działek) w sposób częstotliwy. Wywodzi, iż w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 15.01.2007 r., znak: US.WI-415-138-II/06, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy w tej samej sprawie uznał, iż przedstawione przez Wnioskodawców okoliczności faktyczne, wskazują na sporadyczny charakter sprzedaży.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie rozpatrując przedmiotowe zażalenie zważył co następuje.

Zgodnie z definicją działalności gospodarczej, zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikami będą również osoby, które wykonały czynność jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy.

O kwestii częstotliwości nie decyduje czasokres wykonywania czynności (tydzień, miesiąc, rok), decydującym kryterium jest fakt powtarzalności czynności. Powtarzalność ta może odbywać się w sposób nieregularny, czyli nie koniecznie w tych samych odstępach czasowych. Zatem nawet pojedyncza czynność dokonana z zamiarem jej powtarzalności, tj. wykonywania w sposób częstotliwy, stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu w/w przepisu. Dlatego też, aby jednorazową dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą, w każdym przypadku należy stwierdzić, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności wielokrotnie. Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży w warunkach wskazujących, że działania te nie są czynione z zamiarem ich powtarzania i nie zmierzają do nadania im stałego (zorganizowanego) charakteru, czynności te nie mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ww. ustawy.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy wskazują, iż Strony dokonały dostawy jednej działki budowlanej, zakupionej w 1982 r. jako grunt rolny i do 2004 r. w takim charakterze użytkowany. Przekwalifikowanie przeznaczenia gruntu na cele budowlane nastąpiło w 2003 r., w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stawiguda. W wyniku tego podziału powstały trzy działki położone w strefie oznaczonej symbolem "IMN"- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej z ogrodami i jedna działka oznaczona symbolem "4KW" - stanowiąca ulicę wewnętrzną.

W przedmiotowej sprawie Strony wskazały, że czynność sprzedaży nie była wykonana z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy Przedmiotem dostawy ma być wyłącznie jedna działka gruntu, Strony na dzień dzisiejszy nie zamierzają bowiem sprzedawać powstałych w wyniku podziału pozostałych dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę. Strony wywodziły w zażaleniu, iż mają dwie córki i jest możliwe, że pozostałe działki zostaną podarowane córkom, bądź przekazane im w spadku.

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, w stanie faktycznym przedstawionym przez Strony stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie, sprzedaż jednej działki budowlanej nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ww. ustawy, nie będzie zatem podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego.

Na decyzję niniejszą przysługuje Stronom skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY