Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dostawa budynku posadowionego na działce 223/12 podlega opodatkowaniu łącznie z gruntem?

sygnatura: 1401/PVI/4407/14-3/07/KT

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-03-21

słowa kluczowe:budowle, budynek, dostawa towarów, sprzedaż gruntów, towar używany

DECYZJA


Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29. 08. 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 Nr 8, poz. 60), art. 5 ust. 1 pkt 1, 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. 04. Nr 54, poz. 535 ze zm.) rozpatrując zażalenie Strony z dnia 02. 01. 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku z dnia 18. 12. 2006 r., znak: 1417/VAT/443/1389/06/MŻ, uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy, przedstawione we wniosku złożonym do organu podatkowego z dnia 25. 09. 2006 r., uzupełnionego pismami z dnia 17. 11. 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


zmienić zaskarżone postanowienie organu I instancji i uwzględnić stanowisko Strony zawarte we wniosku z dnia 25. 09. 2006 r.


UZASADNIENIE


Z akt sprawy wynika iż, wnioskiem z dnia 25 września 2006 r. Pan Jerzy W. wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dostawy nieruchomości.

Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w sprawie Pan Jerzy W. wraz ze swoja żoną jest właścicielem nieruchomości wpisanej do księgi wieczystej nr WA. Nieruchomość ta związana jest z wykonywaną działalnością gospodarczą przez Stronę i stanowiła pierwotnie jednolitą działkę o nr 223/1, następnie podzieloną na 4 mniejsze działki o nr: 223/10, 223/11, 223/12, 223/13.

Stosownie do wniosku Strony z dnia 25. 09. 2006 r., jak również Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 09. 08. 2006 r., załączonego do w/w wniosku, Repertorium A. Nr- 3561/2006 r. w skład każdej z działek wchodziły odpowiednio:

działka nr 223/12

* grunt o powierzchni 516 m#178; ? wartość 56.760,00 zł

* budynek warsztatowy który został przyjęty do użytkowania stosownie do potwierdzenia zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego z dnia 30. 05. 1989 r. L. Dz. B III 8381/17/88 ? wartość 589.400,00 zł

działka nr 223/13 oraz Działka nr 223/10

* grunt o powierzchni 2.495 m#178; ? wartość 274.450,00 zł

* budynek warsztatowy w rozbudowie - wartość 430.000,00 zł(rozbudowany stosownie do pozwolenia na budowę z dnia 04. 01. 1991 r. Nr 1/91 L DZ. B. III/8381/1/91 budynek warsztatowy o warsztat z częścią socjalną ? tj. wybudowany parter, przykryty stropem, którego rozbudowa nie została zakończona; rozbudowany stosownie do powołanego pozwolenia na budowę z dnia 04. 01. 1991 r. Nr 1/91 L. DZ. B. III/8381/1/91 budynek warsztatowy o budynek pomocniczo ? magazynowy z łącznikiem, tj. wybudowanie ściany łącznika w granicy działki oraz parterowej części budynku magazynowego, bez stropu i wieńca, częściowo podpiwniczona oraz drewnianej parterowej portierni o wymiarach 3.10 x 3.50.)


Ponadto, we wniosku Strony o udzielenie interpretacji z dnia 25. 09. 2006 r. i w w/w Akcie Notarialnym stwierdzono, iż:

- wybudowany na opisanej powyżej nieruchomości (działka 223/12) budynek warsztatowy, który został przyjęty do użytkowania stosownie do potwierdzenia zgłoszenia użytkowania obiektu budowlanego z dnia 30. 05. 1989 r. L. Dz. B. III. 8381/17/88 - jest towarem używanym stosownie do treści art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług,

- budynki i budowle (działki 223/10 i 223/13)- (rozbudowywany stosownie do pozwolenia na budowę z dnia 04. 01. 1991 r. Nr 1/91 L. Dz. B. III/8381/1/91 budynek warsztatowy o warsztat z częścią socjalną tj. parter, przykryty stropem, którego budowa nie została zakończona; rozbudowywany stosownie do powołanego pozwolenia na budowę z dnia 04. 01. 1991 r. Nr 1/91 L. Dz. B. III/8381/1/91 budynek warsztatowy o budynek pomocniczo ? magazynowy z łącznikiem ? wybudowana ściana łącznika w granicy działki oraz parterowa część budynku magazynowego, bez stropu i wieńca częściowo podpiwniczona; drewniana parterowa portiernia o wymiarach 3.10 x 3.50)


nie są towarem używanym stosownie do treści art. 43 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.


Pan Jerzy W. oświadczył, iż w stosunku do oddanego do użytkowania w 1989 r. budynku warsztatowego (działka 223/12) nie przysługiwało mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (Akt Notarialny str. 11). Budynek ten nie był także modernizowany (wniosek Strony z dnia 25. 09. 2006 r. str. 1).

Zdaniem Strony, sprzedaż budynku położonego na działce nr 223/12 oraz gruntu na którym jest posadowiony podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z:

* art. 29 ust. 5 ustawy o VAT ? z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu jeżeli budynek jest trwale związany z gruntem,

* art. 43 ust. 1 pkt 2 w powiązaniu z art. 43 ust. 2 pkt 1 ? zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt. 10, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (...). Przez towary używane o których mowa w ust. 1 pkt. 2 rozumie się budynki i budowle lub ich części jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat.

W związku z powyższym, Pan Jerzy W. zwrócił się z zapytaniem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku czy dostawa budynku posadowionego na działce 223/12 podlega opodatkowaniu łącznie z gruntem?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku wezwał Stronę pismem z dnia 03. 11. 2006 r. znak: 1417/VAT/440/inter/06/MŻ do sprecyzowania i uzupełnienia swojego wniosku o dodatkowe informacje dotyczące budynków znajdujących się na nieruchomości. Zdaniem bowiem organu podatkowego I instancji, zgodnie z w/w aktem notarialnym, decyzją z dnia 04. 01. 1991 r. rozbudowano już istniejący budynek warsztatowy ? nie jest to więc nowa inwestycja tylko kontynuacja już istniejącej.

Strona uzupełniła swoje wystąpienie z dnia 25. 09. 2006 r. dwoma pismami z dnia 17. 11. 2006 r., gdzie w jednym z nich podkreśliła, iż niezależnie od sformułowań zawartych w w/w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku, tak istniejący budynek warsztatowy jak i będący w trakcie realizacji budynek sąsiedni ? nie są konstrukcyjnie ani funkcjonalnie do siebie podobne, a określenie ?rozbudowa? użyte w decyzji Nr 1/91 dotyczyło jedynie podobnych funkcji a nie substancji budowlanej.

Ponadto Strona oświadczyła, iż oba budynki realizowano w dużym odstępie czasu, na odrębnych działkach, o innej konstrukcji i parametrach, na osobnych fundamentach. Przy odbiorze decyzji nr 1/91 z dnia 04. 01. 1991 r. nie zwrócono uwagi na jej błędne sformułowanie, niezgodne ze stanem faktycznym.

Następnie Pan Jerzy W. zaznaczył, iż przedmiotowy budynek zrealizowany jedynie częściowo - nie ma żadnego połączenia z sąsiednimi obiektami (pismo z dnia 17. 11. 2006 r.)

Postanowieniem z dnia 18. 12. 2006 r. znak: 1417/VAT/443/1389/06/MŻ Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe, wskazując, iż warunki zwolnienia spod opodatkowania podatkiem VAT transakcji zbycia nieruchomości o nr 223/12 nie zostały spełnione, ponieważ rozbudowa budynku warsztatowego do dnia podpisania aktu notarialnego nie została zakończona. Ponadto, zgodnie z w/w aktem notarialnym budynek warsztatowy oddany do użytkowania w 1989 r. wyceniono na 589.400 zł, część rozbudowaną na 430.000 zł ? przekroczono 30 % wartości budynku przed rozbudową. Pomimo podziału nieruchomości na 4 mniejsze działki, przedmiotową transakcję traktuje się jako jedną, ponieważ jest jeden nabywca. Organ podatkowy I instancji uznał zatem, iż dostawa nieruchomości opisanej we wniosku podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22%.

Od powyższego rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Otwocku Strona złożyła zażalenie z dnia 02. 01. 2007 r. w którym zarzuca zaskarżonemu postanowieniu:

* błędną interpretacje stanu faktycznego poprzez uznanie:

- że transakcję sprzedaży czterech mniejszych nieruchomości traktuje się jako jedną bowiem jest jeden nabywca,

- że budynek warsztatowy posadowiony na działce 223/12 jest rozbudowywany i nie spełnia warunków art. 43 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie analizując przedmiotową sprawę, stwierdza, co następuje:

Strona w swoim zażaleniu podnosi, iż z całej nieruchomości wyodrębniają się trzy budynki. Ten z działki nr 223/10 jest budynkiem warsztatowo - magazynowym. Zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 04. 01. 1991 r. nr 1/91 wybudowany został tylko parter, budowa nie została zakończona. Budynek ten oddalony jest od budynku warsztatowego posadowionego na działce 223/12 o około 20 m. Na działce o nr 223/13, według argumentacji Strony, posadowiony jest budynek pomocniczo ? warsztatowy, tylko częściowo podpiwniczony na granicy z działką nr 223/12, którego budowa nie została zakończona. Posiada on oddzielne: zasilanie, zbiornik do odprowadzania ścieków, wejście.

Następnie Pan W. wyjaśnił, iż budynek posadowiony na działce nr 223/12 oddany został do użytkowania w 1989 r., nie był rozbudowywany ani modernizowany. Stan faktyczny niezabudowanej nieruchomości, zdaniem Strony, świadczy o tym, iż są to oddzielne i niezależne trzy budynki. Budynek warsztatowy został oddany do użytku w 1989 r., natomiast dwa pozostałe budynki pozostawały w trakcie rozbudowy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) iż zbycie nieruchomości w postaci zabudowanej działki nr 223/12 będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Pan Jerzy W., w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest podatnikiem podatku od towarów i usług (akt notarialny, str. 7), natomiast powyższa nieruchomość wiąże się z jej wykonywaniem. Przepis art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy stanowi, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W świetle art. 7 ust. 1 ustawy o VAT za dostawę towarów uważa się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel. Natomiast towarami, w myśl uregulowań zawartych w cyt. ustawie, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postaci energii, budynki, budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty ? art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budynków, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 5 w/w ustawy.

Uznając, że budynek położony na działce nr 223/12 jest budynkiem oddanym do użytkowania w 1989 r., (czyli do roku 2006 upłynęło 17 lat użytkowania tego budynku, co wypełniłoby dyspozycję art. 43 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11. 03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz, U. Nr 54, poz. 535) w zakresie spełnienia kryteriów towaru używanego

Ponadto, jeżeli nie był on nigdy modernizowany, rozbudowywany ani ulepszany, jest on odrębnym konstrukcyjnie i prawnie obiektem w stosunku do pozostałych budynków położonych na działkach 223/10 i 223/13, w stosunku do niego nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego ? należy stwierdzić, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 6 w/w ustawy, tj.

#9642; art. 43 ust. 1 pkt 2 - zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, z zastrzeżeniem pkt 10, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze;

#9642; art. 43 ust. 2 pkt 1 - przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat;

#9642; art. 43 ust. 6 - zwolnienia, o którym mowa powyżej, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w art. 43 ust. 2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30 % wartości początkowej, a podatnik: miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków, użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

- iż dostawa tego towaru/nieruchomości położonej na działce 223/12 podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Organ odwoławczy informuje, iż rozpatrując przedmiotowe zażalenie, oparł się na stanie faktycznym przedstawionym przez Stronę i ujętym w aktach sprawy, w związku z powyższym postanowił jak w sentencji decyzji.

W razie jednak nie spełniania przez nieruchomość położoną na działce nr 223/12 kryteriów określonych w art. 43 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, jak również jeżeli stanowiłaby ona część integralną z rozbudowywanymi budynkami położonymi na działkach o nr 223/10 i 223/13 ? jej dostawa objęta byłaby stawką podatku 22 %, stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY