Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dokonana przez podatnika jednorazowa sprzedaż działek gruntowych poda zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: PI/443-1237/06/P/03

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2007-01-11

słowa kluczowe:częstotliwość, dostawa towarów, grunt niezabudowany, podatek od towarów i usług, podatnik, sprzedaż gruntów

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),

w związku z naruszeniem prawa zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 25 października 2006r. znak PP/443-135/TZ-235/06/AB w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 sierpnia 2006r., uzupełnionym pismem z dnia 24 października 2006r. Sp. z o.o. zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie jednorazowej sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę, nie nabytego w celu zbycia.

W złożonym wniosku wskazano, iż Spółka prowadząca działalność w zakresie usług geodezyjno-kartograficznych oraz orzecznictwa majątkowego (wycena nieruchomości) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca w dniu 30.04.2004r., umową zwolnienia dłużnika z zobowiązania poprzez spełnienie innego świadczenia, stał się właścicielem 2 działek gruntu niezabudowanego położonych na terenach lokalizacji zabudowy jednorodzinnej o niskiej intensywności.

Podatnik ma wątpliwości dotyczące wysokości stawek podatku od towarów i usług przy sprzedaży powyższych działek.

Zdaniem Wnioskodawcy dokonanie jednorazowej sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę, nie nabytego w celu zbycia, nie może być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, w związku z czym czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni w postanowieniu znak PP/443-135/TZ-235/06/P/AB z dnia 25 października 2006r. stwierdził, iż w nawiązaniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe. W uzasadnieniu organ podatkowy powołując art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług stwierdził, że w przypadku Wnioskodawcy nie można mówić o częstotliwości, o której mowa w art. 15 ust. 2, gdyż dostawa, której zamierza dokonać, następować będzie w warunkach wskazujących, iż działanie to nie będzie czynione z zamiarem nadania mu stałego, zorganizowanego charakteru, tj. działalności gospodarczej. Za powyższym przemawia również fakt, iż grunty te nie zostały nabyte z zamiarem ich zbycia, lecz podatnik wszedł w ich posiadanie w drodze umowy zwalniającej dłużnika z długu (działki te stanowiły formę zapłaty wierzytelności). Podsumowując Organ podatkowy wskazał, iż sprzedaż działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę, jeżeli będzie jednorazowa lub sporadyczna, nie wykonana w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie będzie podlegać regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, jako nie objęta zakresem podmiotowym opodatkowania tym podatkiem.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 w/w ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podatnikami podatku od towarów i usług w myśl art. 15 ust. 1 w/w ustawy są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei ?działalność gospodarcza? w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych ( art. 15 ust. 2).

W przedmiotowej sprawie, Spółka prowadząca działalność w zakresie usług geodezyjno - kartograficznych oraz orzecznictwa majątkowego, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zamierza dokonać jednorazowego zbycia dwóch działek gruntowych z przeznaczeniem pod zabudowę, w posiadanie których weszła w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Powyższe działki stanowiły formę zapłaty wierzytelności (umowa zwalniająca dłużnika z długu).

Mając na uwadze stan faktyczny sprawy oraz obowiązujące przepisy tut. Organ zauważa, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym obrót nieruchomościami gruntowymi realizowany przez podatników podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9) w/w ustawy zwolnieniu przedmiotowemu poddano dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Na gruncie przepisów podatkowych brak jest definicji pojęcia ?gruntu przeznaczonego pod zabudowę?. Posługując się więc definicjami z innych gałęzi prawa, przez ?grunt przeznaczony pod zabudowę? rozumieć należy zarówno te grunty, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę, jak i te, w stosunku do których właściciel w sposób dający się udowodnić uzewnętrznił zamiar ich przeznaczenia pod zabudowę. A w przedmiotowej sprawie Spółka zamierza sprzedać działki pod zabudowę.

Biorąc pod uwagę powyższe uznać należy zatem, że odpłatna dostawa gruntów przeznaczonych pod zabudowę, realizowana przez podatnika podatku VAT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w ustawy opodatkowana będzie podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Tut. Organ zauważa jednocześnie, iż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie jednorazowa dostawa gruntu z majątku własnego, w żaden sposób nie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą (jakąkolwiek), w okolicznościach nie wskazujących na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy, i pod warunkiem, że grunt nie został nabyty w celu jego odsprzedaży.

W świetle powyższego, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku rozstrzygnięcie zawarte w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni z dnia 25.10.2006r. znak PP/443-135/TZ-235/06/AB w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług odpłatnej dostawy niezabudowanych działek gruntu pod zabudowę jest sprzeczne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Takie działanie obliguje organ II instancji do podjęcia rozstrzygnięcia w oparciu o art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie bowiem z art. 14b § 2 w/w ustawy interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1 jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. W myśl § 5 pkt 2 cyt. ustawy organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY