Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Wątpliwości dotyczą podmiotowości podatkowej powiatu i starostwa powiatowego. Czy należy składać dwie miesięczne deklaracje VAT-7, odrębnie dla Powiatu i Starostwa Powiatowego?

sygnatura: IS.IX./3-443/220/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie

data: 2007-01-17

słowa kluczowe:podatnik, powiat, starostwo

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 210 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po rozpatrzeniu zażalenia Starostwa Powiatowego z dnia 3.11.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu z dnia 31.10.2006 r. znak: US.IX/443-40/HM/06 w sprawie interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług tj. w zakresie podmiotowości podatkowej powiatu i starostwa powiatowego, składania dwóch deklaracji VAT odrębnie dla Powiatu i Starostwa Powiatowego - odmawia zmiany lub uchylenia zaskarżonego postanowienia.

W oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa wnioskiem z dnia 3.08.2006 r. Starostwo Powiatowe zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług tj. podmiotowości podatkowej powiatu i starostwa powiatowego - czy należy składać dwie miesięczne deklaracje VAT-7, odrębnie dla Powiatu i Starostwa Powiatowego.

Zdaniem Starostwa należy składać jedną deklarację rozliczeniową sporządzoną przez Powiat jako podmiot posiadający osobowość prawną. W uzasadnieniu swojego stanowiska Starostwo Powiatowe powołało się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 2.03.2005 r. Nr PP-1-0602-10/OP/BM6-138/2005, z którego wynika, że gmina i urząd gminy, starostwa i powiaty powinny stosować jednakowe oznaczenie /numer NIP/, a w związku z ich działaniami powinno być wystawione jedno rozliczenie deklaracyjne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu w odpowiedzi na powyższy wniosek postanowieniem z dnia 31.10.2006 r. znak: US.IX/443-40/HM/06 udzielił interpretacji, zgodnie z którą stanowisko Starostwa Powiatowego uznał za prawidłowe.

Na powyższe postanowienie Starostwo Powiatowe złożyło zażalenie z dnia 3.11.2006 r., w którym podkreślono, że opierając się na piśmie Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów z dnia 18.05.2005 r. znak: OS5-065-171-MG/2633/05 (skierowanym do Dyrektorów Izb Skarbowych, Naczelników Urzędów Skarbowych) Starostwo Powiatowe uznało, że nie ma wątpliwości, że płatnikiem podatku VAT powinien być Powiat. Takie stanowisko zostało przedstawione w zapytaniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu uznał je za prawidłowe i w wydanym postanowieniu stwierdził, że Starostwo Powiatowe jako jednostka wykonująca zadania powiatu nie może być odrębnym podatnikiem podatku VAT. Wobec czego zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Powiat powinien składać deklarację podatkową.

Pomimo potwierdzenia stanowiska przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu nasunęły się wątpliwości co do słuszności takiej interpretacji. Samorządowe osoby prawne do jakich zalicza się Powiat nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu - Starostwa, które to zatrudnia pracowników, jest płatnikiem składek ZUS, podatku od osób fizycznych, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych w budynku przekazanym w trwały zarząd i odsprzedaży mediów najemcom, jak też dokonuje innych czynności podlegających ustawie o podatku VAT. Urzędy powołane do obsługi jednostek samorządu terytorialnego zostały prawnie wyposażone w instrumenty umożliwiające prowadzenie działań objętych ustawą o podatku od towarów i usług i one powinny być jego płatnikami.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie po zapoznaniu się z powyższą sprawą stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Powiat ma osobowość prawną. Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu (art. 8 ust. 2 tej ustawy). Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu (art. 26 ust. 1 tej ustawy). Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy (art. 33 tej ustawy). Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz (art. 34 ust. 1 tej ustawy).

Mając te regulacje na uwadze należy zauważyć, że samorządowe osoby prawne (województwa, powiaty, gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. W związku z tym powiat i starostwo powiatowe nie mają odrębnej podmiotowości podatkowej. Czynności wykonywane przez organy powiatu są czynnościami danej osoby prawnej. Jeżeli organy wykonują czynności cywilnoprawne w imieniu powiatu to podatnikiem jest ta osoba prawna, a więc powiat. Na nim jako na podatniku ciąży obowiązek składania deklaracji podatkowych.

Stanowisko o tym, że podmiotowość podatkowa jest związana z jednostką samorządu terytorialnego, a nie z jej organem przy pomocy, którego realizuje swoje zadania znajduje potwierdzenie między innymi w wyrokach: Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Rzeszowie z dnia 29.10.2002 r. sygn. akt SA/Rz 2110/00 i z dnia 21.01.2003 r. sygn. akt SA/Rz 624/01.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu prawidłowo wskazał Powiat jako podmiot obowiązany do składania deklaracji.

Z wyżej wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie nie znajduje podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY