Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaż 10 lokali mieszkalnych wraz z garażami?

sygnatura: PP-3/449/64/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-12-05

słowa kluczowe:częstotliwość wykonywania usług, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, lokal mieszkalny, podatek od towarów i usług, sprzedaż

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza z dnia 15.05.2006 r., nr PP-1­443/19/06 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej zastosowania zwolnienia podmiotowego.

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej wnioskiem z dnia 27.02.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 17.04.2006 r. zwrócił się Pan się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyjaśnienie czy sprzedaż 20 mieszkań łącznie z garażami podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Z wniosku wynika, że przeznaczone do sprzedaży mieszkania zostały wybudowane przez Pana na działce będącej Pana własnością prywatną. Uważa Pan, że sprzedaż tych mieszkań nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 15.05.2006 r. nie potwierdził Pana stanowiska. Stwierdził bowiem, iż w przypadku gdy pierwsza sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z garażem nastąpi z zamiarem dokonania sprzedaży kolejnych mieszkań, to wówczas czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Jednakże - jak wyjaśnił Naczelnik Urzędu Skarbowego, stosownie do postanowień art. 113 ust. 9 ustawy o VAT podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności określonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży kwoty odpowiadającej równowartości 10 000 euro.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza:
Z postanowień art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż podatnikiem jest każdy podmiot niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej, który samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą. Zdefiniowana w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Podatnikiem jest zatem podmiot, który dokonuje czynności podlegającej opodatkowaniu w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy. Przez zamiar częstotliwości wykonywania czynności opodatkowanych należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania tych czynności.

W analizowanej spraw;e okoliczności faktyczne poprzedzające sprzedaż lokali mieszkalnych wskazują, iż Pana zamiarem było dokonywanie sprzedaży w sposób częstotliwy. Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego słusznie ocenił, iż sprzedaż przez Pana poszczególnych lokali mieszkalnych będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Natomiast nieprawidłowo uznał, że w zakresie w/w czynności korzysta Pan ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i ust. 9 ustawy o VAT. W świetle bowiem postanowień art. 113 ust. 13 pkt 1 lit.d ustawy o VAT sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we własności gruntu pozbawia Pana prawa korzystania ze zwolnienie podmiotowego, gdyż wraz z dostawą lokalu dokonuje Pan dostawy terenu budowlanego.

W świetle powyższego ocena prawna Naczelnika Urzędu Skarbowego, w myśl której ma Pan prawo korzystać ze zwolnienia podmiotowego dokonując sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem we własności gruntu - rażąco narusza postanowienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit.d ustawy o VAT.

Z w/wymienionych względów, kierując się postanowieniami art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę;
- nie jest wiążąca dla podatnika, następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY