Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy Spółka miała prawo zastosować zwolnienie z podatku od towarów i usług dokonanej dostawy samochodów wykupionych po zakończeniu umowy leasingu?

sygnatura: PP-I/44071-20/06/TŁ

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-14

słowa kluczowe:leasing, samochód osobowy, samochód używany, zwolnienia z podatku od towarów i usług

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 6 października 2006 r., Nr PP/443-54-2-GK/06, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług - odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE

Pismem z 6 lipca 2006 r. Spółka z o.o. w Opolu zwróciła sięz wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, stosownie do art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że Spółka przez cztery lata użytkowała na zasadzie leasingu operacyjnego samochody Skoda Octavia. Umowy były zarejestrowane w urzędzie skarbowym, a pojazdy posiadały homologację i były zarejestrowane jako samochody ciężarowe. Po okresie leasingu Spółka skorzystała z opcji wykupu przedmiotów leasingu i nabyła łącznie pięć samochodów, z czego cztery zakupiła w celu dalszej odprzedaży (nie ujęła tego zakupu w ewidencji środków trwałych, rozliczając ten zakup jak sprzedaż towarów), a jeden w celu dalszego użytkowania. Przy zakupie powyższych czterech samochodów podatnik nie skorzystał z prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktu zakupu. Następnie, dokonując sprzedaży, Spółka zastosowała §8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn.zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm), jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 2 ustawy. Wątpliwości Spółki dotyczyły prawa do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dokonanej dostawy czterech samochodów (odprzedaży) oraz nieobniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikające z faktur zakupu tych pojazdów. W opinii podatnika, postąpiono prawidłowo.

Postanowieniem z 6 października 2006 r., Nr PP/443-54-2-GK/06 Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ podatkowy stwierdził, iż podatnik dokonuje zakupu przedmiotowych samochodów w celu ich dalszej odprzedaży,a zatem wykonuje działalność w zakresie ich odprzedaży. Organ pierwszej instancji stwierdził, że w myśl art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca - nie więcej jednak niż 6.000 zł. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit a) ustawy, przepis ust. 3 nie dotyczy przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odprzedaż tych samochodów (pojazdów). Konsekwencją tego jest uprawnienie Spółki do obniżenia kwoty podatku należnego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. W związku z tym, organ pierwszej instancji poinformował, iż odprzedaż tych pojazdów nie będzie korzystała ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie §8 ust. 1 pkt 5 w/wym. rozporządzenia, który to przepis odnosi się do innego stanu faktycznego.

Na powyższe postanowienie Spółka wniosła zażalenie. W uzasadnieniu zażalenia podtrzymała swoje pierwotne stanowisko w tej sprawie. Dodatkowo podniosła, iż zgodnie z działem 3 Rubryka 1 KRS przedmiotem działalności Spółki jest: produkcja kurków i zaworów, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Przedmiotem działalności nie jest zaś handel samochodami. Stwierdzono ponadto, iż nabycie przedmiotowych samochodów powiązane było z ich dalszym krótkoterminowym użytkowaniem, a następnie sprzedażą, uzasadnioną wysokimi kosztami eksploatacji czteroletnich samochodów. Nie można więc - zdaniem podatnika - mówić o typowym zakupie w celu odprzedaży, pomimo iż Spółkaw swoim piśmie użyła takiego terminu, nie odzwierciedlał on jednak w pełni stanu faktycznego, który niniejszym doprecyzowano.Rozpatrując sprawę na skutek zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

W myśl art. 14a § 2 zd. drugie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.), składający wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie. Tymczasem w zażaleniuz 10 października 2006 r. Spółka podała okoliczności, które zmieniają pierwotnie przedstawiony stan faktyczny, stwierdzając, iż przedmiotowe samochody zostały nabyte w celu ich dalszego użytkowania, a ich odprzedaż nastąpiła w związkuz wysokimi kosztami użytkowania. Zaskarżone postanowienie zawiera natomiast ocenę stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w piśmie z 6 lipca2006 r. i w tym zakresie jest - zdaniem tut. organu - prawidłowe. Zmiana stanu faktycznego nie może zaś być powodem zmiany uprzednio wydanej interpretacji.
Organ odwoławczy pragnie również zauważyć, że w piśmie Spółki z 6 lipca 2006 r., będącym wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, stwierdzono, iż cztery zakupione samochody nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych i transakcja ta została rozliczona jak sprzedaż towarów. Zdaniem tut. organu oznacza to, że podatnik faktycznie dokonał zakupu przedmiotowych towarów w celu ich dalszej odprzedaży (dla celów zarobkowych), a nie - jak podniesiono w zażaleniu - dla dalszego ich użytkowania. Zgodnie zaś z art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowow okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Nie ma przy tym znaczenia - w ocenie organu odwoławczego - formalny wpis przedmiotu działalności do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do czynności dokonania zakupu samochodów w celu dalszej odprzedaży będą miały zatem zastosowanie przepisy art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 4 pkt 7 lit. a) ustawy, zgodnie z którymi podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tym zakupem. Oznacza to z kolei, że przepis §8 ust. 1 pkt 5 w/wym. rozporządzenia nie będzie miał zastosowania do transakcji sprzedaży tych samochodów, które powinny być opodatkowane.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu postanowił, jakw sentencji.
Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.
Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270z późn.zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY