Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż nieruchomości (gruntu wraz z budynkiem) - po likwidacji Spółki z majątku osobistego byłego wspólnika gdy działanie to nie ma zorganizowanego charakteru, a sprzedawany towar nie był nabyty w celu jego odsprzedaży - ma charakteru handlowego i spełnia przesłanki zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT do uznania jej za działalność gospodarczą?

sygnatura: NS/PP/4407/13/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

data: 2006-12-18

słowa kluczowe:likwidacja spółki cywilnej, opodatkowanie, sprzedaż budynków, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpatrzeniu zażalenia Pana Andrzeja (pismo z dnia 6 listopada 2006r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z dnia 23 października 2006r. Nr PP/443-44/Int-78/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług odmawia zmiany tego postanowienia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 31 sierpnia 2006r. Pan Andrzej wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu na którym stał budynek Spółki Cywilnej. Przedstawiając swoje stanowisko Pan Andrzej podał ?Moim zdaniem sprzedaż nieruchomości przez nie zarejestrowanego dla potrzeb podatku VAT podatnika, będącej jego własnością nie będzie temu podatkowi podlegać. Jednak od wartości inwestycji-budynku w którym prowadzona jest działalność gospodarcza-należeć będzie się podatek VAT?. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w postanowieniu z dnia 23 października 2006r. Nr PP/443-44/Int-78/06 wyraził pogląd, że stanowisko Pana Andrzeja jest nieprawidłowe. Wg Niego sprzedaż nieruchomości (gruntu wraz z budynkiem) nastąpi po likwidacji Spółki z majątku osobistego byłego wspólnika i działanie to nie ma zorganizowanego charakteru, a sprzedawany towar nie był nabyty w celu jego odsprzedaży. Sprzedaż taka nie ma charakteru handlowego i nie spełnia przesłanek zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z późn. zm.) do uznania jej za działalność gospodarczą.
Na postanowienie to Pan Andrzej wniósł zażalenie. W zażaleniu tym podał, że niezrozumiałe jest dla Niego stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który w ww postanowieniu przedstawił taką samą interpretację jak On, a mimo to stwierdził, że nieprawidłowe jest stanowisko przedstawione we wniosku.
Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie rozpatrując zażalenie stwierdził, co następuje : Pan Andrzej wykazując w zażaleniu, że stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Targu jest takie samo jak stanowisko zaprezentowane w Jego wniosku zacytował część swojego stanowiska pomijając następujące zdanie ?Jednak od wartości inwestycji-budynku w którym jest prowadzona działalność gospodarcza-należeć będzie się podatek VAT?. Umieszczenie takiego zdania we wniosku o udzielenie interpretacji przepisów określających zasady opodatkowania podatkiem VAT osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej wskazywało, że osoba ta uważa, że będzie na niej ciążył obowiązek odprowadzenia omawianego podatku w przypadku gdy sprzeda budynek otrzymany od zlikwidowanej Spółki Cywilnej. Takie stanowisko byłoby stanowiskiem nieprawidłowym i dlatego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w zaskarżonym postanowieniu podał, że nieprawidłowe jest stanowisko Pana Andrzeja. Podatek od towarów i usług od wartości wybudowanego przez Spółkę cywilną budynku może powstać w Spółce w momencie jej rozwiązania (art. 14 ww. ustawy o podatku od towarów i usług) a nie u Pana Andrzeja.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY