Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy: stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości gruntowych (częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych VAT).

sygnatura: PP-II-44081/27/BG/06

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-12-19

słowa kluczowe:częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, działka pod budowę, podatnik podatku od towarów i usług, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowejw Opolu, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu z 21 lipca 2006r., nr PP/443-17-1/AZ/06, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowegow przedmiocie podatku od towarów i usług - odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zaskarżenia.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 8 maja 2006 r. Pani M zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie. Pytanie dotyczyło opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży nieruchomości gruntowych (działek budowlanych).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że p. M weszła w posiadanie gospodarstwa rolnego z zabudowaniami na podstawie umowy przekazania własności i posiadania zawartej w 1979 r. Po kilkunastu latach część posiadanych gruntów została przekształcona na działki budowlane. W latach 1994-2001 oraz w kwietniu 2006 r. część działek budowlanych została sprzedana; wnioskodawczyni nie wyklucza sprzedaży reszty posiadanych gruntów, jednak zaznaczyła, że obecnie zamiaru takiego nie posiada.
Zdaniem p. M. nie jest ona podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, a w związku z tym dokonana przez nią sprzedaż działek budowlanych nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Organ I instancji, postanowieniem z 21 lipca 2006r. nr PP/443-17-1/AZ/06 nie podzielił zdania wnioskodawczyni i uznał jej stanowisko za nieprawidłowe.
W uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia organ podatkowy stwierdził, iż w świetle przepisu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, pani M. uzyskała status podatnika podatku od towarów i usług, który wynika z okoliczności dokonania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Uznano, iż okoliczności sprzedaży działek wskazują na zamiar dokonywania czynności wielokrotnie. Wskazano, że p.M. liczy się z możliwością dokonywania dalszych dostaw posiadanych gruntów, co w ocenie organu I instancji powoduje, że uzyskuje status podatnika podatku od towarów i usług już przy sprzedaży (dostawie) pierwszej działki gruntu.

W zażaleniu na postanowienie organu podatkowego I instancji wniesiono o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez uznanie stanowiska podatnika za prawidłowe, ewentualnie o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
W uzasadnieniu zażalenia p. M wskazuje na okoliczności potwierdzające, iż sprzedając nieruchomość gruntową, nie działała w charakterze podatnika. Podniosła także, że ustawodawca nie miał zamiaru czynić na siłę z obywatela, podatnika podatku od towarów i usług , a art. 15 ust. 2 ustawy o VAT miał jedynie zapobiegać przypadkom, w których podmioty faktycznie zamierzające prowadzić działalność gospodarcza unikają obowiązku podatkowego powołując się na jednokrotność czy rzadkość (w danym momencie) świadczonych usług czy realizowanych dostaw.
Pani M. podkreśliła także, że osoba, która uzyskała majątek nie dla celów prowadzonej działalności i sprzedaje tenże wyłącznie dla jego pozbycia się, nie zamierzając w przyszłości owych sprzedaży kontynuować w ramach działalności gospodarczej, nie może być uznana za podatnika. Zwrócono też uwagę, że nie nabyto posiadanych gruntów celem odsprzedaży, a sama sprzedaż nie ma charakteru zorganizowanego, nie jest zamierzana na przyszłość, choćby uwzględniając, że na przedmiotowym gruncie prowadzona jest produkcja rolna.

Rozpatrując sprawę na skutek zażalenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zważył, co następuje:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług następuje wówczas, jeżeli zostaną spełnione przesłanki o charakterze przedmiotowym, tj. wystąpi czynność podlegająca opodatkowaniu w oparciu o przepisy art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o VAT - i podmiotowym tj. gdy czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest dokonywana przez osobę będącą podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, działającego w takim charakterze.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o VAT - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m. in. odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju, rozumiana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. W świetle art. 2 pkt 6 przedmiotowej ustawy, towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy ? zwolniona od podatku VAT jest dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę (zwolnienie przedmiotowe). W myśl brzmienia art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d) cytowanej ustawy o VAT do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę nie stosuje się zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9 art. 113 tj. z uwagi na osiągnięte obroty ze sprzedaży (zwolnienie podmiotowe). Opodatkowaniu podlegają więc dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku gruntów niezabudowanych ? tylko te, które są terenami budowlanymi lub przeznaczonymi pod zabudowę. Dostawa (sprzedaż) terenów budowlanych i przeznaczonych pod zabudowę stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu 22 % stawką podatku.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o VAT - podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
W świetle powyższej definicji, utworzonej dla celów wykazania, kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług, aby dane czynności podmiotu nieprowadzącego zarejestrowanej działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), uznać za podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, najistotniejszy będzie zamiar wykonywania w sposób częstotliwy tych czynności.
O częstotliwym zamiarze wykonywania czynności w przypadku sprzedaży działek budowlanych świadczyć mogą takie fakty jak:

  • przekształcenie pierwotnego przeznaczenia gruntu na grunt z przeznaczeniem budowlanym,
  • podział jednolitego areału gruntu na wiele odrębnych działek budowlanych,
  • przeznaczenie wyodrębnionych działek dla celów sprzedaży i ich sprzedaż.

Oznacza to, że zarówno wykonywanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, jak i wykonywanie innych czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, przesądzają o opodatkowaniu tych czynności podatkiem od towarów i usług.
Nie ma zatem żadnego znaczenia fakt, czy wykonywane czynności dostaw towarów lub świadczenia usług związane są z wykonywaniem zarejestrowanej działalności gospodarczej podatnika, czy też nie. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uzależniają uznanie statusu podatnika od wykonywania czynności w sposób częstotliwy, jednakże bez wymogu, aby czynności te były wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
W konsekwencji, podmiot dokonujący pewnych czynności, który nie prowadzi działalności gospodarczej, jest zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania tych czynności.
Rozstrzygające zatem o kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych, są okoliczności w jakich ich sprzedaż została dokonana. Aby z powyższego tytułu stać się podatnikiem podatku od towarów i usług należy między innymi we własnym imieniu i na własny rachunek wykonywać czynności sprzedaży w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeśli zostały one wykonane jednorazowo.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 8 maja 2006r. należy stwierdzić, że dokonywana przez p. M. sprzedaż gruntów budowlanych ma znamiona działalności wykonywanej w sposób częstotliwy tzn. że działania te czynione były z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania), co oznacza, iż w zakresie tej czynności jest ona podatnikiem podatku od towarów i usług..
Potwierdzeniem tego stanu jest dokonanie podziału jednolitego areału gruntu na odrębne działki budowlane oraz sukcesywne dokonywanie ich sprzedaży.
Fakt wyodrębnienia działek budowlanych wskazuje na to, iż działki te zostały wydzielone w tym celu i z tym zamiarem, by w sposób częstotliwy (powtarzalny) dokonywać ich sprzedaży i by mogły one przynieść sprzedającemu określony zysk. Są to właśnie te okoliczności, które wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy.

Zgodnie z przedstawionym stanem prawnym obowiązującym od 1 maja 2004r. czynności wykonywane przez wnioskodawczynię, polegające na sprzedaży gruntu budowlanego, należy zakwalifikować zgodnie z wyżej cyt. art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług jako działalność gospodarczą; zaś wnioskodawczynię należy uznać jako osobę zobowiązaną do zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu dokonania czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Mając powyższe na uwadze organ odwoławczy uznał, że zarzuty przedstawione w zażaleniu z dnia 27 lipca 2006r. w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy nieruchomości gruntowych przez osobę fizyczną nie zasługują na uwzlędnienie.

Odnośnie powołanej w zażaleniu, informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu (z 21.06.2005 r., Nr PP-II-005/28/BG/05) należy wyjaśnić, iż w/w wyjaśnienie nie jest informacją wiążącą, gdyż obowiązuje ona jedynie w zakresie zadanego przez innego podatnika zapytania i w przedstawionym przez niego stanie faktycznym.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu postanowił, jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na podstawie art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. ? Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270z późn.zm.) na decyzję przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, którą wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY