Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Podatnik zapytuje czy świadczenie usług biegłego na rzecz organów podatkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

sygnatura: PI/443-42/06/Z/08

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2006-12-21

słowa kluczowe:biegły, działalność gospodarcza, podatek od towarów i usług

Decyzja

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku działając na podstawie:

  • art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U nr 8, poz. 60 z 2005r.),

po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego pismem z dnia 11 października 2006r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku znak PZ/415-83/06 z dnia 5 października 2006r. zawierające pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez biegłego skarbowego

odmawia zmiany postanowienia będącego przedmiotem zażalenia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 4 lipca 2006r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez biegłego skarbowego.

W złożonym zapytaniu Podatnik wskazał następujący stan faktyczny:

Podatnik posiada uprawnienia rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i ruchu drogowego nadane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Motoryzacyjnej i Ruchu Drogowego Auto Consulting w Warszawie. Podatnik jest wpisany na listę biegłych skarbowych prowadzoną przez Izbę Skarbową w Gdańsku. Jednocześnie Wnioskujący pracuje zawodowo w firmie gdzie za wykonywaną pracę otrzymuje wynagrodzenie. W dniu 4 maja 2006 r. Wnioskujący podpisał umowę o dzieło z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Gdańsku na wykonywanie wycen wartości pojazdów samochodowych i części. Usługi świadczone przez Podatnika wykonywane są wyłącznie na potrzeby Urzędów Skarbowych i związane są z szacowaniem majątku zobowiązanego. Wnioskujący dokonuje wyceny wartości pojazdów samochodowych i części zgodnie ze standardami i według instrukcji stowarzyszenia Rzeczoznawców Auto Consulting, natomiast wysokość rocznego dochodu z tytułu pełnienia funkcji biegłego skarbowego wnioskodawca szacuje na dzień składania wniosku na około 8 tysięcy złotych.

Jednocześnie Wnioskujący przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym świadczenie przez biegłego skarbowego usług na rzecz Urzędów Skarbowych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, z uwagi na fakt, iż jest to działanie w interesie organów podatkowych i Skarbu Państwa.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku postanowieniem znak PZ/415-83/06 z dnia 5 października 2006r. uznał, iż w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego stanowisko zawarte w przedmiotowym wniosku, zgodnie z którym Wnioskujący uważa, iż świadczenie przez biegłego skarbowego usług na rzecz Urzędów Skarbowych jest zwolnione z opodatkowania podatkiem VAT, jest nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż w zaprezentowanym stanie faktycznym nie zostały spełnione wszystkie przesłanki art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Brak w przedmiotowej sprawie odpowiedzialności organu podatkowego za wykonywane usługi biegłego, w związku z czym usługi świadczone przez Podatnika na rzecz Urzędów Skarbowych stanowią samodzielnie wykonywaną działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem VAT na zasadach ogólnych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku przywołał jednocześnie treść pisma Ministra Finansów Nr PP3-812-130/2005/AK/864 z dnia 29 kwietnia 2005r. dotyczącego usług wykonywanych przez adwokatów, biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, z którego wynika, iż biegły sądowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku wskazał, iż z uwagi na podobieństwo regulacji funkcjonowania biegłych sądowych i skarbowych oraz relacje na płaszczyźnie zlecający ? wykonujący usługę, powyższe stanowisko odnosi się również do biegłych skarbowych.

Na powyższe postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku Podatnik pismem z dnia 11 października 2006r. złożył zażalenie zarzucając nieprawidłową interpretację przepisów prawa podatkowego.

W uzasadnieniu zażalenia Wnioskujący wskazuje, iż obowiązek opodatkowania podatkiem VAT świadczonych na zlecenie Urzędów Skarbowych usług nie ma w przedmiotowej sprawie racjonalnego wytłumaczenia. Podatnik będzie bowiem musiał podnieść koszty wykonania opinii o kwotę podatku VAT, którą zapłaci faktycznie Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, a następnie kwotę tą Wnioskujący przekaże Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Gdańsku, w którym Podatnik dokonuje rozliczeń. Wnioskujący wskazał, iż nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od wykonywanych czynności biegłego skarbowego, natomiast swoje zlecenia wykonuje sumiennie, starając się zminimalizować koszty, którymi obciąża zleceniodawców.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Należy zatem zauważyć, iż sam fakt wykonywania pewnych czynności z nakazu władzy lub podmiotu działającego w jej imieniu nie jest kryterium uznania, że świadczenie nie jest wykonywane w sposób samodzielny.

Oceny zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do czynności wykonywanych przez biegłych na zlecenie organów podatkowych należy zatem dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 cyt. ustawy pod kątem kryterium decydującym o uznaniu ich za podatników podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Jednocześnie w myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecenie czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Należy zauważyć, iż w przypadku sporządzania przez biegłego opinii nie można mówić, iż organ podatkowy bierze na siebie odpowiedzialność za jego czynności. Biegłym skarbowym może być ustanowiona osoba, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie potwierdzone stosownymi dokumentami. Organ podatkowy dopuszczając w toku postępowania dowód w postaci opinii biegłego, odwołuje się do jego specjalistycznej wiedzy i autorytetu. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż opinia sporządzona na zlecenie organu podatkowego nie może być utożsamiana ze świadczeniem usługi, której odbiorcą jest uczestnik postępowania, nie można zatem uznać, iż organ podatkowy bierze na siebie odpowiedzialność za czynności biegłego w rozumieniu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy. Opinia sporządzona przez biegłego skarbowego jest ewentualnie dowodem w postępowaniu prowadzonym przez organ podatkowy.

W związku niespełnieniem jednego z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę, czynności wykonywane przez Podatnika na zlecenie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Powyższe stanowisko zostało zawarte również w piśmie Ministra Finansów nr PP3-812-130/2005/AK/864 z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez adwokatów, biegłych sądowych i tłumaczy na zlecenie sądu lub prokuratury. Z uwagi na istotę relacji pomiędzy biegłym skarbowym a organem podatkowym oraz charakter przepisów regulujących powoływanie, działanie biegłych na rzecz organów podatkowych, stanowisko zawarte w w/w piśmie dotyczące m.in. biegłych sądowych, należy odnosić również do biegłych skarbowych.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zauważa, iż zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. W świetle art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy zwolnień podmiotowych nie stosuje się między innymi do podatników świadczących usługi w zakresie doradztwa.

W myśl § 28 w związku z poz. 37 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), a w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 maja 2005r. na podstawie § 31 w związku z poz. 37 załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) ? w przypadku świadczenia usług rzeczoznawstwa, z wyłączeniem doradztwa rolniczego, zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego ? nie mają zastosowania zwolnienia od podatku, określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku VAT.

Mając na uwadze zakres stosowania wyłączeń ze zwolnienia od podatku od towarów i usług określonego przepisami art. 113 ust. 1 i 9 cyt. ustawy, lista usług wyłączonych ze zwolnienia podmiotowego przepisami w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. mieści się w obszarze usług wyłączonych ze zwolnienia przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż ze zwolnienia podmiotowego nie mogą korzystać podatnicy świadczący czynności wykonywane w ramach rzeczoznawstwa, które stanowią jednocześnie doradztwo ? inne oczywiście niż doradztwo rolnicze związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. W myśl natomiast § 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844), do celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2005r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie trybu wydawania opinii klasyfikacyjnych (Dz. U. Nr 12, poz. 87) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby, usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów. W przypadku wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć dany wyrób lub usługę, zainteresowany podmiot może zwrócić się do odpowiedniego organu statystycznego tj; Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi ul. Suwalska 29, Łódź 93-176, który dokona prawidłowej klasyfikacji.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje zatem, iż Podatnik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia podmiotowego przewidzianego art. 113 ust. 1 ustawy pod warunkiem, iż świadczone przez niego usługi nie są czynnościami wykonywanymi w ramach usług rzeczoznawstwa, które stanowią jednocześnie doradztwo. Wnioskujący jest obowiązany sam zaklasyfikować prowadzoną działalność, natomiast w przypadku wystąpienia trudności związanych z ustaleniem właściwego grupowania, do którego należy zaliczyć świadczone usługi, Podatnik może zwrócić się do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

W złożonym zażaleniu Wnioskujący wskazał, iż obowiązek opodatkowania podatkiem VAT świadczonych na zlecenie Urzędów Skarbowych usług nie ma w przedmiotowej sprawie racjonalnego wytłumaczenia. Podatnik będzie bowiem musiał podnieść koszty wykonania opinii o kwotę podatku VAT, którą zapłaci faktycznie Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, a następnie kwotę tą Wnioskujący przekaże Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Gdańsku, w którym Podatnik dokonuje rozliczeń. Odnosząc się do zarzutu Podatnika Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku wskazuje, iż organy podatkowe działają na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dyrektor tut. Izby wyjaśnia, iż rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie nie zależy od jego oceny racjonalności podejmowanych przez Wnioskującego działań w celu rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług biegłego skarbowego, lecz od wyrażonej w przepisach ustawy woli ustawodawcy. Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zauważa, iż fakt, że Wnioskujący wykonuje swoje zlecenia sumiennie, starając się zminimalizować koszty, którymi obciąża zleceniodawców nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

W świetle powyższego Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku dokonał prawidłowej oceny stanowiska Wnioskującego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego. Stąd ? zgodnie z przepisem art. 14 b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznając, iż zażalenie Podatnika nie zasługuje na uwzględnienie orzekł jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY