Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Kto powinien być podatnikiem podatku od towarów i usług? Gmina czy urząd gminy?

sygnatura: IS.II/2-443/275/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-12-29

słowa kluczowe:gmina, podatnik podatku od towarów i usług, urząd gminy

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. ? Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 29.09.2006 r. znak: US-VII/443/18/06, w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w ten sposób, że stwierdza, iż podatnikiem podatku od towarów i usług jest urząd gminy.

Wnioskiem z dnia 1.08.2006 r., Gmina zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Przedstawiając stan faktyczny Wnioskodawca wskazał, iż Urząd Gminy oraz Gmina posiadają odrębne numery identyfikacji podatkowej, nadane przez Urząd Skarbowy w Jarosławiu oraz oddzielne potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług. W wymienionym wystąpieniu podano również ?W celu prowadzenia rozliczenia Gmina prowadziła odrębne konto księgowe oznaczone numerem 225-Rozrachunki z budżetami, funkcjonujące w planie kont dla budżetu i odrębne to samo konto dla urzędu gminy jako konto jednostki organizacyjnej?, jednak prawidłowość takiego rozwiązania została zakwestionowana w toku kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

Wobec tego sformułowano zapytanie: ?czy gmina, czy urząd gminy powinien być podatnikiem podatku od towarów i usług?? Zdaniem Pytającego podat-nikiem podatku od towarów i usług jest gmina, jedną deklarację VAT-7 powinien składać urząd gminy, gdyż gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem urzędu gminy. Nie powinno się składać dwóch odrębnych deklaracji rozliczeniowych dla gminy i urzędu gminy.

Postanowieniem z dnia 29.09.2006 r. znak: US-VII-443/18/06, wydanym w trybie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. Rozstrzygniecie to nie zostało przez Stronę zaskarżone.

Oceniając prawidłowość wymienionego postanowienia, w trybie art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Uwzględniając powyższe, urząd gminy, jako jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, mieści się w kategorii pojęciowej ?podatnik? w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu następuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy). Samorządowe osoby prawne (m.in. gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania, w myśl art. 33 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.), wykonują przy pomocy urzędu gminy. Przepisy obowiązującego od 24.08.2006 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020) nie przewidują możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno organizacyjnej te osoby prawne. Stąd zarówno gmina, jak i urząd gminy, w związku ze swoimi działaniami powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej NIP) - nadany urzędowi gminy oraz wystawić jedno rozliczenie deklaracyjne.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14 a § 4 tej ustawy, jeżeli rażąco narusza ono prawo. Mając na uwadze, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu z dnia 29.09.2006 r. (znak: US-VII/443/18/06) rażąco narusza art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, tut. organ rozstrzygnął jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY