Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1) Jak należy dokumentować czynności w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego?
2) Czy można wystawić fakturę dokumentującą czynności niepodlegające ustawie?
3) Czy można wystawić jeden dokument (fakturę) dokumentującą powyższe czynności?

sygnatura: IS.II/2-443/20/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-11-06

słowa kluczowe:dane, dokumentowanie, geodezja, kartografia, wystawienie faktury, zasób

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego z 12.01.2006 r., znak: PO III 443-1/06, w ten sposób, że uznaje za nieprawidłowe stanowiska Strony przedstawione we wniosku złożonym 22.11.2005 r., uzupełnionym 9.01.2006 r.

Wnioskiem złożonym 22.11.2005r., uzupełnionym w dniu 9.01.2006 r., Powiat wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Podatnik wskazał, iż wykonuje zadania publiczne określone ustawami, m.in. w zakresie prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Obowiązek świadczenia tych usług wynika z przepisów ustawy z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, a wysokość opłat za poszczególne rodzaje czynności ustala rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. W tym stanie faktycznym, Jednostka stwierdziła, iż usługi prowadzenia i udostępniania danych z tych zasobów - objęte są regulacją art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednocześnie Wnioskodawca dodał, iż wykonuje "w ramach zasobu geodezyjnego usługi, które mają charakter czynności cywilnoprawnych, które nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT" (stanowisko wyrażone w piśmie złożonym 22.11.2005r.).

W związku z tym Strona sformułowała następujące pytania:

    1) jak należy dokumentować powyższe czynności,
    2) czy można wystawić fakturę dokumentującą czynności niepodlegające ustawie,
    3) czy można wystawić jeden dokument (fakturę) dokumentującą powyższe czynności.

W ocenie Strony - wydanie wypisu z ewidencji gruntów jest czynnością niepodlegająca opodatkowaniu, natomiast wydanie kserokopii (mapy) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką podstawową. Co do sposobu dokumentowania - według Wnioskodawcy winien on wystawić jedną fakturę, w której wykazuje zarówno czynności nieopodatkowane (wypisy, wyrysy), natomiast w części dotyczącej wydania kserokopii (czynność opodatkowana) - wykazuje 22% stawkę podatku VAT. W ocenie Podatnika wystawienie rachunku (w rozumieniu Ordynacji podatkowej), dokumentującego czynności niepodlegające ustawie o podatku od towarów i usług - nie znajduje podstawy prawnej.

W nawiązaniu do pierwotnego wystąpienia z 22.11.ub. roku, pismem z 9.01.br. Wnioskodawca wyjaśnił, iż usługi mające charakter cywilnoprawny dotyczą wydawania kopii dokumentów w szczególności map oraz wyrysów z operatu ewidencyjnego (w formie wydruku lub zapisu komputerowego). Za te czynności pobiera się opłaty ustalone w drodze wewnętrznego zarządzenia, bowiem choć czynności te są nierozłącznie związane z czynnościami wymienionymi w ustawie - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, to jednak rozporządzenie Ministra Infrastruktury stanowi, iż określone tam opłaty nie obejmują kosztów sporządzenia kopii map, wyrysów i wypisów.

Postanowieniem z 12.01.2006 r., znak: PO III 443-1/06, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębi-cy uznał, że zaprezentowane przez Stronę stanowisko w części dotyczącej pyta-nia nr 2 za prawidłowe, w części dotyczącej pytania nr 1 i nr 3 za nieprawidłowe. Rozstrzygnięcie organu I instancji nie zostało przez Stronę zaskarżone.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, postanowieniem z 4.10.2006 r., znak: IS.II/2-443/20/06 wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wzruszenia pisemnej interpretacji organu podatkowego, po przeprowadzeniu którego zważył, co następuje:

W myśl postanowień art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy z urzędu w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, m.in. jeżeli rażąco narusza ono prawo lub orzecznictwo Europejskiego Try-bunału Sprawiedliwości. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, że Starostwo wykonuje czynności określone w art. 7d i 40 ust. 3 pkt 3 ustawy z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027), polegające na prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz udostępnianiu tego zasobu zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym. Za udostępnianie informacji i materiałów znajdujących się w wyżej wymienionym zasobie, pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Ustalone opłaty nie obejmują kosztów sporządzania kopii.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), powiat jako osoba prawna wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Z regulacji art. 4 ust. 1 pkt 9 tej ustawy wynika, że powiat wykonuje także określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Jednocześnie w art. 4 ust. 4 wskazano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat. Stosownie do przepisu art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne, Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią m.in. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania tegoż organu wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ww. ustawy).

Zatem wykonywane przez Starostwo czynności związane z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Do czynności wykonywanych w ramach zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym zadań z zakresu administracji rządowej, a więc nie wykonywanych w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność - zastosowanie znajdzie art. 15 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), stanowiący, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z tym, Starostwo wykonując zadania z zakresu administracji rządowej (a więc nie wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność) - nie jest podatnikiem podatku VAT, w konsekwencji nie ma prawa wystawiać faktury VAT dokumentujące czynności, które zakresowi podmiotowemu ustawy o podatku od towarów i usług nie podlegają. Na żądanie usługobiorcy, Strona zobligowana jest wykonanie usługi potwierdzać rachunkiem, wystawionym zgodnie z przepisami art. 87-90 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa oraz § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.08.2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373). Zatem na podstawie powołanych przepisów brak jest podstaw do dokumentowania przez Starostwo Powiatowe czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług fakturami VAT.

Natomiast odnosząc się do kwestii dokumentowania czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych - wyjaśnić należy, iż podlegają one opodatkowaniu stosownie do przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i rozporządzeń wykonawczych, ze wszystkimi konsekwencjami związanymi z ich dokumentowaniem. W szczególności Jednostka obowiązana jest stosować regulacje dotyczące wystawiania faktur VAT, określone w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług oraz Rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 25.05.2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, spo-sobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zasto-sowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze sprost.), zawierającym szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać oraz sposób i okres ich przechowywania. Zaznaczyć należy, iż w myśl art. 106 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób po-datnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

Po dokonaniu oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, tut. organ stwierdza zatem, iż stanowiska sformułowane przez Stronę odnoszące się do wyżej sformułowanych trzech pytań są nieprawidłowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY