Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący opodatkowania sprzedaży należącej do Podatnika nieruchomości.

sygnatura: 1401/PV-I/4407/14-122/06/MZ

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-11-10

słowa kluczowe:sprzedaż nieruchomości

DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt. 2 lit. a w związku z art. 14b § 2 oraz § 5 pkt 1 ustawy z dnia29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz z art. 5 i 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) rozpatrując zażalenie Wojciecha W. z dnia 28.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa ? Ursynów z dnia 22.09.2006 r. znak: 1438/443/238-97/2006/AOw sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży niezabudowanego prywatnego gruntu- Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


uchylić w całości postanowienie i uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 24.06.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów wpłynął wniosek, uzupełniony w dniu 05.07.2006 r., o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarówi usług dotyczący opodatkowania sprzedaży należącej do Podatnika nieruchomości.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę wynika, że jest ona właścicielem niruchomości, położonej w pasie drogi ekspresowej. Generalny Dyrektor Dróg Krajowychi Autostrad złożył Stronie ofertę nabycia przedmiotowej działki. Zdaniem Podatnika z tytułu tej transakcji nie powinien on uiszczać podatku od towarów i usług.

Rozpatrując wniosek Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ? Urysnów, postanowieniem z dnia 22.09.2006 r. znak: 1438/443/238-97/2006/AO uznał jej stanowiskoza nieprawidłowe i stwierdził, iż sprzedaż nieruchomości, na której wybudowana ma być droga ekspresowa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Strona w dniu 03.10.2006 r. wniosła zażalenie, w którym żąda uchylenia przedmiotowego postanowienia i wydanie nowego lub przekazanie sprawydo ponownego rozpoznania w zakresie udzielonej interpretacji. Podatnik zarzuca Naczelnikowi Urzędu Skarbowego Warszwa ? Ursynów naruszenie norm dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży niezabudowanego prywatnego gruntu na rzecz Skarbu Państwa z przeznaczeniem na drogę ekspresową.


Rozpatrując zażalenie Strony - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:


Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m. in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jednakże aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi być ona wykonan przez podatnika podatku od towarów i usług.

Podatnikami podatku od towarów i usług są w myśl art. 15 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności. Z kolei stosownie do ust. 2 tegoż artykułu, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar jej wykonywania w sposób częstotliwy.

Z powyższej definicji działalności gospodarczej wynika zatem, że jest nią przede wszystkim profesjonalny obrót gospodarczy, realizowany w sposób zorganizowany, a co za tym idzie ciągły, w pewnym horyzoncie czasowym. Działalnością gospodarczą na potrzeby ustawy o podatku od towarów i usług jest także wykonywanie sporadycznie, a nawet jednorazowo czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1, jednakże jedynie wtedy, gdy okoliczności wykonania tych czynności wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy. Podkreślić należy, iż przepisy prawa podatkowego nie definują pojęcia "zamiaru". Koniecznym zatem staje się odwołanie do wykładni językowej. Słownik języka polskiego słowo częstotliwość opisuje jako "częste występowanie, powtarzanie się jakiejś czynności czy zjawiska". Zamiarem zaś jest jakiś "plan, projekt, intencja zrealizowania czegoś".

Analizując powyższe reguły słownikowe dochodzimy do wniosku, iż w przypadku, gdy osoba fizyczna, nieprowadząca ewidencjonowanej działalności gospodarczej, dokonuje sprzedaży ze swego prywatnego majątku (np. gruntu budowlanego), jeżeli wykonuje to w warunkach wskazujących, że działania te nie są czynione z zamiarem powtarzania i nie zmierzają do nadania im stałego charakteru, a towary te nie były nabywane jedynie w celu ich zbycia ? to wykonywane przez taką osobę czynności dostawy gruntu nie uznaje się za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Jeżeli jednak sprzedaż dotyczy gruntu budowlanego, nabytego w celu dalszej jego odsprzedaży, czynności te należy zakwalifikować jako działalność gospodarczą, a ww. osobę fizyczną uznać za podatnika w rozumieniu art. 15 cytowanej wyżej ustawy.

Zatem w każdym przypadku dostawy towarów dokonywanej przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej należy ustalić, czy daną czynność spełniającą kryteria dostawy towarów można zakwalifikować jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc wykonywaną przez podatnika, gdyż tylko taka dostawa podlega opodatkowaniu.

W niniejszej sprawie Strona co prawda prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą i zajmuje się handlem sprzętem komputerowym, sprzedaży nieruchomości dokonuje jednak z majątku osobistego, w warunkach nie wskazujących na zamiar powtarzania i nadania tej sprzedaży zorganizowanego charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Zbywana nieruchomość jest jak wynika z akt jedyną zbywaną przez Stronę nieruchomością i nie była nabyta w celu dalszej odprzedaży. Nieruchomość nie stanowi też według oświadczenia Strony majątku jego firmy, a przy jej nabyciu Podatnik nie miał prawa odliczenia podatku naliczonego. Należy zatem uznać, że jej zbycie nie podlega opodatkowaniu podatkiemod towarów i usług jako jednorazowa czynność, której dokonanie nie powoduje uzyskania statusu podatnika.

Biorąc pod uwagę powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY