Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sprzedaży dwóch działek budowlanych.

sygnatura: PP/E/4407-4-11/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

data: 2006-11-16

słowa kluczowe:częstotliwość wykonywania usług, dostarczanie towarów, działka pod budowę, działki, sprzedaż, sprzedaż gruntów, towar

Działając na podstawie 14b § 5 pkt 1 ustawy z. dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Strony z dnia 01.09.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie Nr PP1/443-15/06 z dnia 25.08.2006 r. stwierdzające, iż stanowisko Państwa Bożeny i Marka S. w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności sprzedaży dwóch działek budowlanych, jest nieprawidłowe,

zmieniam postanowienie organu I instancji i uznaję stanowisko przedstawione przez Wnioskodawców za prawidłowe.

Państwo Bożena i Marek S. pismem z dnia 18.06.2006 r., zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Zapytanie dotyczyło opodatkowania sprzedaży dwóch działek budowlanych.

Jak wynika z. przedstawionego stanu faktycznego. Państwo Bożena i Marek S. nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie są podatnikami podatku od towarów i usług. W październiku 2002 r. Wnioskodawcy nabyli nieruchomość działkę budowlaną położoną w obrębie miasta O., oznaczoną jako działka nr ... o powierzchni 0,2088 ha. Niniejsza działka została zakupiona w celu budowy domu jednorodzinnego, a ponieważ inwestycja nie doszła do skutku Strona podzieliła ją na dwie mniejsze o powierzchni 0,1049 oraz 0,1039 i zamierza dokonać ich sprzedaży.

W opinii Państwa Bożeny i Marka S. sprzedaż dwóch działek nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług, gdyż nie spełnia przesłanek działalności gospodarczej zawartych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Wnioskodawcy uważają, iż powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu, ponieważ nie ma znamion częstotliwości oraz nie jest dokonywana w formie zorganizowanej sprzedaży, poprzedzonej zakupem towaru w celach handlowych, zdaniem Strony sprzedaż majątku osobistego, który nie został nabyty w celu odsprzedaży, lecz na własne potrzeby nie mieści się w definicji działalności gospodarczej zawartej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Państwo Bożena i Marek S. twierdzą, iż czynność sprzedaży działek nie będzie podlegała opodatkowaniu, gdyż dwukrotności nie można uznać za częstotliwość.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie nic podzielił stanowiska Strony i postanowieniem Nr PP1/443-15/06 z dnia 25.08.2006 r. stwierdził, że jest ono nieprawidłowe. Organ podatkowy przyjął, iż sprzedaż dwóch działek pod zabudowę będzie miała charakter częstotliwy i należy ją uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Organ I instancji wskazał, że bez znaczenia jest cel nabycia gruntu oraz spożytkowanie na potrzeby własne zysku ze sprzedaży, ponieważ istotny jest zamiar wielokrotnego wykonywania czynności już w momencie sprzedaży pierwszej działki.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła w dniu 05.09.2006 r. zażalenie z dnia 01.09.2006 r. W uzasadnieniu złożonego zażalenia Państwo S. zasadniczo powtarzają argumentację zawartą we wniosku z. dnia 18.06.2006 r o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnoszący zażalenie wskazują, iż grunt został zakupiony nie na potrzeby działalności gospodarczej lecz dla celów prywatnych tj. w celu budowy domu mieszkalnego. Strona uważa również, iż. sprzedaż dwóch działek budowlanych nic ma charakteru częstotliwego, a jednorazowej sprzedaży, mającej na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej nie można uznać za działalność gospodarczą. Państwo S. podają, że nigdy nie trudnili się handlem, ani nic sprzedali żadnej działki, czy nieruchomości i nie zamierzają też wykonywać czynności sprzedaży w sposób częstotliwy. Państwo Bożena i Marek Sarneccy poinformowali, że nie zgadzają się ze stanowiskiem organu podatkowego zawartym w zaskarżonym postanowieniu, ponieważ jest ono krzywdzące i niezgodne z interpretacją przepisów zawartą w komentarzach do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60).

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, w przedmiotowej sprawie zważył, co następuje:

Po rozpatrzeniu zażalenia Strony na przedmiotowe postanowienie, organ II instancji stwierdza, że ocena prawna stanowiska przedstawionego w zapytaniu jest nieprawidłowa.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W świetle przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Oznacza to, iż dostawa towarów sprzedaż działek budowlanych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko wtedy, gdy jest dokonywana przez podmiot spełniający definicję podatnika podatku od towarów i usług. Prawo podatkowe, w tym również przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nic podają definicji pojęcia "zamiar". W każdym przypadku należy zatem ocenić czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było dokonywanie tej czynności w sposób częstotliwy. Pojęcie "częstotliwy" z uwagi na brak definicji zawartej w ustawie podatkowej, należy rozumieć zgodnie ze znaczeniem zawartym w Słowniku Języka Polskiego (PWN, W-wa 1988, sir. 338) "Częstotliwy" to następujący raz po raz, jeden po drugim, często, wielokrotny.

Przez zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności. Okoliczności wskazujące na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili ich wykonywania.

Ze stanu faktycznego sprawy wynika, że małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej i nic są podatnikami podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy nabyli działkę budowlaną w celu budowy domu jednorodzinnego, a ponieważ przedsięwzięcie nic zostało zrealizowane, postanowili dokonać jej sprzedaży. Z uwagi, iż nie było zainteresowanych kupnem dużej działki, Strona podzieliła ją na dwie mniejszo

Państwo Bożena i Marek S. dokonują sprzedaży nieruchomości ze swego majątku osobistego w warunkach wskazujących, iż działania te nic zmierzają do nadania im zorganizowanego charakteru, a sprzedawane towary nie były nabywane w celu ich zbycia. Czynność sprzedaży dwóch działek nie ma charakteru częstotliwego i nie nosi znamion przedsięwzięcia realizowanego w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem nie wykracza poza zwykłe czynności konieczne dla zbycia składników majątku osobistego. W rozpoznawanym przypadku można mówić więc o incydentalnej sprzedaży. Organ odwoławczy stwierdza, że ww. czynności nie stanowią o wykonywaniu działalności gospodarczej, zatem nic podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie powyższe ustalenia faktyczne i prawne orzeczono jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.

Na decyzję służy Stronie prawo do wniesienia skargi (w 2 egz.) z powodu jej niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn. Skarga winna być wniesiona za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg), w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY