Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży dwóch działek.

sygnatura: PPI/4407-005-6/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-11-14

słowa kluczowe:dostawa, działki, grunty

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 września 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu z dnia 28 sierpnia 2006r znak: PP/443/13/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży dwóch działek

  • odmawia zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu.


Pismem z dnia 14 lipca 2006r. (uzupełnionym w dniu 17 lipca 2006 r.) Wnioskodawca zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług. Wskazał, przy tym, iż jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości R. składającej się z dwóch działek o numerach geodezyjnych .../. i .../. stanowiących majątek osobisty, które nabył na podstawie aktu notarialnego z dnia 18.12.1990r. Repertorium ?A? 6692/90. Nieruchomości te nie były związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zamierza dokonać podziału działki o numerze .../. na trzy części, a następnie sprzedać dwie. Na jednej z nich znajduje się niezakończony budynek mieszkalny w stanie surowym. Trzecia część działki natomiast nie zostanie sprzedana. Nabywając działkę o numerze .../. nie nosił się z zamiarem jej sprzedaży. Zgodnie z planem miejscowym i warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu rozpoczął budowę budynku mieszkalnego do całorocznego zamieszkania. Budynek ten jest w stanie surowym otwartym, co stanowi #8531; kosztów całej inwestycji. Końcowo oświadcza, że sprzedaży działek nie dokonuje w celach handlowych.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działek na tle przedstawionych okoliczności nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu wydał postanowienie z dnia 28 sierpnia 2006 r. znak: PP/443/13/06 w trybie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej uznając stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie zostało złożone zażalenie.. Wnosząc o jego uchylenie zarzuca, iż wbrew stanowisku organu I instancji Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie dostawy działek. Podnosi przy tym, że tereny nabył 16 lat temu. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego wymusił, taki a nie inny sposób podziału działki, a nie był intencją zbywcy.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza co następuje.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jako zasadę przyjęto, że za dostawę towarów uznaje się ?przeniesie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel? ? art. 7 ust. 1, przy czym musi mieć ona charakter odpłatny.

Czynności te w myśl art. 5 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Pod pojęciem towaru stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r., rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podatnikami podatku VAT w świetle art. 15 ust. 1 ustawy są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza zaś w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zatem, przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wykonywanie wymienionych w ustawie czynności wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli wykonane zostały one jednorazowo. Częstotliwość działań podatnika jest rozumiana jako czynności powtarzające się w określonym przedziale czasowym .

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia czy czynności te spełniają przesłanki do uznania ich za podlegające opodatkowaniu, ma także wykładnia użytego zwrotu ?w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy?. Brak ustawowej definicji pojęcia ?zamiar? pozwala na przyjęcie znaczenia potocznego tego słowa , co oznacza ?to, co ktoś zamierza?, ?dążyć do czegoś, zamierza coś osiągnąć?, bądź ?intencję zrealizowania czegoś?, patrz ? Słownik Języka Polskiego PWN 1996 r., t. II, str. 867.

Zatem, gdy ustawa o podatku VAT, opodatkowanie tym podatkiem wiąże z określonymi czynnościami, to koniecznym jest wykazanie, że intencją podmiotu dokonującego tej czynności, która wywołuje skutki prawnopodatkowe, jest dokonywanie jej wielokrotnie, i że taki zamiar istniał w chwili dokonywania tej pierwszej (jednorazowej) czynności.

Stan faktyczny przedstawiony w piśmie Wnioskodawcy wskazuje na zamiar podziału działki nr .../. na trzy części, a następnie wykonywania czynności dostawy towarów w sposób częstotliwy. Już sama okoliczność podziału działki na trzy mniejsze dowodzi, iż powzięto zamiar sprzedaży w sposób częstotliwy. W przeciwnym razie takie dzielenie byłoby niecelowe i ekonomicznie nieuzasadnione.

Zatem, dostawę towaru przeznaczonego pod zabudowę oraz zabudowanej nieruchomości, należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu cyt. wyżej art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., a sprzedawcę za podatnika podatku od towarów i usług (art. 15 ust. 1).

Z uwagi na powyższe nie można uznać także argumentacji zażalenia, że sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż Strona nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zatem stanowisko organu I instancji w tym zakresie jest prawidłowe.

Na marginesie należy wskazać, iż udzielona odpowiedź nie uwzględnia faktu, iż przedmiotem przyszłej sprzedaży (dostawy) będzie teren przeznaczony pod zabudowę oraz nieruchomość zabudowana (budynek mieszkalny w stanie surowym), do którego nie ma zastosowania wyłączenie z art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na poprawność rozstrzygnięcia w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku od towarów i usług.

Mając na uwadze powyższe aspekty sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie orzekł jak w sentencji .

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego. Na niniejszą decyzję przysługuje Wnioskodawcy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY