Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę oraz czy istnieje obowiązek składania deklaracji VAT-7.

sygnatura: PPII/4407-005-19/06

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2006-09-07

słowa kluczowe:częstotliwość, działki, podatnik, zabudowa

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.06.2006 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.06.2006 r. znak: USIV/l/443-39/06, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę oraz czy istnieje obowiązek składania deklaracji VAT-7

- odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia.

Wnioskiem z dnia 3.04.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 18.04.2006r. Wnioskodawczyni zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie o dokonanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek rolnych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową oraz obowiązku składania deklaracji VAT-7. Wskazała, iż aktualnie jest właścicielką 12 działek o łącznej powierzchni 2,6 ha (w tym działki, na której rozpoczęła budowę domu), które wyodrębniono w drodze podziału w 1998 r. (od momentu podziału żadna z tych działek nie została sprzedana) oraz gruntu o powierzchni 14.635 m2, podzielonego na 11 działek rolnych i 4 działek pod drogi. Dodatkowo jest również współwłaścicielką w 1/3 4 działek rolnych o powierzchni 7,33 ha i i lasu o powierzchni 1,64 ha. Grunty posiadane we współwłasności zostały nabyte w drodze spadku w 1996 r. Po zmianie planów zagospodarowania przestrzennego, zostały one podzielone na działki budowlane.

W okresie od dnia 1 maja 2004 r. dokonała dostawy (posiadanych na współwłasność) czterech działek budowlanych, dwóch w 2004 r. i dwóch w 2006 r. Dodała, że będzie dokonywała dostawy działek w sposób sporadyczny, z trudną do zaplanowania częstotliwością, ponieważ wszyscy współwłaściciele mają inne źródła utrzymania, stałe dochody. Zdaniem Wnioskodawczyni, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wyłącznie sprzedaż gruntów budowlanych, dokonywana przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i posiadający z tego tytułu status podatnika, a grunt stanowi majątek firmy. Dostawa natomiast gruntu stanowiącego majątek osobisty sprzedającego, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Podnosi, iż status podatnika uzyskała by wówczas, gdyby dokonywała obrotu gruntami, tj. sprzedawałaby tereny budowlane w tym celu nabyte.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, postanowieniem z dnia 13.06.2006 r., wydanym w trybie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, uznał stanowisko Wnioskodawczyni za nieprawidłowe. Wskazał, że w przedstawionym stanie faktycznym zarówno okoliczność podziału gruntów na szereg mniejszych działek, dokonanie po dniu 1.05.2004 r. dostawy czterech działek oraz planowanie sprzedaży następnych działek, wskazują na zamiar wykonywania czynności dostawy towarów w sposób częstotliwy. Dokonywana zatem sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i podlega opodatkowaniu tym podatkiem. Podkreślił, iż Wnioskodawczyni jako dokonująca czynności dostawy towarów - działek przeznaczonych pod zabudowę jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanym do odprowadzenia podatku należnego od tych dostaw oraz do składania deklaracji podatkowych dla tego podatku.

W złożonym zażaleniu Wnioskodawczyni wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia, zarzuca organowi podatkowego I instancji potraktowanie przedmiotowej sprawy w sposób szablonowy i ogólny, oraz nie wzięcie pod uwagę wyjaśnień zawartych w złożonych pismach. Wywodzi, iż sprzedaż wydzielonych działek rolnych przeznaczonych pod zabudowę, stanowiących majątek osobisty, nie stanowi działalności gospodarczej w ujęciu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. W Jej przypadku nie można mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej tylko dlatego, że nabyte w drodze spadku grunty rolne, po zmianie planów zagospodarowaniaprzestrzennego, sprzedawane sapo podziale jako działki budowlane, a nie w całości.

Zdaniem Wnioskodawczyni wykonywanie czynności dostawy działek rolnych przeznaczonych pod zabudowę, nie przesądza o nadaniu im stałego, zorganizowanego charakteru i nie wiąże się z zamiarem profesjonalnego obrotu gruntami. Utrzymuje, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wyłącznie sprzedaż gruntów budowlanych dokonywana przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie i posiadający z tego tytułu status podatnika, a grunt stanowi majątek firmy. Natomiast dostawa gruntu będącego majątkiem osobistym sprzedającego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie rozpatrując przedmiotowe zażalenie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Czynności te w myśl art. 5 ust. 2 ww. ustawy podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

Pod pojęciem towaru, stosownie do art. 2 pkt 6 ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje zaś wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie wskazuje, że przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest wykonywanie wskazanych w ustawie czynności w okolicznościach wskazujących nazamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeśli zostały one wykonane jednorazowo. Częstotliwość działań podatnika jest rozumiana jako czynności powtarzające się w określonym przedziale czasowym, np. sprzedaż poszczególnych działek dokonywana na podstawie umów cywilnoprawnych.

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia czy czynności sprzedaży przez Stronę działek spełniają przesłanki do uznania ich za podlegające opodatkowaniu, ma także wykładnia użytego zwrotu "w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy". Brak ustawowej definicji pojęcia "zamiar" pozwala na przyjęcie znaczenia potocznego tego słowa, co oznacza "to, co ktoś zamierza", "dążyć do czegoś, zamierzać coś osiągnąć", bądź "intencję zrealizowania czegoś", patrz - Słownik Języka Polskiego PWN 1996 r., t. II, str. 867.

Również, zgodnie z przyjętym orzecznictwem sądów administracyjnych, przez częstotliwość prowadzenia działalności należy rozumieć chęć, wolę powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności składających się na istotę prowadzonej działalności.

Zatem, gdy ustawa o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy wiąże z określonymi czynnościami, to koniecznym jest wykazanie, że intencją podmiotu dokonującego określonej czynności, która wywołuje skutki prawnopodatkowe, jest dokonywanie tej czynności wielokrotnie i że taki zamiar dokonywania czynności wielokrotnie istniał w chwili dokonywania tej pierwszej (jednorazowej) czynności.

W ocenie organu odwoławczego, z chwilą dokonania podziału geodezyjnego działek Wnioskodawczyni przejawiła zamiar prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na sprzedaży działek uzyskanych w wyniku podziału, w sposób częstotliwy. W przeciwnym razie dzielenie gruntów byłoby co najmniej niecelowe i nieekonomiczne. Wnioskodawczyni zatem planowała sprzedaż działek, wobec czego, bez znaczenia jest argumentacja, iż działki sprzedawane były w sposób nieregularny i w dużych odstępach czasu.

W przedmiotowej sprawie, na zamiar dokonywania dostawy działek w sposób częstotliwy wskazuje fakt, iż Wnioskodawczyni w okresie od grudnia 2003 r. do kwietnia 2004 r. dokonała sprzedaży ośmiu działek. Następnie po dniu 01.05.2004r. dokonała sprzedaży kolejnych 4 działek. Łącznie w okresie od grudnia 2003r. do stycznia 2006r. sprzedała 12 działek. Okoliczności zaistniałe przed 1 maja 2004r. - takie jak podział gruntu na mniejsze działki z zamiarem sprzedaży i sprzedaż części posiadanych działek począwszy od grudnia 2003 r., dały organom podatkowym podstawę do uznania, iżzamiarem Podatnika było wielokrotne dokonywanie czynności dostawy działek.

Słusznie zatem organ podatkowy I instancji, w oparciu o wyżej powołane okoliczności przyjął, że wykonuje Ona działalność, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Tym samym Wnioskodawczyni jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zaś dokonywana przez Nią dostawa, stosownie do art. 41 ust. 1 powyżej cytowanej ustawy, podlega opodatkowaniu 22% stawką podatku od towarów i usług.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut Wnioskodawczyni, iż w przedmiotowej sprawie nie można mówić o prowadzeniu działalności gospodarczej, albowiem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wyłącznie sprzedaż gruntów budowlanych dokonana przez "podmiot-prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i posiadający z tego tytułu status podatnika, a grunt wchodzi w majątek firmy. Należy wskazać, iż ustawodawca określił w art. 15 ust. 2 w/w ustawy, że w odniesieniu do wszystkich kategorii osób wymienionych w tym przepisie z działalnością gospodarczą mamy do czynienia "również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy". Aby zatem stać się podatnikiem wystarczy wykonać czynności, między innymi dostawy działek budowlanych, w sposób jednorazowy, jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, bez względu na cel lub rezultat działalności.

Wywód, iż dostawa działek będących majątkiem osobistym sprzedającego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie zasługuje na uwzględnienie. Majątkiem osobistym jest mienie wykorzystywane dla zaspokojenia potrzeb własnych. Okoliczności sprawy nie wskazują, aby przedmiotowe działki budowlane zostały wyodrębnione na własne potrzeby, ale z zamiarem ich sprzedaży. Sprzedaż majątku osobistego nastąpiłaby zaś w przypadku sprzedaży działki wydzielonej uprzednio na własne potrzeby osobiste, których sprzedaż byłaby konsekwencją zmiany planów życiowych. Dlatego też nie można zgodzić się ze stanowiskiem, że sprzedaż, uzyskanych w wyniku podziału, od 01.05.2004 r. czterech działek przeznaczonych pod zabudowę to sprzedaż majątku własnego (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 6.04.2006 r, sygn. akt I SA/Ol 112/06).

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię interpretacji organów podatkowych (Naczelnika Urzędu Skarbowego w Poznaniu, znak: PP-B/406z-4/05/EM i w Bytowie z dnia 20.06.2005 r.), w oparciu o które sformułowała swoje wnioski i stwierdzenia, Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie stwierdza, że interpretacje w sprawieprzepisów podatkowych wydawane są w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w konkretnej sprawie.

Wskazać przy tym należy, że interpretacje dokonane przez organy podatkowe wskazane przez Wnioskodawczynię, wiążą jedynie te organy i to wyłącznie w odniesieniu do tego podmiotu, na wniosek którego zostały udzielone.

Reasumując w przedmiotowym stanie faktycznym czynności zbycia działek pod zabudowę dokonywane były w warunkach wskazujących na zamiar wykonywania ich w sposób częstotliwy (w rozumieniu przedstawionym wyżej) - a tym samym podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na względzie wszystkie okoliczności sprawy, orzeczonojak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w toku postępowania podatkowego. W przypadku stwierdzenia, że decyzja narusza prawo, Stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 30 dni od doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY