Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wykonywanie czynności w ramach umowy o dzieło podlega opodatkowaniem podatkiem VAT?

sygnatura: IS.II/1-4430/105/06

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-09-27

słowa kluczowe:prawa autorskie, umowa o dzieło

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dn. 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 3a ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z dn. 24.04.2006 r., znak: US.II-PP-443/4/2006 wydane na wniosek M G z dn. 13.02.2006 r., w trybie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 Ordynacji podatkowej.

Pismem z dn. 13.02.2006 r., Podatnik wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik, współpracując z Wydawnictwem Diecezjalnym w Sandomierzu przekazał prawa autorskie do wydania kalendarza z myślami Jana Pawła II, do którego dokonał również wyboru tekstu i fotografii. Na tę okoliczność sporządzona została umowa o dzieło. Zdaniem Podatnika, realizacja postanowień zawartej umowy o dzieło następuje w warunkach spełniających kryteria określone w ramach art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku postanowieniem z dn. 24.04.2006 r., znak: US.II-PP-443/4/2006, wydanym na podstawie przepisu art. 14a § 1, 3 i 4 Ordynacji podatkowej, uznał stanowisko przedstawione przez Podatnika we wniosku z dn. 13.02.2006 r. za prawidłowe.W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku wskazał iż, w świetle art. 15 ust. 1 i 2 wymienionej ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Natomiast zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Mając to na uwadze oraz przedstawiony stan faktyczny organ I instancji stwierdził, iż spełnione są warunki określone przepisem art. 15 ust. 3 ustawy, a co za tym idzie w jego ocenie czynności wykonywane przez Podatnika w ramach zawartej umowy o dzieło nie będą uznane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą z tytułu której jest On podatnikiem podatku od towarów i usług.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonując oceny zgodności z prawem wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nisku postanowienia z dn. 24.04.2006 r., znak: US.II-PP-443/4/2006, stwierdził, iż zachodzą przesłanki określone przepisem art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, co skutkuje koniecznością zmiany przedmiotowego postanowienia.

Tut. Organ zwraca uwagę, iż czynności wykonywane przez Podatnika nie spełniają kryteriów określonych przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, a co za tym idzie nie mogą podlegać wyłączeniu z opodatkowania na podstawie tego przepisu. W przedstawionym bowiem stanie faktycznym tj. w sytuacji kiedy przeniesione zostają prawa autorskie na rzecz innego podmiotu, przychód z tego tytułu stanowić będzie przychód z praw majątkowych podlegający przepisowi art. 18 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r., Dz. U. nr 14, poz. 176 ze zm.), a nie jak przyjął organ I instancji przychód z tytułu wykonywania usług o którym mowa w art. 13 pkt 8 cyt. ustawy. Niemniej jednak zauważyć należy, iż ustawą z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 90, poz. 756) dodano do art.15 ust. 3a który stanowi, iż przepis ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.W świetle tego przepisu podmiot (twórca, artysta) w zakresie w jakim jest wynagradzany honorariami - przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w ustawie o podatku od towarów i usług - nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż nie prowadzi samodzielnie działalności.Usługi świadczone przez Podatnika na rzecz Wydawnictwa Diecezjalnego Drukarnia w Sandomierzu są usługami o których stanowi przepis art. 15 ust. 3a cyt. ustawy. Mając to na uwadze oraz przedstawiony stan faktyczny, należy dokonać oceny czy spełnione zostały warunki określone przepisem art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, do którego odsyła art. 15 ust. 3a. W ocenie organu odwoławczego warunki te zostały spełnione. W ramach zawartej umowy zamawiający określił bowiem dla Podatnika zarówno warunki wykonania czynności, wynagrodzenie, jak również odpowiedzialność za wykonanie czynności wobec osób trzecich (ponosi ją zamawiający wykonanie czynności). W takim stanie faktycznym i prawnym, stwierdzić należy, iż czynności wykonywane przez Podatnika będą podlegały wyłączeniu spod opodatkowania podatkiem od towarów i usług, ponieważ nie będzie to samodzielna działalność gospodarcza (w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług), a on sam nie będzie uznawany w zakresie tych czynności za podatnika podatku od towarów i usług.Stosownie do przepisu art. 14b § 5 Ordynacji podatkowej, w przedmiotowej sprawie, zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona Stronie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY