Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy usługi doraźnej ochrony procedur bezpieczeństwa, które mają być świadczone na rzecz "P Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług?

sygnatura: 1401/VR/4407-14-83/06/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-08-04

słowa kluczowe:samodzielna działalność gospodarcza, umowa zlecenia

DECYZJA


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit a , art. 239 oraz art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz zgodnie z art.15 ustawy z dnia 11.03.04r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.06.2006r. wniesionego przez Pana Piotra M. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer z dnia 22.05.2006r. Nr US 39/ZV/P/Pr/43/2006 w którym uznano stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe w zakresie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanowił


- zmienić postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa -Wawer i uznać stanowisko Strony zawarte we wniosku z dnia 17.03.2006 r. za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 17.03.2006r. Strona wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie opodatkowania podatkiem VAT świadczonych na podstawie umowy zlecenia usług doraźnej ochrony procedur bezpieczeństwa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer wydał postanowienie z dnia 22.05.2006r. Nr US 39/ZV/P/Pr/43/2006, w którym uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy dotyczące braku obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług od czynności ochrony procedur bezpieczeństwa.

W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji powołał przepis art. 15 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) stwierdzając, że podatnik w zakresie w jakim świadczy usługi doraźnej ochrony procedur bezpieczeństwa wykonywane w ramach umowy zlecenia dla "P" Sp. z o.o. jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust.1 w/w ustawy.

Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer Strona złożyła w ustawowym terminie zażalenie.

Zdaniem Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Wawer nieprawidłowo zinterpretował art. 15 ust. 3 pkt. 3 ustawy o podatku VAT w części dotyczącej odpowiedzialności zlecającego za działania zleceniobiorcy wobec osób trzecich. Strona twierdzi, że nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich. W ramach swoich czynności kontroluje i nadzoruje opracowywanie procedur bezpieczeństwa firmy, koordynuje prace firm ochroniarskich świadczących bezpośrednio usługi ochrony. Za w/w czynności odpowiada bezpośrednio przed "P" Sp. z o.o. i obowiązana jest stosować się do wskazówek zleceniodawcy co znajduje potwierdzenie w treści zawartej umowy.

W związku z powyższym Strona wnosi o uchylenie postanowienia z dnia 22.05.2006r nr US 39/ZV/P/Pr/43/2006r.


Po analizie akt i rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:

W rozstrzyganej sprawie istotne jest ustalenie: czy usługi doraźnej ochrony procedur bezpieczeństwa, które mają być świadczone na rzecz "P" Sp. z o.o. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług czy też korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług?

Odpowiedź na przedmiotowe pytanie sprowadza się do ustalenia czy Strona z tytułu wykonywania w/w czynności jest podatnikiem VAT. Definicję podatnika na potrzeby w/w ustawy o VAT ustawodawca zawarł w art. 15, znajduje ona także uzupełnienie w art. 16 i 17 tej ustawy.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w/cyt. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ustęp 2 tego artykułu stanowi, że działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Od 1 czerwca 2005r został zmieniony ustawą z dnia 21 kwietnia 2005r o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90. poz. 756) przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 z późń. zm.). Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 15 ust.3 pkt 3 tej ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-8 ustawy z 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W przypadku wykonywania czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 w/w ustawy o podatku dochodowym kwestie istnienia obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uwarunkowane są spełnieniem przesłanek wynikających z art. 15 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy o VAT. W przypadku gdy warunki te łącznie zostaną spełnione, czynności wykonywane w ramach umowy zlecenia nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako nie stanowiące działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W przeciwnym wypadku czynności te uznaje się za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a osobę, która je wykonuje za podatnika VAT w ujęciu art. 15 ust. 1 tej ustawy, co powoduje, że świadczone przez nią usługi podlegają opodatkowaniu.

Uznanie lub nie uznanie przedmiotowych czynności za podlegające opodatkowaniu uzależnione jest od łącznego spełnienia poniżej przedstawionych kryteriów tj. w sposób niezależny prowadzona jest działalność, gdy prawne więzy tworzące stosunek prawny między zamawiającym i wykonującym dotyczą:

- warunków wykonywanych czynności,

- wynagrodzenia,

- odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W oparciu o powyższe kryteria należy poddać analizie wykonywane przez Stronę czynności w ramach umowy zlecenia .Z przedstawionej przez Stronę umowy wynika, iż zleceniobiorca zobowiązuje się do prawidłowego, starannego i terminowego wykonywania czynności w zakresie doraźnej ochrony procedur bezpieczeństwa oraz zachowania tajemnicy służbowej i państwowej.

Z umowy wynika, że zlecone czynności nie będą wykonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ani w ramach stosunku pracy.

Oceniając kolejne kryterium dotyczące wynagrodzenia należy stwierdzić, iż w ramach rozstrzyganej umowy zlecenia wynagrodzenie jest określone kwotowo i nie jest uzależnione od poniesionych kosztów przez Stronę.

Analiza kolejnego kryterium, tj. "odpowiedzialność zlecającego wykonanie czynności" prowadzi w ujęciu logicznym do tezy, iż faktycznym celem ustawodawcy było wskazanie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonanie określonych czynności wobec osób trzecich, czyli tzw. odpowiedzialność na zewnątrz. W przedmiotowej sprawie odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Zleceniodawca. Z umowy wynika, iż zleceniobiorca obowiązany jest stosować się do wskazówek Zleceniodawcy co do sposobu wykonywania zlecenia oraz dokonywać ewentualnych zmian i poprawek w ramach ustalonego przez strony wynagrodzenia. Strona oczywiście odpowiada za wykonaną pracę ale wyłącznie przed zlecającym.

A zatem Strona nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności, gdyż odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie zleceniodawca.

Za podatnika podatku od towarów i usług powinna być uważana natomiast osoba, która wykonuje swoją działalność jako podmiot działający w warunkach niepewności np. co do popytu, konkurencji, a także ostatecznego rezultatu finansowego podjętej działalności.

Nie będzie zatem podatnikiem w rozumieniu ustawy osoba, która w ramach zawartej umowy, w tym przypadku umowy zlecenie, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami, korzystając wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji i infrastruktury podmiotu na rzecz którego czynności są wykonywane.

W rozstrzyganej sprawie analiza treści umowy zlecenia prowadzi do wniosku, że jej postanowienia realizowane są w oparciu o stosunek prawny zawierający postanowienia swoiste dla umowy o pracę.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że wykonywane przez Stronę czynności nie są na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług uznawane za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 tej ustawy, gdyż korzystają z wyłączenia na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy jako przychody o których mowa w art. 13 pkt 8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY