Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy pomimo braku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku Podatnika jako spadkodawcę ? należy traktować jako właściciela nieruchomości ponoszącego ponoszącego obowiązki podatkowe w związku z wynajmem lokali w tej nieruchomości?

sygnatura: PP-3/4407/73/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-08-08

słowa kluczowe:podmiot zarządzający (zarządca), spadkobiercy, usługi najmu

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu Pana zażalenia 6.06.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze z dnia 16.05.2006 r. nr PP/443-48/06 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu jest prawidłowa.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 23.02.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 10.04.2006 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego ? w dniu 19.06.2006 r.) zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż od 2001 r. toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Pana matce ? M.. W skład spadku wchodzi m. in. nieruchomość położona przy ulicy (...). Na podstawie udzielonego przez Pana pełnomocnictwa przedmiotową nieruchomością zarządza - w Pana imieniu -Pani P.. Pani P. była również ustanowiona, postanowieniem sądu, kuratorem Pana matki (nieznanej z miejsca pobytu). Działając w Jej imieniu składała deklaracje VAT-7 do Urzędu Skarbowego ...-... i wpłacała należny podatek od towarów i usług z tytułu przychodów osiąganych z najmu lokali użytkowych mieszczących się w ww. nieruchomości. W związku ze śmiercią Pani M. postanowienie sądu o kurateli zostało uchylone.
Zapytanie dotyczy rozstrzygnięcia następujących kwestii:
1. Czy do czasu zakończenia postępowania spadkowego, które trwa już 5 lat, Pani P. w dalszym ciągu powinna odprowadzać podatek VAT w imieniu M.?
2. Czy pomimo braku postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku Pana- jako spadkobiercę- należy traktować jak właściciela przedmiotowej nieruchomości i po osiągnięciu obrotu w wysokości 10.000 euro stanie się Pan podatnikiem podatku VAT z tytułu wynajmu lokalu mieszczących się w budynku przy ul. ... K.?
Pana zdaniem do czasu zakończenia postępowania spadkowego Pani P. powinna odprowadzać w imieniu Pani M. podatek VAT związany z najmem w/w lokali użytkowych. Skoro nie ma dokumentu (postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) potwierdzającego, że jest Pan właścicielem w/w nieruchomości, nie może się Pan stać podatnikiem podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków?Podgórze w postanowieniu z dnia 16.05.2006 r. nr PP/443-48/06 uznał Pana stanowisko za nieprawidłowe.
Stwierdził, iż pomimo braku postanowienia sądu o nabyciu spadku jest Pan podatnikiem podatku VAT z tytułu wynajmu lokali użytkowych, gdyż zarządza Pan przedmiotową nieruchomością i czerpie z niej pożytki w postaci opłat za wynajem.
Na powyższe postanowienie zażalił Pan się pismem z dnia 6.06.2006 r., w którym poinformował Pan dodatkowo, iż sprawa spadkowa toczy się z Pana powództwa, ale w toku postępowania okazało się, że Pani M. miała jeszcze dwie córki z pierwszego małżeństwa. A ponadto ze względu na pewne nieścisłości związane z nazwiskiem spadkodawczyni postępowanie sądowe prowadzone jest przy udziale prokuratury. W związku z tym sąd może w ogóle nie wydać postanowienia o nabyciu spadku, albo może przyznać po 1/3 części spadku każdemu ze spadkobierców. Wtedy zmieni sie zupełnie kwota osiąganych miesięcznie przychodów z najmu. Dlatego nie jest zasadnym traktowanie Pana jako jedynego spadkobiercę Pani M. Skarb Państwa nie poniesie żadnego uszczerbku jeżeli podatek VAT będzie odprowadzany nadal, do czasu zakończenia postępowania spadkowego, w imieniu Pani M., jako hipotetycznej właścicielki w/w nieruchomości.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa o odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Podatnikami, zgodnie z art. 15 ust. 1 w/w ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje, co wynika z ust. 2 tego artykułu, czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Powyższe przepisy mają zastosowanie do czynności faktycznie wykonywanych, bez względu na okoliczność posiadania, bądź nie, uprawnień do ich wykonywania w świetle przepisów prawa cywilnego. Jeżeli zatem skutecznie wynajmuje Pan przedmiotowe lokale użytkowe, osiągając z tego tytułu pożytki, to jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ww. ustawy, prowadzącym działalność opodatkowaną tym podatkiem, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.
Dodatkowe okoliczności, które podał Pan w zażaleniu nie wpływają na ocenę prawną zawartą w zaskarżonym postanowieniu. Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym aktualnie przedmiotowa nieruchomość wchodzącą w skład spadku jest w Pana posiadaniu, Pan nią zarządza i ponosi z jej wynajmu pożytki w postaci opłat. Z pełnomocnictwa dołączonego do wniosku wynika bowiem, iż umowy najmu wszystkich lokali znajdujących się w przedmiotowej nieruchomości zawierane są z najemcami przez Panią P. działająca w Pana imieniu i na Pana rachunek.
W związku z powyższym jest Pan podatnikiem podatku VAT z tytułu wynajmu przedmiotowych lokali użytkowych, pomimo braku postanowienia sądu o nabyciu spadku. Zgodnie z art. 113 ust. 1 do momentu, gdy wartość sprzedaży nie przekroczy kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro przysługuje Panu zwolnienie z podatku VAT. Przed dniem utraty zwolnienia z opodatkowania (przekroczenia 10.000 euro) zobowiązany jest Pan, zgodnie z art. 96 ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT, do złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego na druku VAT-R.
Dyrektor Izby Skarbowej informuje dodatkowo, iż w prawie podatkowym nie występuje pojęcie ?hipotetycznego podatnika?, oraz że za podatnika nie może być uznana osoba zmarła.
Z w/wymienionych względów Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie orzekł jak w sentencji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY