Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy biegli sądowi i tłumacze przysięgli, którzy nie osiągnęli przychodów w wysokości 10.000 euro nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

sygnatura: PP-I-005/221/AB/06

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-08-23

słowa kluczowe:biegły sądowy, opinia biegłego, opinia rzeczoznawcy, opodatkowanie dochodów, podatnik podatku od towarów i usług, Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), tłumacz

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Głubczycach z dnia 14 lipca 2006r., Nr PO III-443/KP/16/06, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20.04.2006r. (data wpływu 21.04.2006r.) Jednostka zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie ?czy biegli sądowi i tłumacze przysięgli, którzy nie osiągnęli przychodów w wysokości 10.000 euro nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?? Z opisanego przez Jednostkę w uzupełnieniu wniosku z dnia 12.07.2006r. /wpływ 13.07.2006r./ stanu faktycznego wynika, że biegły sądowy, tłumacz przysięgły ubiega się o przyznanie wynagrodzenia za wykonaną na zlecenie sądu czynność związaną z prowadzonym postępowaniem sądowym. Czynności biegłych sądowych wykonywane są z zakresu:

 1. geodezji i kartografii,
 2. techniki samochodowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów,
 3. rolnictwa,
 4. badania dokumentów,
 5. szacowania nieruchomości,
 6. budownictwa ogólnego,
 7. ruchu drogowego i techniki samochodowej,
 8. grafologii oraz lekarze
 9. specjalista ortopeda, traumatolog,
 10. patomorfolog,
 11. psychiatra,
 12. psycholog.

W przedmiotowym wniosku Jednostka przedstawiła własne stanowisko w sprawie, stwierdzając, że zgodnie z art. 113 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Zatem biegli i tłumacze przysięgli, którzy nie osiągnęli przychodów w wysokości 10.000 euro nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Ponadto Jednostka zaznaczyła, że nie posiada informacji, co do toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej wobec biegłych sądowych, a także co do prowadzenia przez nich działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Naczelnik Urzędu Skarbowego w Głubczycach wydał postanowienie z dnia 14 lipca 2006r., Nr PO III-443/KP/16/06, w którym uznał stanowisko Jednostki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, iż ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wyłączono usługi rzeczoznawstwa z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN z 1995r., rzeczoznawca to: ?specjalista powołany do wydawania orzeczeń lub opinii w sprawach spornych, wchodzących w zakres jego kwalifikacji zawodowych, biegły, ekspert, rzeczoznawca sądowy?. W świetle powyższego, wykonujący czynności biegłego sądowego na zlecenie Sądu nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust.1 i 9 ustawy. Oznacza to, że z tytułu świadczenia tych usług, biegły sądowy staje się podatnikiem podatku od towarów i usług niezależnie od wysokości osiągniętego obrotu.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdza, iż stanowisko Jednostki jest prawidłowe.

Objęcie podatkiem od towarów i usług czynności dokonywanych przez biegłych sądowych będzie miało miejsce wówczas, gdy zostaną one uznane za usługi w rozumieniu ustawy o VAT, zaś biegły sądowy w zakresie ich świadczenia będzie podatnikiem VAT.
Nie budzi wątpliwości, iż czynności biegłych sądowych stanowią usługi, ich istotą jest bowiem dokonanie na zlecenie określonego świadczenia ? wydanie opinii, ekspertyzy. Świadczenie to nie jest dostawą towarów. Jest ono także wykonywane za wynagrodzeniem. Mamy zatem do czynienia z czynnością opodatkowaną ? odpłatnym świadczeniem usług.

Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
W świetle art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2?9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.
Możliwość stosowania przytoczonego powyżej przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy, a tym samym wyłączenia poza definicję działalności gospodarczej czynności wykonywanych przez biegłych sądowych, jak wynika z treści tego przepisu, uzależniona jest od łącznego spełnienia kryteriów wskazanych w tym przepisie, zatem czynności wykonywane przez biegłych sądowych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10 000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Zwolnienia, o którym mowa powyżej, w myśl art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, nie stosuje się do świadczących usługi prawnicze, usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. W art. 113 ust.14 pkt 2 ustawy wskazano natomiast, że minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia listę towarów i usług, o których mowa powyżej.
W załączniku do rozporządzenia z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798), stanowiącym listę towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, w poz. 37 wskazano ?rzeczoznawstwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego?.
Należy przy tym zauważyć, że wskazane w przedmiotowym załączniku pojęcie ?rzeczoznawstwo? jest znacznie szerszym pojęciowo terminem niż ?doradztwo?, o którym mowa w art.113 ust.13 pkt 2 ustawy.
Ustawa o podatku od towarów i usług stanowi źródło prawa wyższego rzędu w stosunku do uzupełniających ją aktów wykonawczych ? rozporządzeń. Na gruncie ustawy sprecyzowane są granice swobody działania organu wydającego przepisy wykonawcze. Przepisy wykonawcze są zatem wydawane na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie, które określa m.in. wytyczne dotyczące treści aktu wykonawczego. Jak już wskazano powyżej, zgodnie z art. 113 ust. 14 pkt 2 ustawy, lista towarów i usług określona w drodze rozporządzenia powinna dotyczyć usług, o których mowa w ust.13 pkt 2. Przepis ten określa szczegółowo treść aktu wykonawczego.

Wobec powyższego lista towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podmiotowe, o których mowa w art. 113 ust.1 i 9 ustawy, stanowiąca załącznik do ww. rozporządzenia, w związku z brzmieniem art.113 ust.14 pkt 2 ustawy, dotyczy usług, o których mowa w ust.13 pkt 2 ? usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa oraz usług jubilerskich. W związku z tym poz. 37 ww. załącznika do rozporządzenia dotyczy usług w zakresie doradztwa, mieszczącego się w szerszym pojęciowo rzeczoznawstwie, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt (...).
Ponieważ czynności wykonywane przez biegłych sądowych w postępowaniu sądowym na zlecenie sądu, policji czy prokuratury nie stanowią czynności z zakresu doradztwa, zatem wyłączenie, o którym mowa w art. 113 ust.13 pkt 2 ustawy nie ma zastosowania w stosunku do biegłych sądowych. Tym samym biegli sądowi mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust.1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednocześnie należy wskazać, że zgodnie z klasyfikacją dokonaną przez Ośrodek Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi wykonanie czynności biegłego sądowego przez lekarza specjalistę polegającego na wydaniu opinii dotyczących stanu zdrowia pacjentów w oparciu o przeprowadzone badania oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00- ?Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów i chirurgów?. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług /Dz. U. nr 89, poz. 844 ze zm./ dla celów podatkowych nadal stosuje się PKWiU wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997r. /Dz. U. nr 42, poz. 264 ze zm./, gdzie opisane usługi mieściły się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00.
Zgodnie z treścią art. 43 ust 1 pkt 1, w związku z brzmieniem poz. 9 załącznika nr 4 ustawy o VAT zwolniono od opodatkowania klasyfikowane według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem ex 85- usługi w zakresie ochrony zdrowia, z wyjątkiem usług weterynaryjnych. W związku z powyższym świadczenie usług polegających na wydawaniu opinii w charakterze biegłego sądowego z dziedziny specjalizacji i chirurgii korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatków od towarów i usług.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY