Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Zapyanie w sprawie sprzedaży działek

sygnatura: 1401/VR/4407/14-68/06/AP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-08-31

słowa kluczowe:działki, sprzedaż gruntów

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 239 i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz.60), art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 15 ust. 1 i 2 z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 maja 2006r. złożonego przez Panią Dorotę P. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 24 kwietnia 2006r., znak 1438/443/50-22/2006/AO uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie z dnia 30 stycznia 2006r. uzupełnionym w dniu 10 marca 2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów i uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 30 stycznia 2006r., Pani Dorota P. zwróciła się o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż Strona jest właścicielką działek budowlanych nabytych przez przejęcie gospodarstwa rolnego w Wilanowie 22 lata temu w formie darowizny. W 1993r. Strona sprzedała dwie działki a obecnie chce sprzedać następne cztery działki ( jednym aktem notarialnym na rzecz kilku osób fizycznych) Wyżej wymienione działki są przyległe do siebie, przy czym każda z nich ma wyodrębnioną księgę wieczystą.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wydał postanowienie z dnia 24 kwietnia 2006r., znak 1438/443/50-22/2006/AO uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego powołując stosowne przepisy zajął stanowisko, iż dokonywaną dostawę działek budowlanych należy sklasyfikować jako działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Strona z zachowaniem ustawowego terminu złożyła zażalenie, w których nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów.

Uzasadniając zażalenie Strona podnosi, iż zamierzona przez nią transakcja sprzedaży będzie pierwszą po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług i z uwagi na fakt, ze prawo nie działa wstecz nie można powoływać się na transakcje które zostały dokonane przed jej wejściem w życie.Ponadto Strona wskazuje, iż wyprzedaż swojego majątku otrzymanego po przodkach nie stanowi działalności gospodarczej, lecz jest życiową koniecznością.

W dalszej części Pani P. powołuje się na postanowienie wydane w zakresie podatku dochodowego, w którym uznano, że sprzedaż majątku otrzymanego z tytułu spadku lub darowizny nie jest dochodem, tak więc jej zdaniem czynności te nie powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

Dodatkowo Strona podnosi, iż za przedmiotowy teren opłaca podatek rolny w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Wilanów.

W piśmie z dnia 12 czerwca 2006r. Pani P.stwierdza ponadto, iż w przyszłości nie zamierza więcej dokonywać sprzedaży działek, a pozostałe działki przekaże rodzinie.


Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona jest właścicielką sąsiadujących ze sobą nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie - dzielnica Wilanów dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste. Nieruchomości te Strona nabyła w 1984 roku tytułem darowizny gospodarstwa rolnego. Pani Pietnowska zamierza zbyć cztery nieruchomości jednym aktem notarialnym na rzecz kilku osób fizycznych.

Według Strony w związku z faktem iż transakcję sprzedaży nieruchomości traktuje ona jako jednorazową i nie zamierza dokonywać takich czynności w przyszłości w sposób częstotliwy to należy traktować ją jako nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest ograniczony przez dwa czynniki: przedmiotowy i podmiotowy. Mając na uwadze zakres przedmiotowy ustawy, a zatem art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, do towarów zaś, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy zalicza się także grunty. Od chwili wejścia w życie tych przepisów, tj. od 1 maja 2004r. zasadą jest więc opodatkowanie dostawy gruntów podatkiem od towarów i usług. Nie w każdym jednak przypadku pojawi się jednak faktyczne obciążenie tym podatkiem. Aby odpłatna dostawa gruntów budowlanych podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług musi być realizowana przez podatnika tego podatku, a jej przedmiotem winna być nieruchomość gruntowa zabudowana lub niezabudowana stanowiąca teren budowlany lub przeznaczony pod zabudowę.

Analizując zakres podmiotowy należy wskazać, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Z definicji zawartej w art. 15 ust. 2 ww. ustawy wynika, że działalność gospodarcza w rozumieniu podatku od towarów i usług to przede wszystkim profesjonalny obrót gospodarczy, realizowany w sposób zorganizowany, a co za tym idzie ciągły. Również za działalność gospodarczą uznaje się czynności z zakresu działalności produkcyjnej, handlowej lub usługodawców wykonywane sporadycznie, a nawet jednorazowo - jednak jedynie wtedy, gdy okoliczności wykonania transakcji wskazują na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy.

Na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004r. wykonywanie takich czynności należy uznać za działalność gospodarczą, a ww. podmiot za podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy, co skutkuje opodatkowaniem podatkiem VAT wykonywanych przez ten podmiot czynności.

Z przedstawionego stanu faktycznego niniejszej sprawy wynika, że Pani P. podejmie działania zmierzające do sprzedaży czterech działek budowlanych w jednym miejscu i czasie, która to sprzedaż będzie objęta jedną czynnością prawną, tj. zostanie sporządzony jeden akt notarialny na okoliczność zbycia przedmiotowych gruntów dla kilku osób fizycznych na współwłasność.Ponadto Wnioskodawczyni w pismie z dnia12 czerwca 2006r. oświadczyła, że nie będzie w przyszłości dokonywała transakcji o tym charakterze.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie jedność miejsca i czasu dostawy, a także objęcie czynności jednym aktem notarialnym świadczą o tym, że jest to transakcja jednorazowa, bez zamiaru wykonywania tych czynności w sposób częstotliwy, wobec tego Strona sprzedająca nie będzie miała statusu podatnika podatku od towarów i usług.

W tym miejscu należy zauważyć, iż powoływanie się Organu I instancji na okoliczność wcześniejszego zbycia nieruchomości gruntowych jest niesłuszne, gdyż czynności tej Strona dokonała w 1993r., tj przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY