Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności biegłych sądowych działających na zlecenie policji prokuratury lub sądu.

sygnatura: PP-B/406z-11/06/AK

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2006-07-06

słowa kluczowe:biegły sądowy, działalność gospodarcza, podatnik, usługi medyczne

DECYZJA

Na podstawie art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 24 maja 2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z dnia 18 maja 2006 r., znak TP/443-25/06 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług ? odmawiam zmiany zaskarżonego postanowienia.

UZASADNIENIE:

Pismem z dnia 23 lutego 2006 r. p. J. K. zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w kwestii opodatkowania przedmiotowym podatkiem czynności biegłych sądowych działających na zlecenie policji, prokuratury lub sądu.

W ocenie podatnika powyższe czynności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Postanowieniem z dnia 18 maja 2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Jeżyce udzielił interpretacji w powyższym zakresie uznając, iż czynności wykonywane przez biegłych sądowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W dniu 24 maja 2006 r. wniesione zostało zażalenie, w którym skarżący podtrzymując stan faktyczny przedstawiony we wniosku z dnia 22 lutego 2006 r. zmienia swoje stanowisko w sprawie stwierdzając, iż wykonywane przez niego czynności mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.12.12-00.00 ?Konsultacje i leczenie prowadzone przez lekarzy specjalistów i chirurgów?, a zatem korzystają ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przewidzianego dla usług z zakresu ochrony zdrowia.

Mając na uwadze powyższe stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu przedmiotowym podatkiem podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 tej ustawy, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa, co wynika z brzmienia art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy. Zatem sam fakt wykonywania pewnych czynności z nakazu władzy, np. sądu, nie jest kryterium do uznania, że świadczenie nie jest wykonywane w sposób samodzielny.

W świetle art. 15 ust. 1 i 2 cyt. ustawy podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, która obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym także osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Za wykonywaną działalność gospodarczą nie uznaje się natomiast czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich (por. art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o p.t.u.).

Reasumując oceny stosowania przepisów cyt. ustawy w odniesieniu do czynności wykonywanych na zlecenie prokuratury, policji oraz sądu przez biegłych sądowych należy dokonywać w świetle uregulowań zawartych w art. 15 ust. 3 pkt 3 tej ustawy, tj. pod kątem kryterium decydującym o uznaniu tych osób za podatników podatku od towarów i usług.

Czynności wykonywane przez biegłych sądowych są co prawda wymienione w art. 13 pkt 6 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże nie stanowią one samoistnej przesłanki, aby je uznać za nie podlegające opodatkowaniu. Jak wskazano powyżej istotne znaczenie dla omawianego zagadnienia ma kwestia odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

W przypadku zaś wykonywania przez biegłego czynności zleconych przez organa dochodzenia, czy też sąd organy te nie biorą na siebie odpowiedzialności za czynności biegłego. Opinia biegłego w postępowaniu dochodzeniowym stanowi materiał dowodowy i podlega ocenie, czy wystąpiła określona przesłanka do zastosowania odpowiednich procedur, jednak za treść samej opinii pod rygorem odpowiedzialności karnej odpowiada biegły. Podobnie rzecz ma się w przypadku wykonywania omawianych czynności na zlecenie sądu. Sąd ?odpowiada? za wydany wyrok w przedmiotowej sprawie, nie ma natomiast tożsamości czynności sądu i biegłego, których odbiorcą jest uczestnik postępowania sądowego. To, że zarówno sąd jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego procesu wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne jako rzeczoznawca w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Przed objęciem funkcji biegły składa przyrzeczenie, iż powierzone mu obowiązki wykonywać będzie z całą sumiennością i bezstronnością. Nikt zatem nie powinien mieć wpływu na treść jego pracy (sporządzenia stosownej opinii). Z powyższych względów czynności wykonywane przez biegłych sądowych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ww. ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w powołanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o p.t.u. odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę. Tym samym czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych.

W postępowaniu przed organem I instancji niniejsza sprawa rozpatrywana była w aspekcie zwolnienia (wyłączenia) z opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności biegłych sądowych w ogóle, a zatem w świetle powyższego brak jest podstaw do zmiany postanowienia organu podatkowego w zakresie nie uznania stanowiska podatnika. Zgodnie bowiem z art. 14a Ordynacji podatkowej naczelnik urzędu skarbowego udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w stosunku do przedstawionego przez podatnika wniosku.

Jednakże ustosunkowując się do zarzutów oraz stanowiska podatnika zawartego w odwołaniu dodatkowo wyjaśniam:

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 9 zał. Nr 4 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku usługi kwalifikowane wg symbolu PKWiU ex 85 ?usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych (PKWiU 85.2)?.

Jeżeli więc podatnik w ramach pełnionej funkcji biegłego sądowego świadczy usługi, które mieszczą się w ww. grupowaniu PKWiU 85, to ma prawo zastosować w tym zakresie zwolnienie od przedmiotowego podatku.

Jednocześnie nadmieniam, iż w postępowaniach dotyczących interpretacji przepisów nie podlega ocenie ze strony organów podatkowych prawidłowość klasyfikacji usług, gdyż organy te nie są uprawnione do dokonywania wykładni w tym zakresie. Poza tym to na podatniku ciąży obowiązek ustalenia prawidłowej klasyfikacji statystycznej w odniesieniu do świadczonych przez niego usług, w szczególności gdy usługi te korzystają z preferencyjnych stawek opodatkowania bądź są zwolnione od podatku. W wydawanych zaś na podstawie art. 14 a i art. 14 b Ordynacji podatkowej postanowieniach oraz decyzjach organy podatkowe dokonują jedynie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Orzeczono zatem jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez podatnika stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny. Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla podatnika (por. art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

W przypadku zmiany przepisów podatkowych interpretacja przestaje wiązać.

Wykonanie niniejszej decyzji podlega wstrzymaniu do dnia upływu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego; w przypadku złożenia skargi do czasu zakończenia postępowania przed tym sądem (por. art. 14 § 6 O.p.).

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY