Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy dostawa działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1401/VR/4407/14-20/06/AP

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-06-06

słowa kluczowe:częstotliwość wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, działalność gospodarcza, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8/2005, poz.60), art. 5 ust. 1 pkt. 1, art. 15 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 7 lutego 2006r. złożonego przez Państwa C oraz zażalenia z dnia 7 lutego 2006r. złożonego przez Pana J. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 26 stycznia 2006r., znak 1438/443/382-257/2006/AO uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawców przedstawione w piśmie z dnia 27 października 2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


odmówić uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów


U Z A S A D N I E N I E


Wnioskiem z dnia 27 października 2005r., Państwo C. zwrócili się o interpretację przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, iż w 1991r. Wnioskodawcy kupili siedlisko gospodarstwa rolnego zabudowanego budynkiem mieszkalnym, oraz zabudowaniami gospodarczymi, o powierzchni terenu 8.970 m2 Strony wykorzystywały przedmiotową działkę na cele mieszkalne i rekreacyjne. Na wniosek właścicieli teren ten został podzielony na 15 działek budowlanych w tym jedna wydzielona na drogę dojazdową.

Zdaniem Państwa C sprzedaż przedmiotowej nieruchomości składającej się obecnie z 15 działek budowlanych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, iż czynności te mają charakter okazjonalny, jednorazowy i Strony nie mają zamiaru dokonywać powtórnie takich czynności w przyszłości.

Po rozpatrzeniu powyższego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów wydał postanowienie z dnia 26 stycznia 2006r., znak 1438/443/382-257/2006/AO uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawców.

W wydanym postanowieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął stanowisko, iż dokonanie podziału nieruchomości gruntowej i w efekcie czynności sprzedaży tej nieruchomości jako dziełek budowlanych będą miały charakter częstotliwy. Zatem dostawa przedmiotowych działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Na powyższe postanowienie Strony oraz Pełnomocnik złożyli zażalenia w których nie zgadzają się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów i wnoszą o zmianę w drodze decyzji zaskarżonego postanowienia poprzez przyjęcie, iż sprzedaż jednej nieruchomości w formie wydzielonych działek budowlanych, zakupionych uprzednio na własne cele mieszkaniowe z jednoczesnym zastrzeżeniem okazjonalności tej sprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W zażaleniach Strona oraz Pełnomocnik podnoszą następujące zarzuty:

1.naruszenie przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

2.postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, linią orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, z linią wymiaru sprawiedliwości oraz poglądami doktryny. Przede wszystkim zaś pomija oczywiste, przytoczone we wniosku fakty, które implikują konieczność indywidualnego potraktowania wnioskodawców, a co za tym idzie, implikują konieczność stwierdzenia braku podmiotowości Stron, jako podatników podatku od towarów i usług.


Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza co następuje:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strony od 1991 roku są współwłaścicielami siedliska gospodarstwa rolnego zabudowanego budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi o powierzchni 8.970m2. W związku z podjęciem decyzji o sprzedaży tej nieruchomości została ona na Państwa wniosek podzielona na 15 działek budowlanych (wliczając działkę wydzieloną na drogę dojazdową).

Stoją państwo na stanowisku, iż ewentualna sprzedaż będzie dotyczyła jednej nieruchomości, jedynie wydzielonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami na kilkanaście działek, która będzie miała charakter okazjonalny i jednorazowy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, do towarów zaś, zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy zalicza się także grunty. Od chwili wejścia w życie tych przepisów, tj. od 1 maja 2004r. zasadą jest więc opodatkowanie dostawy gruntów podatkiem od towarów i usług.

Stosownie do postanowień art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 11 marca 2004r. podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców , w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych - art. 15 ust. 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług.

Wskazać w tym miejscu należy, iż dostawa gruntu podlega opodatkowaniu nie tylko wówczas, gdy dokonywana jest przez podatnika podatku od towarów i usług. Również osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej jest obowiązana do opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonanej dostawy gruntu, jeżeli okoliczności wskazują na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.Przez zamiar częstotliwości prowadzenia działalności gospodarczej należy tutaj rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzonej działalności.

Aktualne pozostaje stanowisko doktryny, wyrażone m.in. w orzeczeniu z dnia 30 kwietnia 1999r., sygn. Akt I SA/Lu 233/98, że "Okoliczności wskazujące na zamiar wykonywania usług w sposób częstotliwy (...) muszą istnieć w chwili ich wykonywania w rozumieniu ustawy, a nie w okresie późniejszym." Zatem aby działalność nie nosiła znamion wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie może być realizowana w warunkach wskazujących na zamiar powtarzania czynności.

Trzeba zauważyć, iż o kwestii częstotliwości nie decyduje czasokres wykonywania czynności (rok, dwa czy pięć lat) ani też ilość dokonywanych transakcji - sprzedanych działek. Decydującym kryterium jest fakt powtarzalności czynności. Powtarzalność ta może odbywać się w sposób nieregularny - czyli niekoniecznie w tych samych odstępach czasowych, zaś za każdym razem można dokonać dostawy zarówno jednej lub większej ilości działek.

Zatem w sytuacji gdy osoba w chwili dokonywania dostawy pierwszej działki będzie miała świadomość, iż będzie dokonywała dalszych dostaw działek wyodrębnionych z przekształconego gruntu rolnego - będziemy mieli do czynienia z częstotliwością wykonywania czynności.

Taką świadomość Państwo C. mają, o czym świadczy już sam fakt dokonania podziału nieruchomości gruntowej i chęć sprzedaży tej nieruchomości jako działek budowlanych.

W takiej sytuacji dostawa zarówno pierwszej jak i następnych - kolejnych działek - będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - w myśl art. 5 ust. 1 pkt. 1 - w związku z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r., a osoby dokonujące tych dostaw staną się podatnikami podatku od towarów i usług już w momencie dostawy pierwszej działki.

Na podkreślenie zasługuje stanowisko zawarte w Szóstej Dyrektywie Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG).

Artykuł 4 niniejszej Dyrektywy - (Tytuł IV) określa, iż "podatnikiem" jest każda osoba wykonująca samodzielnie w dowolnym miejscu działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. - (ust. 1). Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie działania producentów, handlowców lub osób świadczących usługi włączając w to górnictwo, działalność rolniczą i wykonywanie wolnych zawodów. Używanie dóbr materialnych i nie materialnych dla celów zarobkowych w sposób ciągły jest również uważane za działalność gospodarczą -(art. 2).

Jak stanowią postanowienia art. 4 ust. 3 lit. b cyt. Dyrektywy państwa członkowskie mogą również uważać za podatnika każdego kto okazjonalnie wykonuje transakcje związane z działalnością, o której mowa w ust. 2, a w szczególności dostawę terenów budowlanych. Przez pojęcie "teren budowlany" rozumie się każdy nie uzbrojony lub uzbrojony teren, uznany za teren budowlany przez państwa członkowskie.

Odnosząc się ponadto do argumentu Stron, że ewentualna sprzedaż będzie dotyczyła jednej nieruchomości, jedynie wydzielonej, zgodnie z obowiązującymi przepisami na kilkanaście działek, która będzie miała charakter okazjonalny i jednorazowy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie pragnie wskazać na dyspozycję zawartą w art. 58 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o księgach wieczystych i hipotece Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia określi, szczegółowy sposób prowadzenia ksiąg wieczystych, wzory ksiąg wieczystych oraz szczegółową treść i sposób dokonywania wpisów w księgach wieczystych.

Jak stanowi § 36 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001r. w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001r., Nr 102, poz. 1122 ze zm.) w razie odłączenia części nieruchomości zakłada się dla tej części osobną księgę wieczystą, chyba że ma ona być połączona z inną nieruchomością, dla której księga jest już prowadzona. Paragraf 26 ww. rozporządzenia mówi o wzorze zawiadomienia o zmianie właściciela.

W takim stanie rzeczy nie można mówić, że sprzedaż wydzielonych z nieruchomości działek stanowiła będzie jedno nabycie i jedną dostawę. Każda działka stanowi bowiem odrębną nieruchomość.

W tym stanie rzeczy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY