Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Stacja Sanitarno-Epidemiologicza z tytułu wykonywanych czynności statutowych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług). Stacja prowadzi również działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie badań i analiz składu oraz czystości substancji - opodatkowaną podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 %. Jaki wystawić dokument na tą sprzedaż i w jaki sposób ustalić proporcję, o której mowa w art.90 ust.3 ww. ustawy?

sygnatura: NS/PP/44071/6/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie Ośrodek Zamiejscowy w Nowym Sączu

data: 2006-06-21

słowa kluczowe:działalność statutowa, proporcja, umowa cywilnoprawna, wystawienie faktury

DECYZJA

Na podstawie art.14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpatrzeniu zażalenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (pismo z dnia 15.05.2006r. Nr uzupełnione pismem z dnia 18.05.2006r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 28.04.2006r. Nr P.P./443/3/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług zmienia zaskarżone postanowienie organu I instancji.

UZASADNIENIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wnioskiem z dnia 08.02.2006r. uzupełnionym pismem z dnia 23.02.2006r. zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług.Według stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z tytułu wykonywanych czynności statutowych nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług -z godnie z art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
Stacja prowadzi również działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług zaliczonych wg Urzędu Statystycznego do symbolu PKWiU 74.30.11-00.00 " Usługi w zakresie badań i analiz składu oraz czystości substancji" opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wg stawki 22 %.Pytanie Jednostki dotyczyło rodzaju wystawianych dokumentów i sposobu ustalenia proporcji , o której mowa w art.90 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zdaniem Jednostki czynności, w stosunku do których Stacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, winny być dokumentowane rachunkami , o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ). Dochody z wykonywanych czynności w stosunku do których Stacja nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług nie powinny być również uwzględniane przy ustalaniu proporcji , o której mowa w art. 90 ust.3 ustawy o podatku od towarów i usług.
Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku wydał postanowienie z dnia 28.04.2006r, w którym stwierdził, że stanowisko przedstawione w ww wniosku nie jest stanowiskiem prawidłowym.
Na postanowienie to Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem wniosła zażalenie pismem z dnia 15.05.2006r. W zażaleniu Jednostka podała, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna działa w oparciu o ustawę z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. Z 1998r. Nr 90, poz.575 ze zm.). Z tytułu wykonywanych czynności nałożonych tą ustawą nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych nie uznaje się za podatnika podatku od towarów i usług zgodnie z art.15 ust.6 ustawy jako organu władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa , dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych . Dochody uzyskane z tej działalności nie powinny być również ujmowane do wyliczenia wskaźnika proporcji. Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uważa, że czynności świadczone w działalności podstawowej (statutowej) winny być dokumentowane rachunkami. Z kolei czynności wykonywane na podstawie umów cywilnoprawnych winny być dokumentowane fakturami VAT od momentu utraty zwolnienia podmiotowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie rozpatrując zażalenie na postanowienie stwierdził, co następuje:
Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane , z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Z przepisów ustawy z dnia 05.06.1998r. o administracji rządowej w województwie ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 80, poz.872) wynika ,że państwowi inspektorzy sanitarni są organami administracji rządowej niezespolonej .Są to więc organy władzy publicznej.Z powyższego wynika, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w zakresie realizowanych zadań nałożonych na nią przepisami prawa, dla relizacji których została powołana, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Stosownie do art. 106 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług, do wystawiania faktur VAT są obowiązani podatnicy , o których mowa w art.15 ustawy.
Skoro art.15 ust.6 ustawy o VAT wyłącza z grupy podatników VAT organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, organy te oraz urzędy je obsługujące nie mają obowiązku wystawiania faktur w zakresie wykonywanych czynności w ramach realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Czynności te winny być dokumentowane rachunkami, o których mowa w art. 87-90 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm).

Z art. 90 ust. 1 wym ustawy wynika, że w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego. Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ww przepisie podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (art. 90 ust 2 ww ustawy). W przypadku gdy proporcja przekroczyła 98 % - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego (art.90 ust. 10 ww ustawy). Proporcję tą zgodnie z art.90 ust. 3 i 4 wym ustawy ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w całkowitym obrocie Podatnika. Proporcję określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalana proporcja.
W związku z przytoczonymi wyżej przepisami przy ustalaniu proporcji nie należy uwzględniać dochodów uzyskanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w ramach działalności podstawowej (statutowej) , gdyż zgodnie z art.15 ust.6 ustawy o VAT, w zakresie realizowanych zadań wykonywanych w ramach działalności statutowej organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy nie uznaje się za podatników podatku VAT.
W mianowniku proporcji , o której wyżej mowa winna znajdować się wyłącznie suma wynikająca z obrotu uzyskanego z tytułu świadczenia usług na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych od podatku.
Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY