Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę w planie zagospodarowania przestrzennego, wydzielonych z użytków rolnych nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

sygnatura: 1401/VR/006/14-1485/05/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-05-10

słowa kluczowe:samodzielna działalność gospodarcza, sprzedaż gruntów, sprzedaż nieruchomości, użytki rolne

D e c y z j a


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r, Nr 8, poz.60 ze zm.), art. 2 pkt 6, art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z urzędu uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia 23.11.2005r nr US40/VAT/I/2290/2005/ADB uznające za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy Pani Ireny W. przedstawione we wniosku z dnia 04.11.2005r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego .


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia 23.11.2005r nr US40/VAT/I/2290/2005/ADB wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie informacji: czy sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę w planie zagospodarowania przestrzennego, wydzielonych z użytków rolnych nabytych w drodze spadku podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Strona wskazała w zapytaniu, że nie prowadzi działalności gospodarczej, a przedmiotową działkę nabyła w dniu 27 kwietnia 1985 r. w drodze spadku jako grunt orny tworzący niezabudowane gospodarstwo rolne. W celu sprzedaży nabytej nieruchomości została ona podzielona na 26 wydzielonych działek przeznaczonych poda zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.

Zdaniem Strony, sprzedaż działek w tym przypadku nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Rozpatrując wniosek Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola postanowił uznać stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia Naczelnik stwierdził, iż dokonywana przez Stronę sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt, iż jest dokonywana przez podmiot nie mający statusu podatnika, a grunty sprzedawane przez Stronę stanowią jej majątek osobisty. Zdaniem Naczelnika transakcja sprzedaży powyższych działek nie ma znamion zorganizowanej działalności gospodarczej.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie rozpatrując powyższe rozstrzygnięcie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Wola w trybie urzędowego nadzoru, stwierdza, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 5 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług pod pojęciem towaru rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Niezbędnym do uznania dostawy towarów za działalność gospodarczą jest, aby w momencie jej dokonania podatnik miał zamiar dokonywać czynności wielokrotnie. Decydującym kryterium jest fakt powtarzalności czynności.

Sposób wejścia w posiadanie nieruchomości nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Obowiązek podatkowy powstanie w przypadku, gdy tereny rolne zostaną odrolnione, a następnie sprzedawane jako tereny budowlane.

Dla ustalenia czy osoba dokonująca transakcji sprzedaży gruntu jest podatnikiem podatku od towarów i usług, istotnym jest stwierdzenie, że prowadzi ona działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli podatnik dokonuje sprzedaży gruntu przeznaczonego pod zabudowę a okoliczności wskazują, że czynności te czynione są z zamiarem ich powtarzania (kontynuowania), to zdaniem organu drugiej instancji czynności te stanowią działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W rozpatrywanym stanie faktycznym, sprzedaż 26 działek wskazuje na niewątpliwy zamiar dokonywania jej w sposób częstotliwy.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa, iż Strona uzyska status podatnika podatku od towarów i usług z chwilą sprzedaży pierwszej z wyodrębnionych działek. W sytuacji gdy podmiot w chwili dokonywania dostawy pierwszej działki budowlanej ma świadomość, iż będzie dokonywał dalszych dostaw działek- to czynność ta będzie czynnością opodatkowaną.

W myśl art.113 ust.13 pkt.1d powołanej wyżej ustawy, zwolnień od podatku od towarów i usług, o których mowa w ust.1 i 9 ( czyli przekroczenia kwoty 10.000 Euro), nie stosuje się między innymi do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę. Oznacza to, że podatnicy dokonujący dostaw tych towarów niezależnie od wielkości swoich obrotów są podatnikami podatku od towarów i usług i stosownie do art. 96 ust. 1 obowiązani są przed dniem wykonania pierwszej dostawy gruntów, złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług. Dokonując po 01.05.2004r. dostaw gruntów przeznaczonych pod zabudowę w okolicznościach wskazujących na ich częstotliwy charakter, Strona staje się podatnikiem podatku od towarów i usług zobowiązanym do odprowadzenia podatku od dokonanej dostawy.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym od 1 maja 2004r wykonywane przez Stronę w/w czynności należy zakwalifikować zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług jako działalność gospodarczą, natomiast Stronę należy uznać za podatnika podatku od towarów i usług zobowiązanego do odprowadzenia podatku od dokonanej dostawy.

W związku z powyższym organ odwoławczy uznaje za nieprawidłowe stanowisko organu I instancji zawarte w postanowieniu.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY