Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

w jaki sposób należy zarejestrować Prezydenta jako podatnika podatku od towarów i usług, w przypadku uznania, że podległa Prezydentowi nowo utworzona jednostka budżetowa - Zarząd, która została powołana wyłącznie do obsługi Skarbu Państwa w zakresie ruchomości i nieruchomości, nie może zostać uznana za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w w/w zakresie

sygnatura: 1401/VR/4407/14-144/05/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-05-19

słowa kluczowe:opłata za użytkowanie wieczyste, użytkowanie wieczyste

Decyzja


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 239, art. 233 § 1 pkt 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art.5 ust.1, art. 15 ust.6, art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście z dnia 29.09.2005 r., nr 1435/PP1/443-154b/05/AW uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 04.08.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany postanowienia organu I instancji


Uzasadnienie


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 29.09.2005 r., nr 1435/PP1/443-154b/05/AW wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w sprawie podmiotowości prawnopodatkowej z tytułu rozliczania podatku od towarów i usług od opłat rocznych za oddanie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste. W uzupełnieniu wniosku Strona doprecyzowała zapytanie prosząc o wyjaśnienie, w jaki sposób należy zarejestrować Prezydenta jako podatnika podatku od towarów i usług, w przypadku uznania, że podległa Prezydentowi nowo utworzona jednostka budżetowa - Zarząd, która została powołana wyłącznie do obsługi Skarbu Państwa w zakresie ruchomości i nieruchomości, nie może zostać uznana za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w w/w zakresie, a w związku z tym wystawiać faktur VAT i rozliczać w swoich deklaracjach VAT-7 podatku od towarów i usług wynikającego z umów cywilnoprawnych, których stroną jest Skarb Państwa.

Zdaniem Strony, Zarząd jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, gdyż wykonuje samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie czynności cywilnoprawnych dotyczących mienia Skarbu Państwa (zbycie, wydzierżawienie, użyczenie, oddanie w użytkowanie wieczyste) oraz występuje w ramach zawieranych umów, do którym ma umocowanie jako powołana do tego jednostka. W ocenie Strony również fakt, iż Zarząd otrzymał numer identyfikacyjny i został zarejestrowany jako odrębny podatnik podatku od towarów i usług również jest potwierdzeniem na to, że Zarząd posiada status podatnika podatku od towarów i usług w zakresie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście rozpoznając wniosek Strony z dnia 04.08.2005 r. uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe, stwierdzając że Prezydent jest podatnikiem podatku od towarów i usług, z uwagi na fakt, iż obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu opłat pobieranych za użytkowanie wieczyste spoczywa na organie oddającym grunt w użytkowanie wieczyste, tj. na Prezydencie. W zakresie rejestracji Prezydenta Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego uznał, iż obowiązujące przepisy prawa nie dają jednoznacznych wytycznych pozwalających rozwiązać powyższy problem. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego przyjął do wiadomości fakt, iż Miasto otrzymało od Urzędu Statystycznego w Warszawie odmowę nadania numeru identyfikacyjnego REGON wraz z uzasadnieniem, że Prezydent pełni jedynie funkcje kierownika zarządu i nie przysługuje mu w związku z tym numer identyfikacyjny REGON. W oparciu o powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, iż Prezydent, jako podmiot zobowiązany do rozliczania podatku z tytułu opłat pobieranych za użytkowanie wieczyste winien złożyć do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne w celu nadania mu numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Zdaniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego, mimo, że Urząd Statystyczny odmówił przyznania Prezydentowi numeru REGON, rejestracja jego jako podatnika podatku od towarów i usług jest możliwa, ponieważ obowiązek podania numeru REGON przy składaniu zgłoszenia identyfikacyjnego NIP2 (wypełnienia poz. nr 10) dotyczy jedynie osób posiadających wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej, a więc nie jest obligatoryjna dla Prezydenta. Dlatego też mimo, że Prezydent nie posiada numeru REGON, jest podatnikiem podatku od towarów i usług z uwagi na wykonywane czynności związane z zawieraniem umów oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste i pobieranie z tego tytułu opłat rocznych.

Na powyższe postanowienie Strona złożyła w ustawowym terminie zażalenie, w którym wnosi o uznanie za prawidłowe swojego stanowiska zawartego we wniosku.

Rozpatrując zażalenie, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa, co wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług.Oceniając zakres podmiotowy ww. czynności należy stwierdzić, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Nie uznaje się natomiast za podatnika, w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W przedmiotowej sprawie, Prezydent jest, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej. Prawo użytkowania wieczystego regulowane jest przepisami kodeksu cywilnegooraz przepisami ww. ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami. Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste jest więc czynnością cywilnoprawną, dokonywaną w ramach umowy cywilnoprawnej, o której mowa w art. 27 i nast. ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W świetle powyższego należałoby stwierdzić, iż w przypadku gruntu stanowiącegowłasność Skarbu Państwa podatnikiem VAT z tytułu czynności polegających na oddawaniu nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest właściwy organ gospodarujący tym gruntem i dokonujący samodzielnie w odniesieniu do tych nieruchomości czynności cywilnoprawnych.W przypadku Miasta to Prezydent, zgodnie z art. 11 i 23 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest organem gospodarującym mieniem Skarbu Państwa.

Jeśli chodzi o Zarząd, Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż został on powołany uchwałą Rady Miasta w ramach przyznanych jej kompetencji jako jednostka budżetowa Miasta (uchwała z dnia 2 grudnia 2004 r. Nr XLIII/1004/2004 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta pod nazwą "Zarząd" z dniem 1 stycznia 2005 r.). Mocą powyższej uchwały, Zarządowi przydzielono określone składniki majątkowe Miasta w celu wykonania nałożonych na niego zadań wynikających ze statutu Zarządu.

Zgodnie ze statutem Zarząd przygotowuje czynności związane z gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa należące do Prezydenta. Z powyższego wynika, iż Strona jest jednostką obsługującą Prezydenta w zakresie powierzonych jej zadań i dla ich realizacji została powołana. Zarząd nie przekazuje w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych należących do Skarbu Państwa, zatem nie może być podatnikiem podatku od towarów i usług w tym zakresie i tym samym nie jest uprawniony do wystawiania w swoim imieniu faktur VAT z tego tytułu. Zarząd będzie podatnikiem jedynie z tytułu czynności wykonywanych na podstawie zawartych we własnym imieniu umów cywilnoprawnych.

Stroną umów cywilnoprawnych oddania w użytkowanie wieczyste jest Prezydent. Obowiązek rozliczania podatku spoczywa na organie oddającym grunt w użytkowanie wieczyste, czyli Prezydencie, a to się wiąże koniecznością rejestracji dla celów podatku od towarów i usług, wystawiania faktur VAT, składania deklaracji oraz wykonywania innych czynności nałożonych przepisami prawa.

W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, iż podziela stanowisko organu I instancji, że Prezydent, jako podmiot zobowiązany do rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu opłat pobieranych za użytkowanie wieczyste winien złożyć do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego zgłoszenie identyfikacyjne w celu nadania mu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zgłoszenie rejestracyjne do celów podatku od towarów i usług (VAT-R).

Wbrew temu co twierdzi Strona nie jest to dowolna wykładnia przepisów, tylko interpretacja wynikająca z przepisów prawa, które zostały zawarte w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia. Okoliczność, że stanowisko zajęte przez organ I instancji jest odmienne od prezentowanego przez Stronę nie oznacza, że jest ono dowolne.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY