Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy sprzedaży podzielonych na działki gruntów rolnych, objętych planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ł. przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługowo-turystyczną stanowiących majątek własny od 1982 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłowe

sygnatura: PP/E/4407-4-3/06/I

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu

data: 2006-03-07

słowa kluczowe:działki, zagospodarowanie przestrzenne

Działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa(tekst jedn. z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Strony na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie z dnia 12 grudnia 2005r. Nr PP/443-60/05, stwierdzające, że stanowisko Podatnika, iż sprzedaż podzielonych na działki gruntów rolnych, objętych planem zagospodarowania przestrzennego wsi Ł. przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługowo-turystyczną stanowiących majątekwłasny od 1982 r. nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest nieprawidłoweodmawiam zmiany wymienionego wyżej postanowienia.

Uzasadnienie

W dniu 13.10.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 25.11.2005r. (data wpływu 28.11.2005r.). Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona jest właścicielem ziemi rolnej, którą nabyła w drodze zakupu w 1982r. W 2001 r. grunt ten został objęty planem zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że grunt ten może być przeznaczony pod zabudowę. Grunty te są podzielone na działki. Państwo K. sprzedali 7 działek, z czego od sprzedaży jednej działki po dniu 1 maja 2004r. odprowadzili podatek od towarów i usług i 4 działki przekazali w formie darowizny dla syna i synowe" Obecnie Państwo K. posiadają 31 działek, które zamierzają sprzedać luc inny sposób wyzbyć się (darowizna na rzecz swoich dzieci). Pan B. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży artykułów spożywczo-przemysłowych.

Zdaniem Podatników przedmiotowy grunt stanowi majątek osobisty Alicji K. i sprzedaż działek budowlanych wyłączona jest z opodatkowania towarów i usług, gdyż dostawy tej nie dokonuje podatnik w rozumieniu art. 15 ust. 1 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostródzie oceniając stanowisko wnioskodawcy uznał, że jest ono nieprawidłowe. Powołując się na regulację zawartą w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z póżn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego przyznał, iż czynność sprzedaży gruntów pod zabudowę będzie miała charakter częstotliwy, zatem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, bez względu na to czy sprzedaży dokonuje podatnik podatku VAT, czy osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

Na wydane postanowienie Państwo K. złożyli zażalenie, w którym twierdzą, iż nie zgadzają się z rozstrzygnięciem organu I instancji.

Zdaniem Strony sprzedawane grunty nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Takiej dostawy nie dokonuje podatnik, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku VAT. Strona podkreśla, że grunt został zakupiony w 1982r. na potrzeby prywatne. Podatnik informuje, że sprzedaż działek nie nosi znamion częstotliwości.

W przedmiotowej sprawie zważono, co następuje:

Zgodnie z brzmieniem art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotiiwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Aby stać się podatnikiem podatku VAT wystarczy więc wykonać czynności, o których mowa w art. 15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług w sposób jednorazowy jednak w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy.

W złożonym wniosku wyrażony został przez Stronę zamiar sprzedaży różnym nabywcom 30-stu działek gruntu niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę, w zażaleniu pojawia się twierdzenie, że działka została podzielona na 53 mniejsze działki z czego 7 działek przejęła gmina pod budowę dróg, a 46 działek stanowi działki budowlane. Powyższe stwierdzenie wskazuje, iż powzięto zamiar sprzedaży działek w sposób częstotliwy.

Jeżeli zatem odwołujący jako osoby fizyczne będą dokonywać sprzedaży działek budowlanych ze swojego majątku, z zamiarem powtarzania tych czynności, to przyjętą przez organ podatkowy ocenę, iż czynności te należało zakwalifikować jako działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, zaś osoba je wykonująca uzyskuje status podatnika VAT, należy uznać za słuszną.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pod pojęciem towaru w myśl art. 2 pkt. 6 cyt. ustawy rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegającychopodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjachwydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl przytoczonych powyżej przepisów, sprzedaż gruntu stanowi dostawę towaru ipodlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, przy czym dostawa terenówniezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy.

Z treści wniosku wynika jednoznacznie, iż przedmiotowe działki zgodnie z planemzagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są pod zabudowę.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę, dostawa wymienionych na wstępie działekprzeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług napodstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT tj. stawką podstawową 22%.

Biorąc powyższe pod uwagę, postanowiono jak w sentencji.

Decyzja jest ostateczna.

Na niniejszą decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi na jej niezgodność z prawem do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Olsztynie ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Olsztynie, Ośrodek Zamiejscowy w Elblągu, Plac Jagiellończyka 5, 82-300 Elbląg), w dwóch egzemplarzach w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY