Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- Czy w świetle art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie przed 1 maja 2004 r. powinno być objęte podatkiem od towarów i usług?
- Czy kwota podatku powinna być wliczona w dotychczasową opłatę, czy też doliczona do istniejącej opłaty?

sygnatura: 1401/VR/4407/14-2/06/JM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-03-08

słowa kluczowe:użytkowanie wieczyste

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 239 i art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.12.2005 r. wniesionego przez X na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 15.12.2005 r. znak 1442/TP/VAT/443/2469/05/KK, uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcyprzedstawione we wniosku złożonym w dniu 27.10.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


postanawia


odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji


Uzasadnienie


Z treści pisma z dnia 27.10.2005r wniesionego przez Stronę wynika, iż pobiera opłaty roczne z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.Podatnik pyta:

    - Czy w świetle art. 8 ustawy o podatku od towarów i usług oddanie nieruchomości w wieczyste użytkowanie przed 1 maja 2004 r. powinno być objęte podatkiem od towarów i usług?
    - Czy kwota podatku powinna być wliczona w dotychczasową opłatę, czy też doliczona do istniejącej opłaty?

Zdaniem Strony przekazanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste należy uznać za dostawę towaru, a nie świadczenie usług, jest to bowiem przekazanie do dysponowania gruntem jak właściciel.

Zatem jeżeli ustanowienie prawa wieczystego użytkowania miało miejsce przed 01.05.2004 r., a więc gdy obowiązywały przepisy starej ustawy o VAT, to taka dostawa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie ustawy obecnie obowiązującej. Opłaty te dotyczą bowiem czynności nie podlegającej opodatkowaniu - oddaniu w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, które miały miejsce w przeszłości.

Odnośnie kwestii wliczania w dotychczasową opłatę, czy też doliczania do istniejącej opłaty kwoty podatku, Strona Stoi na stanowisku, że ustalona opłata za użytkowanie wieczyste jest kwotą netto. Zatem kwota podatku powinna być doliczana do dotychczasowej opłaty.


Postanowieniem z dnia 15.12.2005 r. znak 1442/TP/VAT/443/2469/05/KK Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 27.10.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, iż oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem usług w rozumieniu przepisu art. 8 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ podatkowy pierwszej instancji stwierdził ponadto, że kwestii: czy podatek od towarów i usług doliczyć do opłaty za użytkowanie wieczyste, czy też jest on już zawarty w tych opłatach nie regulują przepisy podatkowe. Kwestia ta powinna być uregulowana w umowach zawartych z użytkownikami wieczystymi, a organ podatkowy nie może narzucać ich treści.


Na wyżej wymienione postanowienie Strona złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej, z którego wynika, że nie zgadza że stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie i wnosi o jego uchylenie.

Strona nie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, stoi bowiem na stanowisku, że przekazanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste należy uznać za dostawę towaru, a nie świadczenie usług.

Strona podtrzymuje stanowisko, przedstawione we wniosku, że ustalona opłata za użytkowanie wieczyste jest kwotą netto. Zatem kwota podatku powinna być doliczana do dotychczasowej opłaty.


Po rozpatrzeniu zażalenia i akt sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje :


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że zgodnie, z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ponadto opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega również obrót prawami do wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy. Przepis ten stanowi bowiem, iż przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym też przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę , w jakiej dokonano czynności prawnej.

Na podstawie art. 16c pkt 1 w związku z art. 16b ust. 1 i 2 ustawy z dn. 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54/2000, poz. 654 ze zmianami) oraz art. 22c pkt 1 w związku zart. 22b ust. 1 i 2 ustawy z dn. 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14/2000, poz. 176 ze zmianami) użytkowanie wieczyste należy uznawać za wartość niematerialną i prawną. Z tego względu ustanowienie użytkowania wieczystego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług jest świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednocześnie informuje się, że wymienione wyżej usługi podlegają opodatkowaniu tylko w przypadku, gdy świadczone są przez podatnika podatku od towarów i usług.

Art. 15 ust. 6 cytowanej wyżej ustawy, stanowi, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji, których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Odnośnie kwestii wliczania w dotychczasową opłatę, czy też doliczona do istniejącej opłaty z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej kwoty podatku, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stoi na stanowisku, że kwestia podwyższenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nie należy do kompetencji organów podatkowych, lecz do Ministra Transportu i Budownictwa.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całe świadczenie należnego od nabywcy.

Wynagrodzenie z tytułu sprzedaży towarów lub świadczenia usług wyrażone jest w formie ceny, a w ramach ustalonych cen zawarty jest podatek od towarów i usług, jeżeli dana transakcja podlega temu podatkowi, chyba że strony w umowie wyraźnie wskażą inaczej

Kwotę należną stanowiącą podstawę opodatkowania ustalają strony zawartej umowy.

Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że kwestii czy podatek od towarów i usług należy doliczyć do opłaty za użytkowanie wieczyste, czy też jest on zawarty w tych opłatach, nie regulują przepisy podatkowe.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY