Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Opodatkowanie czynności świadczonych przez organ władzy publicznej na rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, na podstawie zawartej umowy w sprawie świadczenia usług.

sygnatura: 1401/VR/4407/14-6/06/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-03-16

słowa kluczowe:organ władzy publicznej, samodzielna działalność gospodarcza

D e c y z j a


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 233 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola z dnia 14.12.2005 r., nr US40/VAT/I/2460/2005/ADB uznające za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 02.12.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


p o s t a n a w i a


odmówić zmiany zaskarżonego postanowienia


U z a s a d n i e n i e


Ze stanu faktycznego przedstawionego w postanowieniu Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa- Wola z dnia 14.12.2005 r., nr VAT/I/2460/2005/ADB wynika, że Strona zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji w sprawie opodatkowania czynności świadczonych rzecz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, na podstawie zawartej umowy w sprawie świadczenia usług.

Strona szczegółowo wyjaśniła, że będzie świadczyć usługi dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na podstawie "Umowy w sprawie świadczenia usług, zgodnie z którą wspomagać będzie EASA w realizacji zadań w zakresie certyfikacji, określonych w przepisach Rozporządzenia (WE) Nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego ze zm. Realizacja Umowy ma charakter dobrowolny ze strony EASA, gdyż świadczenie usług na rzecz EASA wynikać będzie każdorazowo ze złożonego zamówienia lub szczegółowej umowy o świadczenie usług. Strona wskazuje, że Umowa, w zakresie funkcji i zadań, nałożonych na wnioskodawcę, jako narodową władzę lotniczą ma charakter ostateczny, gdyż wynika jednoznacznie z przepisów prawa międzynarodowego oraz członkostwa władzy lotniczej RP w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, które wynika z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Strona może zadania wynikające z Umowy wykonywać bezpośrednio lub realizować je przez "organy świadczące usługi", przez które należy rozumieć "osoby lub instytucje działające w jej imieniu, np. jako podwykonawcy.

Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca sformułował stanowisko, iż jako organ władzy publicznej nie jest on podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż nie jest podmiotem prowadzącym samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, niezależnie od faktu, iż będzie on wykonywał określone czynności na podstawie zawartej Umowy z EASA. Ponadto Wnioskodawca podniósł, iż zgodnie z przepisami Prawa lotniczego Urząd jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach lotnictwa cywilnego oraz wykonuje funkcje władzy lotniczej w rozumieniu umów i przepisów międzynarodowych, w tym związanych z regulacją rynku usług lotniczych. W zakresie swoich funkcji i zadań Prezes Urzędu wykonuje uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego organu państwa członkowskiego oraz kompetentnej władzy państwa członkowskiego, o których mowa w rozporządzeniach.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola, rozpoznając wniosek Strony z 2 grudnia 2005 r. uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, iż Urząd - świadcząc usługi dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego - na podstawie zawartego porozumienia ( umowy cywilnoprawnej)- jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie tych usług. Na powyższe stanowisko nie ma wpływu fakt, iż umowa ta wynika z przepisów prawa międzynarodowego. Decydujące znaczenie ma zawarcie umowy cywilnoprawnej, na mocy której usługi te będą świadczone.

Na postanowienie Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola z dnia 14.12.2005r. Strona złożyła w ustawowym terminie zażalenie, w którym wnosi o uznanie za prawidłowe swojego stanowiska zawartego we wniosku. Dokonana przez organ podatkowy interpretacja art. 15 ust.1 i 6 ustawy o podatku od towarów i usług jest błędna i wbrew twierdzeniom organu nie wyczerpuje stanu faktycznego, a tym bardziej stanu prawnego.

Ponadto w swoim postanowieniu organ I instancji nie uwzględnił powołanych przez wnioskodawcę orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, które jednoznacznie potwierdzają prawidłowość stanowiska przyjętego przez Stronę.

Skarżący podkreśla, że rolą narodowej władzy lotniczej jest udział w realizacji zadań certyfikacyjnych EASA. Zadania te Urząd będzie wykonywał w ramach swojej działalności statutowej jako organ władzy publicznej w imieniu i na rachunek organizacji międzynarodowej, na rzecz której poszczególne państwa członkowskie scedowały swoje kompetencje w zakresie organizacji ruchu lotniczego i zapewniania bezpieczeństwa lotów.

Wykonywanie tego typu zadań nie jest działalnością gospodarczą. W związku z tym wykonywanie zadań publicznych na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może być automatycznie uznane za prowadzenie działalności gospodarczej. Do przedstawionej przez Stronę umowy ramowej nie sporządzono umów szczegółowych.Warunkiem koniecznym do uznania Urzędu jako organu władzy publicznej za podatnika podatku VAT jest prowadzenie "samodzielnej działalności gospodarczej".

Kwestie wykonywania zadań EASA przez narodowe władze lotnicze, wyraźnie wskazują, że działalność Urzędu jest działalnością wykonywaną przez organ władzy publicznej działający w takim charakterze.Przepisy VI Dyrektywy każą wyłączyć z zakresu opodatkowania organy władzy publicznej, jeśli działają w takim charakterze, pod warunkiem, że wyłączenie to nie zakłóci konkurencji.Ponadto Strona twierdzi, iż usługi w ramach umowy ULC- EASA będą finansowane ze środków budżetowych, zaś wszelkie opłaty otrzymywane z EASA mają być odprowadzane na dochody budżetu państwa.

W związku z powyższym Strona wnosi o zmianę interpretacji organu podatkowego I instancji zawartej w zaskarżonym postanowieniu.


Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, co następuje:


W każdym przypadku indywidualnie muszą być badane zarówno podmiotowe, jak przedmiotowe przesłanki wystąpienia obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powyższej definicji wynika zatem, że organy oraz urzędy administracji publicznej wówczas działają w charakterze podatników, gdy:

    - wykonują czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach ich zadań,
    - wykonują czynności mieszczące się w ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zasadniczo organy oraz urzędy publiczne są uznawane za podatników, jeśli działają w zakresie prawa cywilnego. Autonomia prawa podatkowego oznacza, że organom podatkowym przysługuje pewna swoboda w określaniu, jakie skutki podatkowe wywierają stany faktycznie podlegające ocenie. W stanie faktycznym i prawnym dotyczącym niniejszej sprawy prawo podatkowe nie przyznało organom podatkowym normy kompetencyjnej do badania treści umowy. Jednak z drugiej strony, organy podatkowe mogą określać skutki podatkowe pewnych stanów faktycznych.

W przedmiotowej sprawie decydujące znaczenie ma zawarcie umowy cywilnoprawnej, na mocy której usługi te będą świadczone. A zatem realizując postanowienia umowy w sprawie świadczenia usług na podstawie umowy Urząd wykonuje czynności mieszczące się w ramach zadań statutowych, ale czyni to na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Z treści umowy wynika, iż usługi świadczone przez Stronę na rzecz Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego są świadczone "za wynagrodzeniem" oraz istnieje stosunek prawny pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą, na mocy którego istnieje świadczenie wzajemne, przy czym wynagrodzenie usługodawcy stanowi wartość rzeczywiście otrzymaną w zamian za usługę wyświadczoną na rzecz usługobiorcy.

Biorąc pod uwagę dokumenty przedstawione w rozstrzyganej sprawie oraz treść art. 15 ust. 6 jak również treść art.15 ust.1 i 2 w/w ustawy Dyrektor stwierdza, że rozstrzygnięcie jak i uzasadnienie zaskarżonego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego jest prawidłowe.

Trafnie organ I instancji uznał, iż Urząd - świadcząc usługi dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego - na podstawie zawartego porozumienia (umowy cywilnoprawnej)- jest podatnikiem podatku od towarów i usług w zakresie tych usług. Na powyższe stanowisko nie ma wpływu fakt, iż umowa ta wynika z przepisów prawa międzynarodowego. To zaś wiąże się z koniecznością rejestracji dla celów podatku od towarów i usług, wystawiania faktur VAT, składania deklaracji oraz wykonywania innych czynności nałożonych przepisami prawa.

Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż status podatnika, oprócz obowiązków w tym przypadku ma swoje zalety, gdyż Strona może korzystać z obniżonej do wysokości 0% stawki podatku, świadcząc usługi na rzecz instytucji Wspólnoty Europejskiej posiadającej siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju, do której ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnoty Europejskiej. Szczegółowe warunki zastosowania stawki 0% reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2005r zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

A zatem działalność Urzędu w wykonaniu usług świadczonych na podstawie zawartej umowy w sprawie świadczenia usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowił jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY