Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Czy czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste należy potraktować jako dostawę towaru, czy też jako świadczenie usług, oraz czy podlegają obowiązkowi podatkowemu opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przed dniem 1.05.2004 r.?2. Kwestia opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, powstałe z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r., stwierdzone decyzją administracyjną.

sygnatura: IS.II/2-4430/118/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-03-23

słowa kluczowe:decyzja administracyjna, użytkowanie wieczyste

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 22.04.2005 r. znak: IUS-II-443/39/05/02, i uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 14.04.2005 r., znak: BGMV.3364/14/05, w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, nabyte z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r., stwierdzone decyzją administracyjną.

Wnioskiem z dnia 14.04.2005 r., znak: BGMV.3364/14/05, Jednostka zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. W podaniu tym Strona sformułowała pytania dotyczące dwóch zagadnień.

Pierwsze z nich dotyczyło wątpliwości, czy czynność oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste należy potraktować jako dostawę towaru, czy też jako świadczenie usług, oraz czy podlegają obowiązkowi podatkowemu opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, ustanowionego w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przed dniem 1.05.2004 r. Oceny stanowiska Jednostki dotyczącego tegoż zagadnienia, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dokonał postanowieniem z dnia 22.04.2005 r., znak: IUS-II-443/39/05/01, w odniesieniu do którego Strona skorzystała z prawa zaskarżenia.

Kolejne pytanie Jednostki dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat z tytułu oddania w wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa, powstałe z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r., stwierdzone decyzją administracyjną. W ocenie Strony opłaty dotyczące w takiż sposób powstałego prawa użytkowania wieczystego wymienionych gruntów, nie podlegają ustawie, bowiem decyzja administracyjna generująca to prawo ma charakter deklaratoryjny, a "(...) strony nie zawierają umowy cywilnej w tej sprawie".

Postanowieniem z dnia 22.04.2005 r., znak: IUS-II-443/39/05/02, wydanym w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uznał zaprezentowane przez Stronę stanowisko za nieprawidłowe.

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż nabycie z mocy prawa użytkowania wieczystego z dniem 5.12.1990 r., potwierdzone zostało w drodze decyzji administracyjnej, a nabyte prawo dotyczyło gruntu Skarbu Państwa. W decyzji tej określono również wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wskazana przez Wnioskującego data - 5.12.1990 r. - jest istotna ze względu na przepis art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem, grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność gminy (związku międzygminnego), z wyłączeniem gruntów Państwowego Funduszu Ziemi, będące w dniu 5.12.1990 r. w zarządzie państwowych osób prawnych innych niż Skarb Państwa stawały się z tym dniem z mocy prawa przedmiotem użytkowania wieczystego. Stwierdzenie nabycia prawa użytkowania wieczystego wskazanych gruntów, następowało w drodze decyzji wojewody w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub decyzji zarządu gminy w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy - ust. 3 cyt. artykułu. Zagadnienie to, w związku z utratą mocy wymienionej ustawy z dniem 1.01.1998 r., zostało na-stępnie uregulowane w art. 200 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.).

Jak wynika z przywołanych regulacji, w odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa - z dniem 5.12.1990 r. - użytkowania wieczystego, wydawał wojewoda.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju. W rozumieniu art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ponieważ oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste jest świadczeniem na rzecz innego podmiotu i nie jest dostawą towarów, uznać należy zatem, że jest ono świadczeniem usług, o którym mowa w powołanym wyżej art. 8 ust. 1.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Z kolei w myśl art. 15 ust. 6 cytowanej ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wydając decyzje stwierdzające nabycie z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r. prawa wieczystego użytkowania gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, wojewoda wykonuje zatem władztwo publiczne wynikające z pełnionej przez niego funkcji, co na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, wyklucza go z kręgu podatników podatku od towarów i usług z tytułu wykonywania wyżej wymienionych czynności.

Wobec powyższego stanowisko prezentowane przez Stronę we wniosku z dn. 14.04.2005 r., iż ustawie o VAT nie podlegają opłaty wnoszone tytułem prawa wieczystego użytkowania gruntu należącego do Skarbu Państwa, które powstało z mocy prawa z dniem 5.12.1990 r., co zostało stwierdzone decyzją administracyjną, uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, z urzędu, jeżeli rażąco narusza ono prawo. Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu I instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub niebudzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Mając na uwadze fakt, iż Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dokonanej interpretacji odniósł się do zagadnienia związanego z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług opłat wnoszonych tytułem prawa użytkowania wieczystego z pominięciem sposobu ustanowienia tegoż prawa, tut. organ stwierdzając rażące naruszenie prawa, rozstrzygnął jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY