Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Możliwością stosowania przez Gminę i Urząd Gminy dla celów podatkowych jednego numeru identyfikacji podatkowej i składania jednego rozliczenia deklaracyjnego z tytułu podatku od towarów i usług.

sygnatura: IS.II/2-4430/429/05

autor: Izba Skarbowa w Rzeszowie

data: 2006-02-03

słowa kluczowe:Numer Identyfikacji Podatkowej, składanie deklaracji

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w T. z 30.11.2005 r., znak: U.S.V-443/43/05 w ten sposób, że uznaje za prawidłowe stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 5.10.2005 r., znak: Fn.3327/6/2005.

Wnioskiem z dnia 5.10.2005 r., znak: Fn.3327/6/2005, Gmina G. zwróciła się o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), wskazując, że dokonuje sprzedaży gruntów, nieruchomości, a także zawiera umowy inwestycyjne. Wątpliwości Strony związane są z możliwością stosowania przez Gminę i Urząd Gminy dla celów podatkowych jednego numeru identyfikacji podatkowej i składania jednego rozliczenia deklaracyjnego z tytułu podatku od towarów i usług. Zdaniem Wnioskodawcy możliwość taka istnieje, wobec czego cyt. "(...) Gmina i Urząd gminy powinny stosować jednakowe oznaczenie numeru NIP i powinny składać jedno rozliczenie deklaracyjnego z tyt. podatku VAT Urzędu Gminy".

Postanowieniem z dnia 30.11.2005 r., znak: U.S.V-443/43/05, działając na podstawie art. 14a ust. 1 i 4 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. uznał zaprezentowane przez Stronę stanowisko za nieprawidłowe, udzielając interpretacji, iż urząd gminy, uczestnicząc w realizacji określonych zadań spoczywających na gminie a skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, występuje wyłącznie jako jednostka organizacyjna działająca w imieniu i na rzecz gminy. Wobec tego stwierdzono, że w takim przypadku podatnikiem jest gmina, zobligowana do rejestracji w zakresie podatku od towarów i usług oraz do składania deklaracji podatkowych z tego tytułu.

Rozstrzygnięcie to nie zostało zaskarżone, a w sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zważył, co następuje:

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Uwzględniając powyższe, urząd gminy, jako jednostka organizacyjna nie mającą osobowości prawnej, mieści się w kategorii pojęciowej "podatnik" w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, o ile wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu następuje na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (art. 15 ust. 6 ustawy). Z kolei samorządowe osoby prawne (m. in. gminy) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania, w myśl art. 33 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), wykonują przy pomocy urzędu gminy. Ponieważ na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.12.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752), urząd ten nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczenia podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz ich urzędów, zatem zarówno gmina, jak i urząd gminy, w związku ze swoimi działaniami powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer identyfikacji podatkowej NIP) oraz wystawiać jedno rozliczenie deklaracyjne.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY