Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż działek, uzbrojonych w tym celu, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

sygnatura: P1-P-443/162/05

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu Ośrodek Zamiejscowy w Pile

data: 2006-02-06

słowa kluczowe:czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, działalność gospodarcza, działka pod budowę, działki, sprzedaż gruntów

DECYZJA

Na podstawie art.233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie z dnia 09.12.2005r. Nr ZP/443-19/3121/05 sporne postanowienie utrzymuje w mocy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 22.09.2005r. (uzupełnionym w dniu 6.10.2005r.) Państwo Sz. zwrócili się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Złotowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawcy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. W 1997r. nabyli od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wraz z innym małżeństwem nieruchomość rolną o powierzchni 16,6086 ha z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
W 1999r. dokonano podziału przedmiotowej nieruchomości. Projekt podziału nieruchomości został zatwierdzony decyzją Wójta Gminy Złotów z dnia 16 sierpnia 2004r.
W wyniku podziału otrzymano: 2 działki o przeznaczeniu na zieleń naturalną, 21 działek o przeznaczeniu pod zabudowę rekreacyjną, 16 działek pod zabudowę mieszkalną letniskową całorocznego wypoczynku z usługami podstawowymi, 2 działki z przeznaczeniem pod stację transformatorową i przepompownię ścieków, 1 działka pod zabudowę mieszkalną pensjonatową, 7 działek z przeznaczeniem na drogi publiczne i 4 działki z przeznaczeniem na ciągi piesze.
Obecnie Wnioskodawcy zamierzają sprzedać działki o przeznaczeniu pod zabudowę rekreacyjną oraz działki pod zabudowę mieszkalną letniskową całorocznego wypoczynku.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że sprzedaż działek będzie miała charakter wielokrotny i odroczony w czasie, gdyż działki wymagają uzbrojenia w media takie jak energia elektryczna, kanalizacja wodna i sanitarna. Część przychodu ze sprzedaży działek zostanie przeznaczona na uzbrojenie.

Zdaniem Wnioskodawców jeżeli dostawy gruntu dokonują osoby fizyczne ze swojego majątku prywatnego w warunkach wskazujących, że czynność ta nie ma charakteru zorganizowanego, a grunt nie był nabyty jedynie w celu zbycia - czynność ta nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Zatem prowadzona przez współwłaścicieli dostawa działek budowlanych powstałych w wyniku przekształcenia na tereny budowlane gruntu rolnego, stanowiących majątek osobisty sprzedających, nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Postanowieniem z dnia 09.12.2005r. Nr ZP/443-19/3121/05 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie uznał, iż przedstawione stanowisko jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu stwierdzono, że dokonywana przez Wnioskodawców sprzedaż gruntów przeznaczonych pod zabudowę ma znamiona działalności gospodarczej. Potwierdzeniem tego stanu, jak wskazano w uzasadnieniu postanowienia, jest dokonanie podziału zakupionej nieruchomości rolnej na działki budowlane, a także deklarowany przez sprzedających zamiar ich uzbrojenia w media (energia elektryczna, kanalizacja wodna i sanitarna) oraz to, że sprzedaż będzie miała charakter częstotliwy.
W związku z powyższym zaznaczono, że Wnioskodawców należy uznać za podatników podatku od towarów i usług zobowiązanych do odprowadzenia podatku (wg 22% stawki) od dokonania pierwszej dostawy przedmiotowych gruntów.

Na powyższe postanowienie Strona wniosła zażalenie zarzucając przedmiotowemu postanowieniu:
-błędną interpretację art.15 ust.1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług i niewłaściwe zastosowanie wskazanego przepisu,
-istotne różnice pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, a stanem faktycznym przytoczonym przez Urząd Skarbowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.
W uzasadnieniu wskazano, że czynności dostawy działek, o których mowa nie można traktować jako działalności gospodarczej, pomimo tego, że sprzedaż będzie miała charakter wielokrotny. Przedmiotem dostawy dla innych podmiotów będą działki nieuzbrojone, a zatem stan faktyczny, jak wskazano we wniosku, jest inny niż organ podatkowy podał w uzasadnieniu. Strona zaznaczyła przy tym, że środki uzyskane z dostawy zostaną przeznaczone na uzbrojenie działek, które pozostaną własnością Wnioskodawców.

Po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnia:

Zgodnie z art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art.2 pkt 6 ww. ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że sprzedaż gruntów stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, przy czym zgodnie z art.43 ust.1 pkt 9 ww. ustawy zwolnieniu przedmiotowemu podlega dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

W świetle art.15 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.
Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Przez zamiar częstotliwości prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonania określonych czynności, składających się na istotę prowadzonej działalności. Aby zatem jednorazową dostawę towarów uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystywane przy niej towary czy usługi zostały nabyte w celu spożytkowania ich do wykonywania tej czynności.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawcy, będący współwłaścicielami gruntu zakupionego w 1997r. podjęli działania w celu przygotowania tego gruntu pod zabudowę.
Działania te polegały na podziale wcześniej zakupionego gruntu na działki, w większości z przeznaczeniem pod zabudowę oraz uzbrojeniu terenu. W uzupełnieniu do wniosku zaznaczono bowiem, że transakcja sprzedaży działek "będzie miała charakter wielokrotny i odroczony w czasie, gdyż działki wymagają uzbrojenia w media takie jak energia elektryczna, kanalizacja wodna i sanitarna. Część przychodu ze sprzedaży działek zostanie przeznaczona na uzbrojenie".

W rozpatrywanym przypadku Strona dokonuje zatem sprzedaży odpowiednio przygotowanych w tym celu działek, co wskazuje na zorganizowany charakter dokonywanych czynności, która realizowana będzie nie jednorazowo lecz w warunkach wskazujących na zamiar jej kontynuowania.
W związku z powyższym należy stwierdzić, że sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę ma znamiona działalności gospodarczej i stosownie do art.41 ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegać będzie opodatkowaniu 22% stawką podatku VAT. Tym samym Podmiot dokonujący tych czynności staje się w przedmiotowym zakresie podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ponadto należy podkreślić, iż zgodnie z art.113 ust.13 pkt 1d ustawy o podatku od towarów i usług, do podatników dokonujących dostaw terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę - niezależnie od wielkości swoich obrotów, nie stosuje się zwolnień podmiotowych, o których mowa w ust.1 i 9.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, że podniesiony w zażaleniu zarzut występowania różnic pomiędzy stanem faktycznym przedstawionym we wniosku przez podatnika, a stanem faktycznym przytoczonym w uzasadnieniu postanowienia nie znajduje uzasadnienia, bowiem w piśmie z dnia 6.10.2005r. Wnioskodawcy wyraźnie podają, iż "transakcja sprzedaży będzie miała charakter wielokrotny i odroczony w czasie, gdyż działki wymagają uzbrojenia w media ... ".

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY