Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

1. Opodatkowanie usług świadczonych na rzecz totalizatora sportowego na podstawie umowy agencyjnej.2. Zasady zwolnienia podmiotowego w podatku od towarów i usług.3. Aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego podatnika (VAT-R).

sygnatura: 1401/VO/4407/14-129/05/EK

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-02-07

słowa kluczowe:powstanie obowiązku podatkowego, stawki podatku, umowa agencyjna, usługi pośrednictwa, zakłady wzajemne, zgłoszenie rejestracyjne, zwolnienia podmiotowe

DECYZJA


Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w związku z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia wniesionegoprzez Stronę na postanowienieNaczelnika Urzędu Skarbowego w Legionowie nr: 1409/PP/005/33/05/MC z dnia 16.09.2005r. wydane w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej wWarszawie


postanawia

zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego.


UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25 sierpnia 2005 r. podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenieinformacji o sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a § 1 ustawyz dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.Strona prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod nr PKWiU 67.20.Z"działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymioraz pod nr PKWiU 67.13.Z "działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej niesklasyfikowana". Komunikatem Dyrektora Oddziału xxx Sp. z o. o. z dnia 07.06.2005 r. podatnik został poinformowany, iż od dnia 01.06.2005 r.usługi świadczone przez podmioty gospodarcze prowadzące kolektury totalizatora sportowegozostały objęte podatkiem od towarów i usług naliczanym od prowizji.

W opinii organu skarbowego zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 zostałyzwolnione od podatku od towarów i usług. Pod pozycja 11 tego załącznika wymienionezostały usługi o symbolu PKWiU ex 92 związane z kulturą, w tym również usługi twórców iartystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych,wynagradzane w formie honorariów i za przekazanie lub udzielenie licencji do prawautorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem(dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty,które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiąganych zysków, zaś wszelkie zyski,które mimo wszystko osiągną, przeznaczana utrzymanie lub poprawę świadczonych usług).Jak podkreślono w uzasadnieniu postanowienia, w dziale PKWiU -92 w grupowaniu92.71.10-00.00 znajdują się usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniemzakładów.W świetle powyższego do dnia 31 maja 2005 r. usługi świadczone przez podatnikamieściły się w dziale PKWiU-92 i nie kwalifikowały się enumeratywnie do wymienionychwyłączeń z tego katalogu, gdyż korzystały ze zwolnienia przedmiotowego ustanowionego wart. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. ( w związku z poz. 11 załącznika nr 4 dotej ustawy).W nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług opublikowanej w Dz.U.Nr z 2005r., Nr 92, poz. 756 zmieniła się treść objaśnień do załącznika nr 4 do ustawy, dodano bowiemzwrot "i rekreacja" wobec czego zwolnienie usług związanych z rekreacją zawężono do dousług świadczonych wyłącznie przez te podmioty, które nie mają na celu systematycznegodążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski które mimo wszystko osiągną, przeznaczą nautrzymanie lub poprawę świadczonych usług.Tak więc zdaniem organu pierwszej instancji usługi pośrednictwa od 1 czerwca 2005nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego. Świadczone są bowiem w ramach działalnościgospodarczej, która ma za cel, co do zasady, systematyczne dążenie do osiąganych zysków.

Ponadto organ pierwszej instancji podkreślił, że usługi sprzedaży gier losowych isprzedaży losów loterii pieniężnych w imieniu xxx na zasadachumowy agencyjnej są zwolnione z obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usługdo momentu, gdy łączna wartość obrotu z tytułu świadczonych usług i kwota stanowiąca 30-krotność prowizji nie przekroczą 43.800 zł.Dodatkowo urząd skarbowy zauważył, iż przepisy art. 113 ust. 11 ustawy o podatku odtowarów i usług stanowią, że podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od podatku lubzrezygnował z tego zwolnienia, może dopiero po upływie 3 lat, licząc od końca miesiąca, wktórym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystaćze zwolnienia określonego w ust. 1.Ponieważ Strona w 2005 r. zrezygnowała ze zwolnienia przedmiotowego i za czerwiec2005 r. złożyła deklarację VAT-7 , organ skarbowy uznał, iż w przedmiotowej sprawie brakjest podstaw do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług, a tym samym dozłożenia deklaracji korygujących.

Na postanowienie Urzędu Skarbowego podatnik złożył zażalenie z dnia 26.09.2005 r.,w którym wniósł o uchylenie w/w postanowienia i uznanie za błędnie złożone zgłoszenieformularza VAT-R z aktualizacją danych i zezwolenie na jego wycofanie.W uzasadnieniu zażalenia podatnik podniósł, iż w związku z komunikatem DyrektoraOddziału Warszawa Totalizatora Sportowego z dnia 07.06.2005 r. złożył formularz VAT-R wdniu 26.07.2005 r. aktualizując dane oraz złożył deklarację VAT-7 za czerwiec 2005 r. wprzekonaniu, iż od dnia 16.10.1995 r. (czyli od dnia nadania numeru NIP) jest podatnikiempodatku od towarów i usług. Jednakże jak podkreślił podatnik nie składał on formularzaVAT-Z, na podstawie którego zostałby wykreślony z rejestru podatników VAT.Podatnik podkreślił także, iż złożenie zgłoszenia VAT-R miało charakteraktualizacyjny, a nie rejestracyjny, ponieważ nie towarzyszyła mu opłata rejestracyjna, bezktórej zarejestrowanie podatnika jest niemożliwe.Jeżeli natomiast Urząd Skarbowy uznał Stronę za podatnika podatku od towarów iusług na podstawie błędnie złożonej aktualizacji za druku VAT-R, to skarżący wnosi ouchylenie postanowienia Urzędu Skarbowego i zezwolenie na wycofanie błędnie złożonejaktualizacji na druku VAT-R oraz wykreślenie z rejestru podatników podatku od towarów iusług oraz zezwolenie na złożenie aktualizacji na druku NIP-1 i potraktowanie złożenie drukuVAT-R jako pomyłki.Podstawą wystąpienia podatnika jest fakt, iż wysokość przychodu z tytułuwykonywanej działalności na rzecz Totalizatora Sportowego nie przekracza kwoty 10.000EUR i pozwala na skorzystanie ze zwolnienia wynikającego z brzmienia art. 113 ust. 1 i 9ustawy o podatku od towarów i usług. Przyjęcie odmiennego rozwiązania prowadzi do brakuekonomicznego uzasadnienia prowadzonej działalności i może przyczynić się do likwidacjidziałalności gospodarczej.

Po analizie stanu faktycznego i prawnego sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej zauważa,co następuje.

Jak wynika z akt sprawy Strona prowadzi działalność w postaci kolektury totalizatorasportowego, za którą otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca2004 r. zwalnia się od podatku od towarów i usług między innymi usługi związane z rekreacjąi sportem (symbol PKWiU ex 92) przy uwzględnieniu objaśnienia zamieszczonego pod tymzałącznikiem. Brzmienie zawarte w tej pozycji i użyty spójnik "i" wskazuje, że objaśnieniezamieszczone pod tym załącznikiem dotyczy obu kategorii usług (rekreacji i sportu) objętychtą częścią zdania.Zwolnione od podatku od towarów i usług są zatem jedynie usługi świadczone przezpodmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zzastrzeżeniem, iż wszelkie zyski, które mimo wszystko podmioty te osiągną przeznaczą nautrzymanie lub poprawę świadczonych usług.Tymczasem usługi świadczone przez Stronę wykonywane są w ramach działalnościgospodarczej, mającej na celu systematyczne dążenie do osiągania zysków, w związku z czymnie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług. Oznacza to, iż usługi świadczoneprzez Stronę podlegają opodatkowaniu określona w art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy o podatkuod towarów i usług podstawową stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22% oddnia wejścia w życie art. 41 i art. 43 w/w ustawy tj. od dnia 1 maja 2004 r., zgodnie z art. 176ust. 3 ustawy, a nie jak błędnie podał urząd skarbowy od dnia 01.06.2005 r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 02.12.2004 r. w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1oraz poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia się od podatku międzyinnymi usługi związane z rekreacją i sportem (symbol PKWiU ex 92) przy uwzględnieniuobjaśnienia zamieszczonego pod tym załącznikiem dotyczy obu kategorii usług (rekreacji isportu) objętych tą częścią zdania.Zwolnienie od podatku od towarów i usług są zatem jedynie usługi świadczone przezpodmioty nie mające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zzastrzeżeniem, iż wszystkie zyski, które mimo wszystkie podmioty te osiągną przeznaczą nautrzymanie lub poprawę świadczonych usług.Nieprawidłowym jest natomiast stanowisko urzędu skarbowego w kwestii zasadustalania kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego w przypadku podatnikówwykonujących czynności w oparciu o umowę zlecenia, agencyjną czy pośrednictwo. Kwestiętę reguluje § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonanianiektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a nie jak podał urząd skarbowyart. 113 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.W myśl § 9 cytowanego rozporządzenia zwalnia się od podatku czynności wynikającez umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, lub innej o podobnym charakterze, wprzypadku których podstawę opodatkowania dla agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby,świadczącej usługi o podobnym charakterze, stanowi kwota prowizji lub innych postaciwynagrodzeń za wykonane usługi, pomniejszona o kwotę podatku.

Zwolnienie to dotyczy tych podatników, którzy w danym roku podatkowym moglikorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. l lub 9 ustawy i dotyczy wartościsprzedaży w danym roku podatkowym z tytułu wykonywania w/w czynności,nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro,obliczonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 113 ust. 14 ustawy.Zwolnienie to stosuje się pod warunkiem, że wartość sprzedaży opodatkowanej nieprzekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotychodpowiadającej równowartości 10.000 euro, do wartości sprzedaży nie wlicza się kwotypodatku.Rozważania odnośnie kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego nie mają jednakżadnego znaczenia w kontekście zaistniałego stanu faktycznego. Strona, bowiem poprzezzłożenie VAT-R a także deklaracji VAT-7 dokonała zmiany swojego statusu - z podatnikazwolnionego na podatnika czynnego.

W złożonym zażaleniu Strona nie odnosi się merytorycznie do treści postanowieniaUrzędu Skarbowego a jedynie twierdzi, iż wprawdzie w dniu 26.07.2005 r. złożyła formularzVAT-R, ale miało to charakter jedynie aktualizacyjny i nie było Jej intencją dokonaniezgłoszenia rejestracyjnego.Dyrektor Izby Skarbowej odnosząc się do wyjaśnień podatnika zawartych w złożonymzażaleniu zauważa, że stosownie do ust. 4 cyt. rozporządzenia zwolnień, o których mowa wut. 1 i 2 nie stosuje się m.in. do podatników, którzy zrezygnowali z prawa do zwolnieńpodmiotowych lub utracili to prawo w poprzednich latach podatkowych i od daty rezygnacjilub utraty tego prawa nie upłynęły 3 lata.Skoro zatem Strona złożyła do organu skarbowego druk VAT-R oraz deklarację dlapodatku od towarów i usług za czerwiec 2005 r. to należało uznać, iż tym samymzrezygnowała z prawa do zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Natomiast jak wynika ze sprawozdania przedłożonego przez Urząd Skarbowy kwestiawycofania zgłoszenia na druku VAT-R rozpatrywana będzie przez urząd skarbowy wodrębnie przeprowadzonym postępowaniu.Wobec powyższego Dyrektor Izby Skarbowej nie znalazł podstaw do uchyleniaprzedmiotowego postanowienia, a jedynie do zmiany w zakresie podstawy prawnej dotyczącejzasad ustalania kwoty uprawniającej do zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa organ odwoławczyw drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14 a § 4 jeżeliuzna, że zażalenie wniesione przez podatnika, płatnika lub inkasenta zasługuje nauwzględnienie. Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku zamiesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi,płatnikowi, inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatkówrozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący poroku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY