Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka jest użytkownikiem wieczystym licznych działek gruntu, przy czym użytkowanie wieczyste ustanowione zostało zarówno na podstawie umów cywilno - prawnych, jak i na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 70, poz. 464), co potwierdzone zostało decyzjami Wojewody Opolskiego.
W jakim zakresie przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dot. użytkowania wieczystego?

sygnatura: PP-I-005/400/AD/05

autor: Izba Skarbowa w Opolu

data: 2006-02-16

słowa kluczowe:akt notarialny, czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, faktura, obniżenie podatku należnego, opłata za użytkowanie wieczyste, umowa cywilnoprawna, urząd gminy

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z dnia 13 lipca 2005r., Nr PP/443-65-1-GK/05, którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 kwietnia 2005r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest użytkownikiem wieczystym licznych działek gruntu, przy czym użytkowanie wieczyste ustanowione zostało zarówno na podstawie umów cywilno - prawnych, jak i na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 70, poz. 464), co potwierdzone zostało decyzjami Wojewody Opolskiego.
Z dniem 31 marca upływał termin uiszczenia opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego działek. W związku z powyższym Spółka otrzymała faktury VAT, przy czym faktury te wystawiane były zarówno do opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione na podstawie umów cywilno - prawnych, jak i do opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione w drodze decyzji wojewody. Spółka zadała pytanie w jakim zakresie przysługuje jej prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dot. użytkowania wieczystego. Zdaniem Wnioskującej prawo do obniżenia podatku należnego przysługuje jej w każdym przypadku, bowiem jej zdaniem zarówno użytkowanie wieczyste ustanowione na podstawie umowy cywilno-prawnej, jak i ustanowione z mocy prawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu postanowieniem z dnia 13 lipca 2005r., Nr PP/443-65-1-GK/05, uznał stanowisko Spółki za prawidłowe, bowiem w jego ocenie gmina pobierając opłaty z tyt. użytkowania wieczystego nabytego z mocy prawa również działa jako podatnik podatku od towarów i usług. Ponadto stwierdzono, iż należy odróżniać ustanowienie prawa wieczystego użytkowania z mocy prawa od samego użytkowania gruntu na podstawie wydanej decyzji.

Po przeanalizowaniu przedstawionego w sprawie stanu faktycznego i prawnego Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego o czym stanowi art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Zatem użytkowanie wieczyste ustanowione na podstawie przepisów w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury wystawiane z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione w drodze umowy cywilnoprawnej stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z tych faktur.

W przypadku użytkowania wieczystego ustanowionego z mocy prawa w drodze decyzji wojewody wydanej na podstawie art. 2 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 września 1990r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości (Dz.U. Nr 79, poz. 464 ze zm.) gminy, powiaty, czy obsługujące je urzędy nie działają jako podatnicy podatku od towarów i usług. W tym przypadku opłaty za użytkowanie wieczyste nie podlegają opodatkowaniu. Jednakże, w sytuacji gdy po wydaniu decyzji sporządzony zostanie akt notarialny, użytkowanie wieczyste podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy.

Jeżeli Spółka otrzymała fakturę VAT z naliczonym podatkiem od towarów i usług z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione w drodze decyzji wojewody, nie potwierdzone aktem notarialnym, zastosowanie będzie mieć przepis §14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). W myśl w/w przepisu, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku lub faktura nie dokumentuje żadnej faktycznej transakcji, faktura ta nie stanowi podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

Przepis ten z dniem 1 czerwca 2005r. został uchylony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. (Dz.U. Nr 95, poz 797) zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy.

Jednocześnie informuje się, iż z dniem 1 czerwca 2005r. wszedł w życie przepis art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu, jest zwolniona od podatku - a kwota wykazana w fakturze nie została uregulowana. Zatem jeżeli kwota wynikająca z faktury zostanie uregulowana to pomimo, iż faktura będzie dokumentowała czynność niepodlegającą opodatkowaniu, to podatnik będzie mieć prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony wynikający z tej faktury.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY